Aktuální články

 • Léčivý oheň nebes – první české vydání právě v prodeji

 • Léčivý oheň nebes – první české vydání právě v prodeji

  Léčivý oheň nebes – první české vydání právě v prodeji

  Není silnější spirituální techniky, než je práce se Sluncem. Je to jeden z nejvyšších, nejsilnějších a nejefektivnějších spirituálních systémů, se kterým se můžete na této zemi setkat.

  Díky práci se Sluncem pozvednete své vědomí a vytvoříte si spirituální propojení s původem života, esencí všech věcí a prvotním zdrojem světla. Je to iniciace do vaší vlastní esence. Slunce rozšíří vaše vědomí a přinese vám zkušenost vlastní nekonečnosti, abyste mohli prožít svoji neomezenost a užít si plně života. Díky práci se Sluncem se vaše duše stane aktivní a vaše spirituální síly začnou fungovat, kdy dokonce ve své mysli, duchu i fyzickém těle začnete vnímat jasná viditelná znamení. Na fyzické úrovni práce se Sluncem iniciuje kompletní metamorfózu a obnovu buněk a tkání v těle – všechny nezdravé buňky a energie jsou nahrazeny a výsledkem je zdraví, vitalita a kompletní rovnováha a inteligence. Léčivý oheň nebes, kniha autora mezinárodních bestsellerů, Dr. Josepha Michaela Levryho, vám ukáže praktické způsoby spojení se se Sluncem, abyste se dokázali otevřít jeho mnoha přínosům a požehnáním.

  Cena 600 korun

 • Kvantová fyzika péče o sebe a mystická věda čísel v rychle se měnícím světě

 • Kvantová fyzika péče o sebe a mystická věda čísel v rychle se měnícím světě

  Proč procházíme touto kritickou dobou, jak zabránit tomu, aby se minulost opakovala, a jak vyléčit emoční trauma za použití Božské spirituální moudrosti, které přináší globální pandemie?

       Abychom byli schopni porozumět přítomnosti, potřebujeme pochopit minulost, protože většině lidí není známo, že minulost předznamenává budoucnost. Je zajímavé, že přítomnost stejně tak jako budoucnost často opakují minulost. Fyzická existence je založena na cyklech.

  Stejně tak jako trvá naší planetě přibližně 26 000 let, aby dokončila jeden evoluční cyklus, i globální pandemie a planetární okolnosti se objevují v cyklech. V této době jsme svědky působení Uranu v Býku, který nám dává jasný příklad, jak se cykly přírody z minulosti mohou v plné síle vrátit, což vede k problémům, kterým čelíme dnes.

       Věrohodnost božských cyklů můžeme vidět i v rámci nedávných prezidentských voleb v USA. Okolnosti a debaty kolem voleb a jak vše směřovalo k uvedení do úřadu, plyne v přímém souladu s planetárními cykly hlavních politických osobností. Náš svět v současné době prožívá planetární uspořádání, které je velmi významné. Co se dnes ve světě děje, včetně globální pandemie, přírodních katastrof, politických nepokojů, rasové nenávisti a vysoké nezaměstnanosti, v sobě skrývá jasnou souvislost s okolnostmi, které se děly ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století včetně druhé světové války.

       Současné planetární postavení na obloze ukazuje, že Uran je ve znamení Býka, kde bude 7 let (od roku 2020 do roku 2026). Mystici znají tuto konjunkci a vnímají ji jako konstruktivní i destruktivní. Když se díváme na minulé konjunkce Uranu v Býku, dovoluje nám to dobře rozumět tomu, co se dnes děje ve světě. Naposledy, když byl Uran v Býku, v letech 1934 až 1942, svět prožil nástup Hitlera k moci a první část druhé světové války. V té době probíhal holokaust a genocida, které byly zaměřeny na likvidaci Židů, homosexuálů, postižených a kohokoliv jiného, kdo byl označen za nečistého nebo podřadného. Fašismus se rozrostl na mnoha místech v Evropě a soustředil se na zneužití moci hrstkou lidí, která pak ovládala většinovou populaci. V té době byla také extrémně vysoká nezaměstnanost, což vyvolalo ekonomickou krizi ruku v ruce s přírodními katastrofami, jako bylo zemětřesení, potopy, bouře a záplavy. Není možné, abychom ignorovali toto spojení mezi minulostí a tím, co se děje ve světě dnes.

       Budoucnost lidstva v této době závisí na tom, jak individuálně i kolektivně transformujeme a posílíme sami sebe, abychom prošli tímto kosmickým evolučním mezidobím. Metafyzická technologie čísel je nyní zapotřebí, abychom se vyhnuli potenciálně destruktivním pádům naší lidskosti, které jsme viděli v rámci různých období v historii, a mohli tak získat přístup k vyšším pravdám a požehnání, které se nám tato současná doba změny snaží předat.

       Jakmile pracujeme se zákony přírody a studujeme pohyb hvězd, můžeme se spojit s inteligentními silami, které poskytují vhled do skutečnosti, proč se určité okolnosti opakují, a jak se vyhnout tomu stát se jejich obětí. Abychom toho byli schopni, musíme se podívat na nebe. Planety a hvězdy v sobě skrývají smysl života a jsou neustálým zdrojem pomoci lidstvu. Od počátku věků se hvězdy i planety neustále posouvají a vysílají tak na zemi inspirující i varovná poselství, aby se o nich všichni mohli dozvědět. Božská spirituální moudrost nám přináší moudrost, která nás posiluje v interpretaci těchto poselství s velkou přesností, abychom mohli transformovat naše vědomí a sloužit tak jako pozitivní prostředníci pro transformaci planety v této intenzivní době.

       Božská spirituální moudrost odhaluje moc a sílu lidského zásahu do osudu, abychom se mohli vyhnout tomu, že se nacházíme na špatné straně naší volby, což může vést ke katastrofálním důsledkům pro nás a někdy i pro druhé. Potřebujeme se naučit znát, jak fungují zákony přírody i vesmíru. Díky znalosti těchto zákonů mohou být vytvořeny přesné predikce, které povedou k léčení lidstva. Svět lidského chování je založen na předpokladu, ale božské zákony takto nefungují. Božská prozřetelnost vede životy lidí skrze určité zákony. Jsou zákony, které regulují všechny procesy a okolnosti v životě. Všechny přírodní zákony jsou matematické a předvídatelné. Musíme usilovat o to, abychom těmto zákonům správně rozuměli a mohlo tak dojít k rozvoji našeho vědomí. Tato znalost nám pomáhá vytvořit si prostředky, které potřebujeme k překonání našich slabostí, abychom mohli vést naše životy v souladu s našimi ideály, namísto abychom podléhali nepředvídatelným externím vlivům. Je naší zodpovědností individuálně i kolektivně stoupat v úrovni vědomí, abychom se nestali obětí destruktivních sil této nebo jiné planetární konjunkce a neopakovali tak negativní cykly minulosti.

  Metafyzická věda čísel

       Mystická čísla jsou vyjádřením sil Stvořitele, které prostupují zákony přírody a ovlivňují každou část našeho světa. Jakmile začneme rozumět skutečnosti, že celý vesmír je založen na matematických principech, můžeme vnímat dech beroucí přesnost rytmu vesmíru a použit ji pro kolektivní i individuální vyšší dobro. Studium metafyzické technologie čísel a hvězd nám dovoluje získat svobodu, která přichází, když známe hlubokou archetypální moudrost v nich skrytou. To nám dovoluje lépe porozumět sobě, světu a utrpení druhých způsobem, kdy zůstáváme v klidu, jsme nápomocni a poskytujeme nejlepší vedení tam, kde je potřeba. Metafyzická technologie čísel odkrývá mystikům minulost, současnost i budoucnost v nich obsaženou.

        Skrze úhel pohledu Božské spirituální moudrosti, která nám přináší porozumění mystice čísel, metafyzice čísel, filozofii čísel a moudrosti čísel, jsme vedeni Stvořitelem k dosažení vyšší úrovně vědomí. Metafyzická technologie čísel nás učí poznat málo známé aspekty mystiky čísel, jež hýbou časem a prostorem, které jsou jinak většině lidé skryté.

  Léčení trauma

       Všichni trpíme hříchy předchozích generací. Někteří z nás také nesou pozůstatky mezigeneračního trauma.

      Mezigenerační trauma se děje, když lidé v naší rodové linii prožili nesnesitelné trauma, které bylo vytvořeno buď na rodinné nebo společenské úrovni. Například zneužití, které je předávané z jedné generace na druhou, je rodinné trauma. Je důležité zde pro nás poznamenat, že toto se stalo karmickou zátěží, neboť utrpení s ní související bylo příliš veliké, než aby jej dokázala první generace unést. Děti pak mají příležitost vyřešit zděděnou karmu a osvobodit budoucí generace od této bolesti.

       Společenská traumata jsou na druhou stranu systematickým zneužíváním a utlačováním určité skupiny lidí, jehož dopad je předáván na další generace. Skrze historii lidské rasy vidíme příklady společenského trauma, jako je válka, genocida, chudoba, útlak, otroctví a nemoc. Ať se to týká postižených nebo těch, kteří to prováděli, každý kontinent, země, rasa, náboženství nebo skupina lidí zpracovává bolest a traumatické události své kolektivní minulosti. Americké otroctví movitých věcí je jasný příklad mezigeneračního trauma iniciovaného na společenské úrovni. Holokaust je další příklad. Pronásledování indiánů, masová genocida ve Rwandě, ukrajinský hladomor jsou bohužel všechny pouze malou částí bolesti, kterou lidstvo prožilo, kdy jasně vidíme přetrvávající dopad těchto traumatických okolností v rámci praktické stránky i psychického života současných generací. Každá civilizace nese jizvy předsudků a rasismu způsobeného jednou částí populace na druhé. Toto je kolektivní mezigenerační trauma lidské rasy. V tomto ohledu ale nejsme bez pomoci. Tím, že do našeho utrpení vnášíme uvědomění a porozumění jeho původu, můžeme vyléčit a rozřešit individuální i kolektivní mezigenerační karmu. 

       Jak již bylo zmíněno, pocity provázející zkušenost traumatu mohou být tak zdrcující, že jsou nad rámec toho, co může jedinec zvládnout. V ten okamžik, kdy se bolest stává neúnosnou, někteří lidé se jí vyhýbají tím, že potlačí své pocity. Tím ale zablokují proces léčení, který je nutný k jeho překonání, a bolest je potlačena namísto toho, aby byla uvolněna. Potlačená bolest musí najít alternativní cestu pro vyjádření a rozřešení. Tato cesta je velmi často předána další generaci v rámci vyjádření symptomů, které nemohou být ignorovány. Někdy v sobě neseme části emočního trauma, které jsou příliš veliké, než aby je mohla zvládnout jedna generace. Jinými slovy, důsledky trauma, ať rodinného nebo společenského, jsou předávány z generace na generaci jak biologicky, tak vzorci chování, stejně tak jako jsou předány fyzické rysy. Studie potvrzují, že nepolevující mezigenerační trauma se stává součástí našeho buněčného materiálu, čímž se pak mění některé kontrolní mechanismy. Pokud se tím nezabýváte, jsou tyto změny předávány z generace na generaci. Tímto způsobem pak můžeme zdědit emoční trauma, chování závislosti, strachy a mentální onemocnění stejně tak, jako zdědíme určitý tvar nosu nebo barvu očí. Tyto kvality nebo podmínky jsou pak podpořeny stylem výchovy, stejně tak jako faktory z našeho prostředí a kultury. Na oplátku jsou pak integrovány do našich životů, jakkoli s námi jejich původ nemá nic společného. 

       Karmická zátěž špatných myšlenek, pocitů, slov, činů a přístupu může trvat po sedm generací. Je to zátěž, kterou sdílejí všichni rodiče a děti. Ale, pokud božská spravedlnost může skrze rodiče ovlivnit děti, je také možné, aby děti očistili své rodiče. Můžeme se rozhodnout, že se vymaníme z cyklu stejných hříchů, které páchali naši rodiče. My jsme zodpovědní za naše vlastní volby a činy. Proto můžeme vést naše životy tak, abychom se vyvázali z cyklu této mezigenerační karmy. Při správném použití naší svobodné vůle, máme moc a sílu nebýt obětí kolektivních důsledků hříchů našich otců. Jakkoliv jste se mohli narodit s nevýhodou, která se týká rodinné karmy nebo mezigeneračního trauma, nemusíte být definováni chybami vašich rodičů, komunity, kultury nebo společnosti. Jste pouze předurčeni opakovat chyby a pokračovat v negativním cyklu, pokud si tak sami zvolíte. Není snadné tyto vzorce přerušit, speciálně pokud jsou skryty v podvědomí, ale možné to je. Je možné vynést na světlo stíny kolektivního nevědomí naší rodiny a společnosti, aby mohly být vstřebány pro vaše nejvyšší dobro a pro nejvyšší dobro vašich potomků. 

       Pamatujte na to, že rodiče předávají své tendence, nikoli požadavky. To je dobrá zpráva, protože to značí, že nemusíme následovat naše rodiče v jejich hříchu. Namísto toho můžeme použít naši svobodnou vůli, abychom odolali adoptování jejich negativních tendencí. Skutečnost, že zákon trestá děti za hříchy jejich rodičů, nás nezbavuje osobní odpovědnosti za změnu způsobu, jakým se rozhodujeme myslet, cítit, mluvit, jednat a chovat od této chvíle. Za naše činy jsme odpovědni Bohu a toto obvinění nemůžeme přesunout na naše rodiče nebo někoho jiného. Všichni musíme čelit důsledkům generačních karmických hříchů a zvolit si tento cyklus přerušit. Je důležité podívat se minimálně na rodinnou historii tří generací zpět, abychom pochopili skryté mechanismy za našimi opakujícími se vzorci utrpení. Většina z nás si totiž stále neuvědomuje, že trpíme více za chyby našich předků než za naše vlastní. Musíme získat porozumění tomu, že můžeme nevědomě znovu prožívat části zkušenosti života našeho příbuzného. Zděděná traumata jsou často posílena příběhy, které nám vyprávějí naši rodiče, nad rámec samotného utrpení v nich obsaženého. Abychom zpracovali trauma, může pomoci, aby člen rodiny měl přímou zkušenost pocitu nebo vjemu, který byl v těle potlačen. Někteří lidé, kteří se sebepoškozují, mohou být hluboce propojení se ztraceným členem rodiny. Proces léčení může často započít fakt, že si uvědomíme, že některá traumata, kterými procházíme jsou pohřbena v rodinné historii, o které se nemluví. V tomto směru jsou jedinečnými prostředky léčebná technika Harmonyum a Božská spirituální moudrost. Pracují na čištění karmy rodičů skrze děti a dovolují nám se vyléčit tím, že nám pomáhají čelit původu rodinných traumat a zaměřit se na dlouhotrvající negativní rodinné vzorce. Jakmile jsme oddáni Božské spirituální moudrosti, máme nejenom vliv na budoucnost světa, ovlivňujeme minulost vymazáním hříchů a vyčištěním temnoty paměti. Božská spirituální moudrost a léčebná technika Harmonyum mohou znovu vystavět stěny podpory a obnovit proud neomezené lásky v rámci našich rodin.

       Často bezradně přihlížíme a toužíme porozumět, jak můžeme pomoci někomu blízkému, kdo trpí sebepoškozujícím chováním a přístupem. Vidíme jejich božský potenciál a krásu jejich duše, které si oni nejsou vědomi.

       Bohužel mrtví mohou být víc živí než ti, co jsou naživu. Většina z nás si neuvědomuje, že trpíme více z chyb našich předků než z našich vlastních, protože jsou součástí našeho nevědomého rodinného dědictví. Traumatické zkušenosti, jako je opuštění, sebevražda a válka nebo předčasná smrt dítěte, rodiče nebo sourozence, mohou vyvolat vlny utrpení, které se projektují z generace na generaci. Proto je důležité se podívat alespoň tři generace zpět v rámci rodinné historie, abychom porozuměli mechanismům za opakovanými vzorci trauma a utrpení.

 • Triple mantra – nebeská ochrana plná milosti

 • Triple mantra – nebeská ochrana plná milosti

  Triple mantra posiluje sebedůvěru, rovnováhu a celkovou stabilitu v boji proti nepřízni osudu

  Vibrujte Triple Mantru kdykoliv, kdekoliv a vše, co je negativní, ať už známé nebo neznámé, vás opustí, dokonce i možnost předčasné smrti. Kdykoli se cítíte nerozhodní, nejistí nebo vnitřně nesoustředění, zastavte se a řekněte si Triple Mantru, která vám pomůže se vzpamatovat, abyste se mohli propojit s vaším vyšším Já. Díky vibraci Triple Mantry, všechny proudy, které vámi prochází budou přivedeny do harmonie.

  Bez ohledu na okolnosti, které budou kolem vás, budete vnímat silnou pokojnou rovnováhu uvnitř sebe, kterou nic nemůže narušit. V okamžiku, kdy řeknete Triple Mantru, věrní služebníci Boha ve vyšším světě si vás automaticky všimnou a spojí se s anděly na zemi, ve vodě, vzduchu a ohni, abyste mohli být ochráněni. Triple Mantra dovolí, aby všechny děti přírody – duchové, kteří obývají města, lesy, hory, oceány, jezera, řeky, vítr, mraky a slunce, vám přišli na pomoc. Vibrováním Triple Mantry, armáda bytostí Světla přichází ze všech směrů a obklopí vás, abyste byli chráněni, požehnáni a osvobozeni z omezujících situací.

  Příběh milosti a ochrany

  „Když meditujete, propojujete se s Bohem. Čím více meditujete, tím více posilujete a očisťujete vaše propojení.“ Když jsem během prvního kurzu Naam jógy pro učitele v Mexiku slyšela tato slova od Dr. Levryho, pronikla do mého srdce jako šíp a hluboce zasáhla celou mou bytost. Jsem vděčná za mnohá požehnání, která jsem během víkendu přijala. Techniky, které mě Dr. Levry naučil, mi umožnily plynout v božském proudu. Díky spojení s božskou podstatou uvnitř sebe samé, jsem se mohla propojit s božstvím ve všech bytostech a jsem schopná myslet, jednat a mluvit více vědoměji. Dechová cvičení, mudry a mantry – tyto techniky jsem po nějaký čas praktikovala, ale nyní je praktikuji s větším porozuměním jejich významu i účinku. Celý víkend zvýšil mé vědomí tak, že jsem schopna do své praxe vložit více lásky, vděčnosti a radosti. Jsem schopná žít více konzistentně ve vibraci Naam.

  V úterý 4. listopadu jsem spěchala na schůzku a měla jsem zpoždění. Jela jsem autem v dopravní špičce a vizualizovala jsem si celou cestu. S plnou důvěrou v sílu meditace jsem si začala zpívat Triple mantru spolu s nahrávkou z Rootlight z CD Triple mantra tak, abych zdolala jakoukoli překážku na fyzické úrovni a dorazila co nejrychleji a nejbezpečněji. Ve stejnou chvíli jsem uvolňovala jakékoli vnitřní bloky a propojovala jsem se se svou božskou podstatou. Schůzka byla velice náročná a schopnost jednat ze svého srdce byla nezbytná. Pokaždé, když se provoz zastavil, dala jsem ruce pryč z volantu a udělala jsem mudru. Tak, jak jsem pokračovala v jízdě, přijela jsem na semafor, na kterém právě skočila červená. Bez váhání, díky vedení něčeho silnějšího, jsem odbočila doleva na jinou ulici. Pouhé dvě minuty poté jsem uslyšela hlasitý zvuk. V té chvíli jsem tomu nevěnovala pozornost, protože jsem byla ponořená do mantry. Asi za 10 minut mi volal člověk, se kterým jsem se měla sejít, a ptal se, kde jsem. Byl velice vyplašený. Letadlo (Laser Jet 45), právě havarovalo (v 18:45) u jedné z nejfrekventovanějších křižovatek v Mexiko City. Všech 8 pasažérů na místě zemřelo a dalších 40 lidí, kteří tou dobou bylo na ulici a v přilehlých kancelářských budovách, bylo zraněno. Byla to přesně ta ulice, ze které jsem před chvíli odbočila. Pokud bych to neudělala, jela bych přímo do místa, kde letadlo spadlo. V té chvíli jsem věděla, že to byl Bůh, kdo mě ochránil tím, že změnil mou cestu. Bůh mi pomohl být na správném místě, daleko od nehody. Mohu být pouze VDĚČNÁ za tyto mocné techniky; nelze to jinak vyjádřit než slovem VDĚČNÁ. Samotné učení je požehnáním, protože vám umožňuje vědět, co dělat tak, aby vás celý vesmír, tato kreativní síla, obklopila láskou, světlem a mírem na tomto nádherném výletě zvaném život.

  Děkuji Dr. Levrymu, že je zde s námi. Děkuji všem, kteří umožňují, abychom se všichni mohli obklopit tímto požehnáním. – H.H.K.

  V mystických učeních Východu i Západu existuje mnoho ochranných manter. Většina z těchto vysokých spirituálních učení je stále ještě uchovávána v tajnosti a předávána pouze pokročilým spirituálním iniciátům, kteří jsou připraveni je přijmout. V rámci různých metod, které byly zveřejněny, je Triple Mantra tou nejjednodušší a nejvíce ochrannou metodou, která existuje. Tam, kde je Triple Mantra, není karma. Vyspělí mystici vědí, že přítomnost zvuku „Č“ v této mantře dává Univerzálnímu Kabalistovi a Naam jogínovi schopnost vyřešit všechna tajemství magnetického fluida v každé říši. Dokonalé ovládání použití „Č“ může dovolit studentovi, aby uklidnil vlny na moři a přivolal déšť. Přítomnost písmene „B“ v této mantře dává Univerzálnímu Kabalistovi a Naam jogínovi nadvládu nad fyzickou úrovní. Mnoha krásných a neuvěřitelných věcí může být dosaženo použitím písmene „B“, včetně nadvlády nad životem a smrtí. Pro mystiky písmeno „B“ představuje veškeré zákony polarizace. Energie obsažené ve slovu “Ád” na začátku této mantry jsou ve vzestupném pořádku. Obvykle v Univerzální Kabale „A“ neboli Alef, představuje Vzduch. Dokonalé ovládnutí použití písmene „A“ přináší Univerzálnímu Kabalistovi a Naam jogínovi absolutní moc nad elementem Vzduchu, jelikož ovládá Ducha Vzduchu. Díky studiu a praktikování se Univerzální Kabalisté a Naam jogíni stávají mistry v léčivém použití Slova.

  Spirituální iniciáti již dlouho vědí, že každé artikulované slovo nebo zvuk obsahuje buď pozitivní anebo negativní energii. Když praktikujeme Naam jógu, spojujeme se s posvátným zvukem východu nebo západu velmi speciálním způsobem, abychom mohli pocítit jejich příznivé vlivy. Slova síly jako třeba „Lumen de Lumine,“ která jsou použita v Naam józe jsou ideální, jelikož obsahují a nesou v sobě Světlo. Tím, že se k těmto božským slovům vracíte, získáte spirituální výživu. Naam jóga je totiž ve skutečnosti vědou studia zvuku, abychom se propojili s energiemi, jež zvukem prochází a správně usměrňovali náš lidský organismus. (Z úhlu pohledu Naam jógy, je také důležité brát v potaz pohyb krku, jazyka a rtů.) Pokud energie vašeho organismu nejsou správně distribuovány, budete různými způsoby trpět. Na druhou stranu, pokud porozumíte zákonu transformace energie, nebudete muset mít co do činění s temnotou. Jinými slovy, je důležité se naučit, jak regulovat a vyrovnávat síly ve vašem organismu, ovládat mysl a srdce, vést svoji vůli a porozumět vztahu mezi Duchem a Duší.

  Jak bylo výše zmíněno, co se týká různých metod ochrany, které jsou sdíleny s veřejností, není na naši fyzickou a spirituální ochranu nic silnějšího než je Triple Mantra. Triple Mantra nám dovoluje ovládat protichůdné síly přírody, abychom mohli časem a prostorem procházet s milostí a lehkostí. Jako neohrožený bojovník, kombinace Univerzální Kabaly použitá k vytvoření Rootlight CD Triple Mantra, jí dovoluje projít skrze karmu a zničit všechny hrozby a zranitelnost. V souladu s globální změnou vědomí, která se v tuto chvíli děje, kreslí Nebesa pentagram takovým způsobem, že se stávají neutrální. To znamená, že my jako lidské bytosti nebudeme pod jejich ochranou do roku 2012 (platí až do roku 2017). Obvykle jsou to Nebesa a Země, které ovládají karmu, ale když jsou Nebesa neutrální, je k dispozici každému člověku příležitost pro obrovský duchovní růst. Proto, až do roku 2012, máte příležitost pracovat se zákony přírody díky moudrosti Univerzální Kabaly a Naam jógy, abyste otevřeli svá srdce a přepsali svůj osud za účelem božských, spirituálních a léčivých cílů. Teď je čas, kdy Nebesa přinášejí příležitost k osobnímu spirituálnímu růstu a léčení. Neboli až do roku 2012 (2017) budete schopni očistit svoji karmu a jednou pro vždy se zbavit veškeré svojí temnoty. Tento čas je určen k tomu, aby se děly drastické změny v životě každého člověka. V tuto chvíli se rodí nový vesmír a přináší sebou vysoce vibrační energii nejen na zemi, ale do každé částečky existence, každého paralelního vesmíru a každé formy života v této říši a dalších. Všude vidíme důkazy bitvy mezi světlem a temnotou, mezi hlavou a srdcem, animální člověk bojuje proti nástupu spirituálního člověka. To způsobuje oddělenost a rozptýlení vědomí, které nikdy předtím na zemi neexistovalo. Důsledkem toho lidé prožívají mentální, emoční a fyzický stres, který má vliv na vztahy s přáteli, milovanými a sebou samým.

  Pracujte s Triple Mantrou a objevte sami pro sebe, jak vás léčí, odstraňuje smutek, trápení a nemoci. Dokud budete zpívat na této zemi Triple Mantru, budete chráněni. Pokaždé, když budete čelit náročné situaci, zpívejte Triple Mantru, abyste ovlivnili čas a prostor díky vašemu vyzařování, abyste mohli přinést zrod příznivé okolnosti. Triple Mantra přináší sebedomí. Triple Mantra je vědecký způsob, jak se spojit s Bohem díky rovnováze, kombinaci a permutaci zvuku. Veškerá hra spirituální bystrosti začíná s elektromagnetickým polem. V okamžiku, jakmile se elektromagnetické pole člověka stane Naam, prána, která je vytvořena, se o vás postará. Triple Mantra je nejjednodušší a nejvyšší ochrannou zbraní, kterou člověk má k překonání poškození z minulosti a přinesení Ducha Boha.

  Hmotná versus spirituální ochrana

  Životní zkoušky, kterými procházíme, mají svůj účel; přibližují nás k věčné moudrosti a posilují naši auru, díky tomu jsme pak schopní přesunout se z hlavy do srdce. Toho deosáhnete také díky správnému použití SLOVA, kdy posilujeme auru a pečujeme o tělo. K tomuto účelu byly mantry prokázány jako výjimečné nástroje. Mantry jsou velice mocnou kombinací slov, která když opakujeme, spojí vibrace každé naší molekuly s nekonečným vesmírem. V našem mozku je schováno nesmírné množství energie. Vibrováním manter našeho povátného učení příznivě měníme vzorce v našem mozku. Vibrováním Triple mantry mohou být tyto vzorce směrovány tak, aby vytvořily okolo vás ochrannou frekvenci. Slova této mantry jsou jako exploze světelných bomb, které když vybouchnou, smetou všechny nepřátelské síly a vytvoří změny, které jsou nutné pro naši psychickou a hmotnou ochranu.

  Máme dvě metody ochrany, které můžete použít. První je materiální, která zahrnuje nošení amuletů, ochranných artefaktů nebo pergameny. Pokud ztratíte svůj amulet nebo artefakt, cítíte, jako byste měli potíže. Materiální ochrana je nižsí formou ochrany, protože je omezená. Druhá forma je ochrana spirituální, která nás obrací k neomezené Božské síle. Jak bylo zmíněno, zahrnuje sílu SLOVA. Není zde větší síly, než je síla SLOVA, síla Logos uvolněná skrz původní stvoření. Žádná alchymie, žádné tvoření a ani žádná opravdová změna není možná bez použití síly SLOVA. Je to skrz sílu SLOVA, jak Bůh komunikuje s lidstvem a je to skrze vaše slova, díky kterým budete buď ospravedlni nebo odsouzeni. Vibrování Triple mantry vám umožní být vědomě pozornými vůči Božské všemohoucnosti, vševědoucnosti a všudypřítomnosti. Tak jak vám umožňuje pobývat v ochraně světla, stáváte se prodloužením Božího vědomí. S Triple mantrou sestupuje Boží plamen, který eliminuje veškerou negativitu.

  Tělo je kombinací pěti tatev, která jsou dána dohromady díky síle Ducha, jsou vedena myslí a podléhají času a prostoru. Když jako jógíni nebo Kabalisté zpíváte Triple mantru, kreativní síla vesmíru, manifestace Skahti síly, Bůh, Nejvyšší, Nekonečný, přebývá díký milosti a požehnání nebes přímo ve vás. Triple mantra odstraňuje všechnu negativitu, nepřátele a negativní vibrace. Zpíváním Triple mantry denně účinně chráníte svůj život, aby do něj nevstoupily negativní síly. Negativita se chová jako bacil. Bacily jsou všude kolem nás, my jsme však chráněni protilátkami. Podobně se praxe Triple mantry stává zdrojem ochrany.

  Triple mantra a karma

  V této karmické době, pracuje vesmír rychle, aby nás vymanil z iluze, ve které dobrovolně setrváváme a která stíní a zkresluje to, jak vnímáme naše tělo a mysl a celou naši realitu. Celá nepřízeň osudu a neštěstí, včetně toho, které ovlivňuje naše zdraví a vztahy, je výsledkem karmy. Běhm našeho současného i minulých životů, když zůstáváme na Zemi, naše myšlenky, pocity a činy vyvolávají odpovídající zákony přírody, které na oplátku přímo ovlivňují nás samotné, stejně jako ty, kteří jsou v našem okolí. Přítomnost a minulost navždy společně tančí v příčinné souvislosti. Tím pádem se činy naší minulosti stávají karmou naší přítomnosti. Negativní mentální postoje a nezodpovědné chování může vést ke zbytečnému boji a jsou primárním důvodem proč se zasekáváme na křižotvatkách života.

  Někteří lidé zakoušejí v jejich životech těžkou karmu, zatímco pro jiné je to spíše sporadicky. Posvátná věda univerzální Kabaly a Naam jógy může být použita k vystoupání nad omezení, která karma působí. Když jsme schopni překonat karmická omezení, setkáváme se
  s Boužskou milostí. Mantra je silná technika, která je dostupná pro všechn ty, kteří chtějí převzít tento proces. Díky pravidlené praxi, mantra přenastavuje naše magnetické pole, zvyšuje míri našeho světla a pomáhá zvýšit naši kapacitu odolat tlaku této doby. V podstatě nám zpívání a poslouchání mantry pomáhá snížit naši karmickou zátěž, která nám znemožňuje žít náš plný potenciál a žít z pozice vyššího já, našeho pravého já. Navíc vám Božská spirituální moudrost pomáhá studovat člověka jako takového, ve kterém je skryté nejvyšší tajemství. Je to díky síle SLOVA a znalosti záhad života, kdy získáváme ochranu a požehnání andělů a duchů.

  Určité planety, spolu se znameními zvěrokruhu, přesně řídí den, kdy jsme se narodili. Podle vysoce ceněné moudrosti Kabaly a Naam jógy, ukazuje den našeho narození stupeň zatížení a neštěstí, kterému musíme čelit. Planetární rušení, ke kterým dochází v magnetickém poli Země během narození vytvoří nerovnováhu v energetických vzorcích odpovídajícího znamení zvěrokruhu. Tyto negativní energetické vzorce jsou poté vtisknuty do východní hemisféry mozku. Dříve nebo později dají vzniknout zdravotním problémům, výzvám ve vztazích nebo obecně neštěstí.

  Vůči karmě však nejsme úplně bezmocní. Tak jako příroda poskytuje lék na každou novou nemoc, tak i naše posvátné učení nám poskytuje lék pro naši kompletní ochranu. Nejen, že je Božská spirituální moudrost založena nad rámec vší znalosti, veškeré vědy i umění, také nám propůjčuje klíče, které otevírají tajemství a divy skryté práce vesmíru. Díky božské vědě zíkáváme požehnání a ochranu nebes. Nepřízeň osudu zapříčiněná špatnou karmou ovlivňuje pouze ty, kteří se nachází ve špatný čas na špatném místě. Skrz Božskou spirituální moudrost má každý schopnost zapečetit svou auru, účinně neutralizovat karmu a zmenšit náchylnost být v nežádoucím prostoru. Tak, jak posilujeme naše energetické pole a otevíráme naše třetí oko, začínáme pracovat ne proti, ale s neviditelnými silami, které řídí naše životy. Tato práce se stává naší obranou. Naše ujištění, že budeme na správném místě ve správný čas.

  Triple mantra a umění změny prostoru

  Pravda je, že se vše děje v rámci času a prostoru. Nemůžete zastavit čas, ale můžete ztratit nebo získat prostor. Na jednu stranu existují nevyhnutelné přičiny smrti, které jsou v podstatě pravým časem odejít. Na stranu druhou jsou zde nehody, kterým se dá vyhnout, neštěstí a smrt, která je výsledkem neopatrnosti nebo když jsme na špatném místě v určitý čas. Jinak řečeno se můžeme dostat do potíží, když se nacházíme na špatném místě. Dovolte zdůraznit, že toto je věk, kdy se nechcete nacházet ve špatný čas na špatném místě. Dostanete se do potíží vždy, když nejste tam, kde byste být měli.

  Vaše třetí oko vám dovoluje vidět neviditelné, zatímco vás vaše energetické pole drží od negativity. Vaše třetí oko je vaše kreativní centrum, vaše velitelství. Uvádí do provoru vše v lidské bytosti. Potřebujete být ve svém velícím centru, abyste mohli vládnout situaci. Můžete získat druhý pohled stejně tak, jako silné magnetické pole díky síle SLOVA nebo Naam vyvolané během zpívání mantry. Velikost magnetické frekvence Země musí být v určitých zeměpisných délkách a šířkách neutrální tak, aby mohl být lidský život ukončen a pět prvků rozděleno (země, vzduch, oheň, voda, éter). Nepřízeň osudu a nešťastné náhody se manifestují za podobných okolností. Nelze to dostatečně předjímat, vibrací Triple mantry se chráníme před škodlivou cestou. Načasování nehod, nešťastných náhod nebo smrti může zůstat stejné, ale vy nebudte v prostoru, kde k tomu dojde. Vyhnete se pozemským nehodám, protože ty se vždy dějí na určitých místech. Opravdu, stanou se před vaším příchodem nebo poté, co jste odešli. Největší vliv na váš život, hned po vaší vůli, má vaše prostředí. Pokud máte potíže, únik a ochranu můžete najít v umění změny prostoru.

  Triple mantra vás osvobozuje od sevření karmy a dovoluje minimalizovat minulé dluhy, které vznikly, když jste byli vědomí jen částečně. Tak, jak přesouvá čas a prostor, vy stoupáte do výše vašeho bytí, kde jste schopni otočit nepříjemnou situaci, ve které jste. Je pravda, že všichni máme dluhy, které musíme zaplatit, nemsíme však dovolit, aby se tyto dluhy staly nepřekonatelnými překážkami. Pokud čelíme těžkým životním okolnostem a/nebo nepřízni osudu, dokonalost Triple mantry, díky pozornému opakování, vytvoří božské teplo, které pálí karmu a dovoluje Bohu zářit.

  Triple mantra má tři části. Zpívaná ve své celistvosti, Triple mantra vám dává prostor, chrání vaši auru na dva a půl metru. Pokud jste někde brzy nebo pozdě o dva a půl metru, nemusíte se zaplést do momentu v čase, kdy se stane určitá událost. Opět, nemůžete zastavit čas, ale můžete získat nebo ztratit prostor. První část mantry vás obklopí mocným světlem ochrany a měla by být zpívaná ihned, jakmile si sednete do auta nebo letadla, abyste předešli nehodám. Druhá část odstraní překážky z vaší spirituální cesty. A konečně, třetí část odstraní překážky z vašeho každodenního života.

  Triple mantra a Posvátná hudba

  Triple mantra je nyní přístupna všem ve formě posvátné meditační hudby. Po celá léta jsme používali posvátnou vědu Kabaly a Naam jógy, aby doprovázeli člověka na cestě životem. Otevíráme nyní tato učení všem. Každý, bez výjimky, může sklízet mnoho benefitů této posvátné vědy. Zpívání mantry nebo poslouchání posvátné hudby je silnou meditací nad Božskou pravdou, která existuje na vyšší úrovni reality. Když se spojíme s posvátnými zvuky, nejhlubší místa naší bytosti se plně probudí k životu. Posvátná hudba je potravou pro duši. Chce to čas, znalosti, obětavost a schopnost, aby byla vytvořena hudba, která má pozitivní efekt na duši, spirituální hudba zahrnuje starodávnou vědu a obrovské množství filosofických učeních. Rootlight sestavilo účinná, mocná slova v rámci svých za medicínou léčivých meditačních sériích. Když se používají správně, tato CD vám umožní spojit se s léčivou silou Slunce. Při tom je vám dovoleno přijmout jeho pranické světlo. Všechna hudba dostupná na Rootlight byla vytvořena v nejvíce pozitivní a léčivé fázi Měsíce tak, aby byl znásoben dopad na jejího posluchače.

  Rootlight hudba není pouze pro potěšení, je mocným spirituálním prostředkem, který efektivně odpovídá na nejhlubší požadavky duše. Člověk není pouze fyzické tělo, má také mysl. Každé planetární těleso má určitý vliv, a proto zde musí být určitý hudební rytmus, tón a cyklus, který za něj zodpovídá. Pokud toto není bráno v potaz, Posvátná Hudba se může stát zábavou, ale neudělá práci, pro kterou byla stvořena. Všechny Rootlight CD byly vytvořeny v souladu s kosmickými principy a každé obsahuje určitý kabalistický recept, který je v dokonalé harmonii s božskými a kreativními zákony vesmíru. Proto je používejte, jelikož každé z nich je jako klíč, který otevírá dveře k příležitostem, jež nám pomohou dosáhnout našich skrytých snů, abychom mohli žít úspěšný, naplněný život a zároveň uhlazují cestu spirituálního růstu. Tato CD skrze mantry a melodii pozvedávají vaše vědomí a přinášejí pohyb do vašich spirituálních center. Je třeba si udržovat naše magnetické pole silné. Síla Boha, plynutí života a čistá pravda a světlo Boha jsou uvnitř vás. Jednoduše spojte ruce, přeneste se do neutrálního prostoru v sobě, soustřeďte se a vibrujte v tomto rozpoložení Triple Mantru. Dovolte jí, aby vás přenesla nad rámec tohoto okamžiku do krásy, ochrany a dokonalého štěstí Věčnosti.

  Práce se SLOVEM ja váš způsob ochrany sebe samého vůči všem známým i neznámým nepřátelům. Zejména Triple mantra je neocenitelná při vypořádávání se se světem duality, ve které se nacházíme. Protože Triple mantra funguje jako obranný štít na materiání i spirituální úrovni, je to bezpochyb ta mantra, kterou si chcete zapamatovat. Dále doporučujeme, abyste zpívali Triple mantru každé ráno po dobu 11 až 31 minut, tak zajistíte, aby negativita nevstoupila do vaší aury v žádném ze čtyř směrů. Je to vskutku vcelku jednoduché. Triple mantra rozšiřuje vaši mysl, díky tomu můžete vystoupat nad limity času i prostoru, zatímco ve stejnou chvíli činí z mysli ocel a vy začínáte stát neotřesitelně a statečně před výzvami vašeho života.

  Ti, kteří praktikují Božskou spirituální moudrost ovládají pět tatev, tři základní síly (guny), sedm čaker a 108 elementů ve vesmíru, což ji činí nebezpečnou pro každého, kdo by se snažil někomu ublížit. Kdokoli, kdo se snaží ublížit jiným slovem, bude zničen. Zničí sám sebe. Záře a síla aury nám dovoluje určit příčinu obojího, jak štěstí, tak neštěstí. Člověk musí neustále pracovat na své auře. Energie toho, kdo pracuje se SLOVEM se stane obrazem, nebo odrazem, vůle Boha. Jak získává na síle, začíná velet událostem, protože SLOVO dává zrodit světlu, a říše světa náleží k řísi světla a říše světla je trůnem Božské Vůle. Vždy pamatujte, cestou životem na nás působí jak dobří andělé, tak zlí duchové. To je důvod, proč je pro kabalistu nebo jogína důležité mít silnou a ochrannou auru. Je vaším prvorozeným právem ochutnat požehnání mocných slov našeho posvátného učení. Zpíváme, abychom se osvobodili. Toto je doba, kdy nevládne hlava, nýbrž srdce. A proto nechte vystoupat Slunce ve vašem srdci a buďte světlem světa. 

  Rootlight CD Triple Mantra si můžete stáhnout zde

 • Vzorec božské mysli – 1. část

 • Vzorec božské mysli – 1. část

  Všichni jsme obklopeni přijímající nekonečnou inteligencí, která vnímá dojmy z našich myšlenek a slov, jež jsou vyjádřením myšlenek, a podle nich jedná. Potřebujeme zasadit myšlenku o této přijímající nekonečné inteligenci do božské mysli, která se pak stane zákonem, jenž musí být naplněn.

  Bez ohledu na to, čím procházíte, přestaňte myslet na váš problém a začněte naopak myslet na Boha soustředěním se na vzorec božské mysli Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý (God is love, God is wise, God is kind, God is good). Vzorec božské mysli funguje, i když můžete mít pocit, že mu úplně nerozumíte. 

  Práce s Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý dokáže vyřešit mnoho problémů. Jediné, co potřebujete udělat, je jej několikrát zopakovat v okamžiku, kdy máte příležitost anebo potřebu. Jakmile zaměříte svou pozornost na božský vzorec Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý, soustředíte se na Boha, a v ten okamžik se stáváte stejně neomezení a ohromní jako Bůh. Důsledkem toho si vytváříte božský stav vědomí, který vám dovoluje otevřít se absolutnímu dobru. Není nic, co by mohlo bránit tomuto božskému výroku, aby fungoval. Nic nemůže zastavit slova pravdy. Díky božskému vzorci Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý pracuje Bůh, ne vy. Na slabosti a omezující okolnosti, které jste do té doby mohli vnímat, již není potřeba v rámci procesu brát ohled. 

  Jakmile v Božské duchovní moudrosti mluvíme o Bohu, mluvíme o jediné univerzální nekonečné mysli, která je nekonečnou láskou, nekonečnou moudrostí, nekonečnou pravdou a nekonečným dobrem. Jednoduše myslete nebo vyslovte Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. Jakmile to učiníte, vytváříte božskou mysl. Božská mysl nezná zlo ani negativitu. 

  V tomto spirituálním stavu stoupá člověk nad rámec zákona karmy, neboť tento vzorec otevírá dveře vlastnostem Boha, kterými jsou láska, moudrost, pravda, laskavost a dobro, aby v ten okamžik zvítězily. Vězte, že v jakýkoli okamžik můžete projevit dokonalý stav vědomí tím, že se soustředíte na tento vzorec. Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý vám dovoluje vytvořit vědomé splynutí s Bohem. Proto si pěstujte božskou mysl tím, že si uvědomíte, že Bůh je dobrý a jeho stvoření je dobré.

  Příběhy zázraků v životě

  Lidé, kteří pracují se vzorcem božské mysli, viděli ve svém životě, jak se zázraky dějí přímo před jejich očima.

  „S manželem jsme se právě vrátili z túry a šli na veřejné záchody, když jsme zaslechli hluk, jako kdyby něco upadlo na podlahu. Jakmile jsme zašli za roh, viděli jsme muže, jak leží v bezvědomí na zemi. Zkontrolovali jsme mu puls a všimli si, že nedýchá. Jeho obličej začínal mít modrofialovou barvu. Říkala jsem si, co můžu dělat? Chtěla jsem se modlit a vzpomněla jsem si, že díky vzorci božské mysli mohu potvrdit přítomnost Boha v rámci jakékoliv situace. Klidným tichým hlasem jsem začala předříkávat: „Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý,“ stále dokola. Nedovolila jsem, aby tato myšlenka opustila moji mysl. Stále jsem si ji opakovala. Po chvíli se muž začal hýbat a znovu dýchat. Než přijela záchranka, byl již plně při sobě. Cítila jsem tolik lásky a vděčnosti v srdci za tento jednoduchý vzorec. A uvědomila jsem si, že do čehokoli v rámci celého dne, čím procházíme, můžeme vnést přítomnost Boha namísto přítomnosti problémů. Tento vzorec teď používám neustále.“ – RS

  Potřebujeme si uvědomit, že vědomé myšlenky působí skrze Sílu, která je Nekonečná. Neexistuje omezení, které by limitovalo tuto sílu, co se týká její schopnosti léčit. Omezuje ji pouze naše schopnost vnímat tuto sílu jako léčivou. Aby jakékoliv léčení mohlo nastat, je potřeba, abychom posílali správné myšlenky do subjektivity. Nejrychlejší způsob, jak změnit jakoukoli negativní situaci závisí na podmínkách, ve kterých se právě nachází naše vědomí. Náš mentální přístup je klíč, který dává do pohybu okolnosti. Je to skrze naše pocity, kdy se věci dávají do pohybu, ne skrze naše činy. Pokaždé, když cítíte, se modlíte. Jedinou pravou ochranou je praktikování přítomnosti Boha, který se projevuje v milosti, dobru a osvobození se z omezení. Tím, že si budete v mysli neustále opakovat tento vzorec a hluboce jej procítíte, vsazujete do mysli správnou myšlenku. Mysl pak tuto myšlenku reprodukuje jako důsledek v rámci těla anebo naší reality. Většina lidí si nejprve potřebuje uvědomit, že jsme obklopeni vnímající nekonečnou inteligencí, která přijímá vjemy našich myšlenek a slov, které jsou vyjádřením myšlenek, a podle nich jedná. Do božské mysli musíme zasadit myšlenku o této nekonečné vnímající inteligenci. To se pak stane zákonem, který musí být naplněn. Nejsilnější myšlenka je ta, která v sobě nese nejhlubší pocit. Odříkáváním nebo zpěvem těchto posvátných slov dáváme do pohybu univerzální zákon, který nejenomže musí přijímat to, co říkáme, ale také to, jakým způsobem to říkáme.

  Bůh nám dal schopnost vytvořit božský stav mysli, abychom projevili dokonalý stav vědomí. Transformování negativního stavu do pozitivního se děje v okamžiku, kdy se naše mysl stane božskou. Vězte, že bez ohledu na to, čemu čelíte, problémy jsou projevené myšlenky. Vše, co vidíme, je důsledek a každý důsledek následuje příčinu, vytvořenou naší myslí díky myšlenkám, které si volíme. Podle zákona příčiny a důsledku se důsledky nemohou vytvořit samy, jsou totiž v naší fyzické realitě drženy naší myslí. Jakmile do vašeho života přijde negativní situace, myslete na Boha a negativní situace se vytratí. Tím, že zpíváte Naam anebo myslíte na Boha, se to rozpustí. Pracujeme s univerzálním principem neboli zákonem, který bere dojmy našich myšlenek a slov a podle nich jedná. Vězte, že tento univerzální zákon je podpořen božským principem, který je projevem všemohoucnosti, všudypřítomnosti a vševědoucnosti. Díky opakování Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý nahlas anebo potichu se v myšlenkách přesouváme od duality k božství, z temnoty do světla, z negativity do pozitivity a jsme schopni se zbavit potenciálních důsledků rozpoznáním jakékoli negativní zkoušky anebo okolnosti.

  „Během mých cest po Španělsku jsme seděli s kamarádkou na venkovní zahrádce restaurace, krásné stromy lemované třídě La Rambla v Barceloně. Muž u stolu vedle nás najednou začal kašlat, dusit se a upadl na zem. Zachvátila mě panika. Chtěla jsem mu nějak pomoc, protože se najednou přestal pohybovat. Ležel tam bez známek života a začínal blednout. Vzpomněla jsem si na příběh, kdy někdo použil vzorec božské mysli k tomu, aby pomohl člověku, který omdlel a tak jsem začala stále opakovat Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. Říkala jsem to nahlas stále dokola a bylo mi jedno, jestli to někdo slyší. Bylo to to jediné, co jsem mohla v ten okamžik dělat. Byla jsem velmi nervózní. Bylo to, jako kdyby se zastavil čas. Stále jsem ta slova opakovala a najednou jsme viděli, jak se ten muž začíná opět trochu pohybovat, zvrací a pak znovu omdlel. Nedokážu říct, jak dlouho to trvalo. Jen jsem stále opakovala ta slova. V okamžiku, kdy přijela záchranka, se muž začal znovu probírat. K našemu překvapení se postavil, otočil, zamával nám a odešel se záchranáři, jako kdyby se nic nestalo. Ve svém srdci zcela jistě vím, že tento vzorec je velmi mocný a silný a nikdy jej nepřestanu používat.“ – DD

  Vše se děje v rámci času a prostoru. Není možné změnit čas, ale je možné změnit prostor. Když si nevíte rady anebo procházíte zkouškami, znamená to, že jste v mentálním, spirituálním, emočním, fyzickém nebo energetickém prostoru, který způsobuje prožívání náročné situace. To znamená, že je potřeba, abyste se přesunuli z omezeného prostoru do neomezeného prostoru tím, že změníte váš mentální, spirituální, emoční, fyzický nebo energetický prostor. Materiální síla je omezená síla. Pouze božská síla je neomezená. Jsme mnohem větší a silnější než si sami dokážeme představit. Opakování Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý je způsob, jak se propojit s božskou myslí a vědomím a skrze toto propojení se obrátit k neomezené božské síle. Neomezené síly v nás existují, ale my je používáme nevědomým způsobem. Tento vzorec aktivuje sílu vaší duše. Díky tomu vaše osobnost začne zosobňovat dobro a krásu Boha. V našem těle se nachází nesmrtelná duše, která vše udržuje. Tato duše je ve své podstatě dokonalá, ale jakmile se identifikuje s omezujícími podmínkami, její vyjádření začne být zatemněno lidskou nedokonalostí. Jako duše jsme zobrazením Boha. Proto duše, stejně tak jako Bůh, nemá žádnou karmu. Neustále si uvědomujte, že Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý a Bůh je pravda a pravda je poznání a uvědomění si Boha. To vám dovolí nastolit vědomí lásky, moudrosti, laskavosti, dobra a pravdy, a pouze dobro k vám bude přicházet. Jakmile se plně ztotožníme s božským léčivým vzorcem Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý dostáváme se do souladu s každým člověkem, všemi okolnosti a všemi situacemi. 

  Jakmile se dokážeme ustálit ve vědomí tohoto léčivého vzorce, naše vnější osobnost se rozvine a bude atraktivní pro všechny bytosti. Léčení automaticky nastává v okamžiku, kdy je naše splynutí s Bohem dokonalé. Spojením s Bohem mizí všechna pouta, co vás omezují. Praktikujte přítomnost Boha invokací tohoto vzorce a osvobodíte se od karmy, protože Bůh nemá karmu. Pokaždé, když hluboce meditujeme nad Bohem, se dějí v nastavení mozku příznivé změny. V mozku se skrývá neomezené množství energie. Jakoukoli zkoušku můžete překonat tím, že se spojíte s neomezenou silou ochrany, která je skryta v silné myšlence vzorce Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. Bůh dokáže vše. Stejně tak i vy, pokud se naučíte na sebe nahlížet jako na dítě Boha. Jakmile si volíte pracovat s tímto vzorcem, přestáváte se ztotožňovat s vaší smrtelnou podstatou a spojujete se s naší nesmrtelnou podstatou. Je naší schopností vědomě ovládat a používat tuto sílu, která nám dovoluje uskutečnit toho tolik. Je důležité nedovolit sami sobě stát se oběťmi minulosti. Začněte teď hned tím, že použijete a budete žít v souladu s tím, co víte, že Bůh je: Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý.

  Vzorec božské mysli je součástí skladeb Divine Sodarchan a Divine Goodness, které najdete na Rootlight albu Absolute Goodness na webu www.rootlight.com v sekci Music – nebo na tomto odkazu

  „Pomáhala jsem s organizováním víkendové akce pro 250 lidí, kde bylo vše na minutu rozplánováno. V jeden okamžik jsem byla jedním z přednášejících požádána, abych rozdala informační brožury, o kterých právě začínal mluvit, které jsme připravovali několik měsíců. Začala jsem brožury rozdávat členům týmu, jenže jsem měla pocit, jako když jich polovina chybí. Vzápětí došly a všichni, kterým chyběli ke mě běželi, že je potřebují. Cítila jsem se trapně, protože jsem věděla, že je všichni potřebují na přednášku, jejíž čas je omezený. Jakkoli jsem byla velmi ve stresu, byla jsem schopna začít opakovat slova Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. Slyšela jsem příběhy, jak to pomohlo ostatním lidem, ale nebyla jsem si jistá, jestli to bude fungovat i pro mě. A jak přicházeli další a další lidé, jen jsem si to opakovala. Náhle jsem se podívala dozadu přednáškového sálu, všimla si muže, který tam seděl, a napadlo mě, že by mi mohl pomoct. Nevím, proč mě to napadlo. Šla jsem k němu, začala se s ním bavit a on povídá, „Nevíte, komu mám dát tuto tašku, kterou jsem právě našel?“ Podívala jsem se dovnitř a byl tam zbytek brožur, které jsem potřebovala. V ten okamžik jsem cítila, že jsem pod ochranou Nebes. Proto teď v okamžiku, kdy mám pocit, že se nacházím ve stresující situaci, říkám pouze Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. A nedovoluji žádné jiné myšlence, aby měla šanci se projevit. Stále se mi potvrzuje, že pokaždé, když toto použiji, stane se něco dobrého.“ – AH

 • Léčebné praktiky v kritické fázi globální pandemie

 • Léčebné praktiky v kritické fázi globální pandemie

  Co je nového?

  Léčivé praktiky pro tuto dobu – chraňte život v této kritické fázi celosvětové pandemie

  Modlíme se, aby vás tato zpráva zastihla v dobrém zdraví i celkové pohodě. Posíláme vám lásku a světlo! Prosím vězte, že naše modlitby jsou s vámi. Tato globální pandemie čistí svět v různých vlnách a blížíme se ke kritickému bodu, kde každý z nás má svoji úlohu, abychom zastavili šíření tohoto viru. Je důležité, abychom minimalizovali přenos tohoto viru, a to tím, že zůstaneme dobře informovanými a dodržováním bezpečnostních opatřeních, což jsme si jistí, že mnoho z vás již dělá.

  Je velice důležité, abychom dodržovali fyzickou vzdálenost, zatímco zůstáváme společensky a emocionálně spojeni. Budeme zdůrazňovat některé z nejdůležitějších věcí, které můžeme dělat právě teď, jak spirituálně, tak fyzicky, abychom ochránili své zdraví. Můžete si upravit praxi tak, jak se vám bude líbit a nezapomeňte si přečíst náš předešlý článek s dalšími technikami a doporučeními: Koronavirus: jak se chránit

  Speciální léčivá meditace, která pomáhá chránit vás i vaše blízké

  Mocnou a jednoduchou technikou je modlitba za vaše milované i vás samotné dle Léčivého protokolu, který najdete v tomto článku. Doporučené mantry jsou součásti CD Healing Formula vydavatelství Rootlight. Tyto skladby byly použity při výzkumu ve Sloan Kettering rakovinovém centru, kde byl prokázán jejich účinek na snížení bolesti u dětí, které procházely léčbou rakoviny.

  Zdůrazňujeme, pokud se někdo z vašich milovaných nebo vy sami necítíte dobře, neztrácejte čas – navštivte doktora a nechte se otestovat. A navíc začněte ihned pracovat s Léčivým protokolem.

  Praktické recepty a sebepečující techniky pro zdravé a pružné tělo

  • Pracujte s Triple mantrou každý den po dobu 11-31 minut s mudrou na srdce (ukazováček je ohnutý v dlani, palec se dotýká špičky prostředníčku a prsteníčku). Tento virus atakuje plíce a srdce. Mudra na srdce má mnoho účinků jako např. pomáhá uvolňovat tlak obav a stresu, který dopadá na srdce, čistí tělo a zároveň posiluje plíce. Více o mudře se dozvíte v knize Božský lékař, kapitola 12. 
  • Praktikujte denně kardio cvičení Naam 5. Lékařští experti potvrzují, že můžeme tuto nemoc snáz porazit, pokud máme zdravý kardiovaskulární systém a dobrou kapacitu plic. 

  A proto, pokud zůstáváte doma, je důležité se každý den hýbat s Naam 5, což je speciální praxe pro zdraví plic a srdce. Ve videu Naam 5 najdete celé cvičení, které posílí váš imunitní systém.

  • Ideálně každodenně praktikuje cvičení  Sukshma Vyayama, pokud je to možné. Dá vám nepopsatelné zdraví a neporazitelného ducha. Pokud děláte Sukshmu Vyayamu každý den, jeden den v týdnu si odpočiňte. 
  • Pro každodenní dechovou a meditační praxe použijte video s meditací pro rok 2020. Má v sobě vše, co potřebujete, abyste udrželi zdravé a pozitivní nastavení, vypěstovali si dobrý emoční život a úspěšně prošli tímto rokem.
  • Zvykněte si každý den pít horkou vodu. Je velice přínosné vypít 6 hrnků horké vody denně: 2 ráno, 2 v poledne, 2 v podvečer. Poslední dva šálky vypijte v podvečer a ne těsně před spaním, aby se nerozhodil váš spánkový cyklus, který je důležitý pro imunitní systém. Horká voda není jenom nejlepší lék pro vaše játra, je to základ života a její primární význam je schopnost těla vypláchnout jakékoli toxiny z těla. Jakmile je usrkávána opravdu horká, stane se ještě více přínosnější. Naše buňky potřebují vodu, aby správně fungovaly. Pokud je naše tělo správně hydratované, může eliminovat všechen odpad a snáz distribuovat životně důležité živiny a minerály. Mozek a srdce se skládají asi z 79% vody, dokonce i kosti jsou z 31% voda. Voda vytváří naše sliny a je velice důležité, aby naše ústa nebyla suchá. Voda je tlumič pro náš mozek i míchu. Pomáhá regulovat naši tělesnou teplotu a pomáhá nám čistit toxiny. Pracuje s horkou vodou tak, že ji srkáte a díky tomu čistíte své tělo a posilujete ho proti jakékoliv nemoci. Více benefitů pití horké vody najdete v knize Božský lékař.
  • Kloktejte slanou vodu ráno i večer a kdykoli se vrátíte z venku.
  • Pokud je to možné, vystavte se slunci ráno, nejlépe před 10 hodinou. Více benefitů slunečního světla se dozvíte v knize Božský lékař, kapitola 8.
  • Zvažte přidání multivitamínů, zinku a vitamínu A a C do vaší stravy.
  •  Vyhněte se přejídání v noci nebo když se chystáte jít spát. 
  • Mějte dostatek spánku, abyste posíli váš imunitní systém.
  • Používejte hřebíčkovou vodu podle následujících receptů. Tato voda pomáhá čistit plíce, léčí nachlazení, kašle, astma, nemoci krku. 

  Hřebíčkový recept 1

  Přiveďte k varu dva hrnky vody. Jakmile začne voda bublat, odstavte ji z ohně. Ihned přidejte buď 7 hřebíčků nebo pro velmi silný účinek plnou dlaň hřebíčku. Nechte louhovat přes noc. Následujícího rána vyjměte hřebíčky a vyhoďte je. Nyní, předtím, než uděláte cokoliv jiného, a před tím, než budete konzumovat jakékoli jídlo nebo vodu, užijte 5 polévkových lžic hřebíčkové vody následujícím způsobem. 10–15 sekund hřebíčkovou vodou převalujte uvnitř pusy, poté ji 5-10 sekund kloktejte a poté ji spolkněte. Opakujte 3-5krát. Tento recept by vám měl dát dostatek vody na čtyři rána po sobě. Hřebíčkovou vodu uchovávejte v lednici,  před každým použitím ji ohřejte. I když stačí dělat tento proces pouze ráno, můžete ho dělat i večer před spaním, v takovém případě vám vydrží voda na dva dny. Tato praxe pomáhá čistit plíce. Je to výborný způsob, jak léčit nachlazení, chřipku, astma, kašle a nemoci krku. Prosíme, nepoužívejte ho vícekrát než dvakrát za den!

  Hřebíčkový recept 2
  Dejte 5 hřebíčků do vody a přiveďte k varu. S touto vodou si pak můžete udělat obličejovou parní lázeň, kdy záměrně dýcháte páru nosem. Pokud nejste nemocní, můžete to použít jako prevenci ráno i večer. Pro ty, co jsou nemocní, můžete praktikovat třikrát až pětkrát denně.

  Doporučená ranní a večerní praxe 

  Ranní praxe

  (Upravte si dle potřeby)

  1. Vykloktejte teplou slanou vodu (po vyčištění zubů)
  2. První šálek horké vody před meditací
  3. Hřebíčkový recept 1
  4. Ranní Sukshma Vyayama nebo Shakti Naam a meditace
  5. Druhý šálek horké vody zatímco ukončujete svou meditaci
  6. Snídaně

  Večerní praxe

  (Upravte si dle potřeby)

  1. Vypijte horkou vodu dostatečně dlouho před spánkem tak, aby se nepřerušil váš spánkový rytmus

  Před usnutím:

  1. Vykloktejte teplou slanou vodu (po vyčištění zubů)
  2. Počkejte 10-20 minut a aplikujte hřebíčkovou vodu 1

  Poznámka: Můžete aplikovat recept hřebíčkové vody 2 kdykoli, kdy potřebujete.

  Bezpečnostní a hygienická opatření pro každodenní život

   Vytvořte si doma bezpečné prostředí

  • Používejte Thieves olej v difuzéru. Nepřehánějte to.
  • Pokud můžete, nechejte hrát potichu Naam, téměř neslyšitelně, abyste vytvořili nádhernou atmosféru. Pokud potřebujete léčení, použijte CD Healing Formula..
  • Jednou za čas vyčistěte svůj domov za pomocí mysticky nabité soli, abyste udrželi negativní energie v dostatečné vzdálenosti.
  • Pomáhejte zastavit šíření viru tím, že budete mentálně i fyzicky připraveni, zůstávejte doma, pokud je to možné. V minulosti se potvrdilo, že karanténa nesmírně pomáhá v zastavení šíření virů. 
  • Když se vrátíte z venku, desinfikujte si ruce/rukavice, používejte desinfekční ubrousky na váš mobilní telefon, kreditní karty, peněženku, klíče a cokoli, co jste používali venku předtím, než vejdete domů nebo do auta. Použité rukavice obraťte vnější stranou dovnitř a vyhoďte.
  • Ihned, jakmile přijdete domů, umyjte si ruce teplou vodu s mýdlem po dobu nejméně 20 sekund. Najděte si video, jak si efektivně mýt ruce.
  • Ruce si doma myjte pravidelně, zejména před jídlem a po jídle.
  • Pravidelně čistěte svůj domov, hlavně místa, na která často saháme jako jsou dveře, kliky.
  • Domácí dezinfekci můžete udělat z vody a bělidla v poměru 10:1. Mějte ji v označené láhvi, držte ji dál od dětí a po 24 hodinách ji vyhoďte. 
  • Perte své oblečení často, stejně tak ručníky a povlečení.

   Služba druhým

  • Pomáhejte těm, kteří to potřebují, bezpečnou cestou.
  • Všímejte si těch, kteří strádají a uvědomte příslušné autority, pokud někdo potřebuje pomoci.

  Nechť vám tyto techniky dobře slouží.  

  Udržujte si pozitivní  přístup, tak jak všichni společně čelíme této době.

  Upravte si tyto techniky a doporučení tak, jak potřebujete. 

  Pokud chcete znát více informací o některých zde zmíněných technikách, jako kloktání slané vody, používání Thieves esenciálního oleje nebo jiné, přečtěte si článek Praktická doporučení na ochranu proti virům.

  Tyto informace a techniky nemají nahradit lékařská doporučení a rady. 

  Sdílejte nyní tyto techniky s vaší rodinou a přáteli!

   

Nová knížka v českém vydání! SHAKTI NAAM JÓGA Dar zdraví

POPRVÉ ZVEŘEJNĚNÝ JEDINEČNÝ SOUBOR POKROČILÝCH SHAKTI NAAM JÓGA cvičení a meditací pro lidi jakéhokoli věku a úrovně zkušenosti. Bohatá, univerzální, královská linie Shakti Naam jógy slučuje tajné dávné techniky vyšší jogínské vědy, také známé jako Sukshma Vyayama, v západním světě až do teď téměř neznámé, s Naam, posvátnou vibrací zvuku. Tato nadčasová jóga naplňuje tělo životem a krásou, zpomaluje proces stárnutí a odstraňuje známky vysokého věku. Je to dar lidstvu pro tento věk, cenný prostředek, jež je přínosem celému světu. Cena je 840 korun.

Objednat můžete mailem.

SEMÍNKA ZVUKŮ – VOLUME 2

1. skladba SEMÍNKA ZVUKŮ – piano verze

jsou kabalistickým prostředkem známý jako dokonalý způsob pro léčení a odstranění negativní energie. Můžete je použít pro aktivování správné funkce endokrinního systému a mozku. Přinášejí nás do harmonie s plynutím vesmíru.

Před zazpíváním každé hlásky se vědomě nadechněte do hrudi i do břicha k vyrovnání energie.

Mantra: ONG, KHEJ, MA, RA, RAMA, EJM, RAM, ZO, RAMA AUNG, AUNG, AUNG RAMA, AUM RAMA OM

Použití: zpívejte při novoluní a úplňku (anebo kdykoli jindy) pro vyrovnání energie celého těla a léčení jednotlivých orgánů.

Doporučené mudry: spojené ruce před srdcem, dlaně položené na kolenou směrem vzhůru, mudra středního pilíře (dlaně naproti sobě před solárním plexem, prsty jsou uvolněné, aby mohla energie proudit)

Cena 120 korun 

SEMÍNKA ZVUKŮ

1. skladba SEMÍNKA ZVUKŮ (Seed Sounds)

jsou kabalistickým prostředkem známý jako dokonalý způsob pro léčení a odstranění negativní energie. Můžete je použít pro aktivování správné funkce endokrinního systému a mozku. Přinášejí nás do harmonie s plynutím vesmíru.

Před zazpíváním každé hlásky se vědomě nadechněte do hrudi i do břicha k vyrovnání energie. 

Mantra: ONG, KHEJ, MA, RA, RAMA, EJM, RAM, ZO, RAMA AUNG, AUNG, AUNG RAMA, AUM RAMA OM

Použití: zpívejte při novoluní a úplňku (anebo kdykoli jindy) pro vyrovnání energie celého těla a léčení jednotlivých orgánů. 

Doporučené mudry: spojené ruce před srdcem, dlaně položené na kolenou směrem vzhůru, mudra středního pilíře (dlaně naproti sobě před solárním plexem, prsty jsou uvolněné, aby mohla energie proudit)

2. skladba AUM RAMA OM

může být použita jako léčivá mantra při rituálu k úplňku a novoluní v rámci léčivého kruhu namísto mantry Ra Ma Da Sa. 

Cena 120 korun

LIFE PULSE 

Toto dvoj-CD obsahuje 6 ÚPLNĚ NOVÝCH skladeb! První 3 skladby se soustředí na naše zdraví a jsou kompletní ranní praxí určenou k tomu nám přinést dlouhotrvající energii, mentální jasnost a emoční harmonii. Mantra ve 4. skladbě Jap Man Sat Nam (5x) Sada Sada Sat Nam, se překládá jako, „Ó má mysl medituje nad nejvyšší pravdou; Bůh je pravda.“ 5. skladba Om Satyam Param Dhimahi je Bij mantrou, která zažehává jiskru života. Díky ní meditujeme nad nejvyšší pravdou a pravda je to, co nám přináší svobodu. Jakmile meditujete s touto mantrou, vše, co není v souladu s pravdou, opustí váš život. Proto ji začněte praktikovat, jakmile jste připraveni na změnu. V přítomnosti této posvátné modlitby není možné, aby byla přítomna jakákoli negativita. Poskytuje dokonalou ochranu před všemi viditelnými i neviditelnými silami. Ti, kteří s touto mantrou meditují, urychlí svůj spirituální růst. Více informací o tomto mystickém albu bude zveřejněno později.

Seznam skladeb
1 God is My Life (Bůh je můj život)
2 Life Energy (Životní energie)
3 Rise (Stoupat/Vstávat)
4 Jap Man
5 Om Satyam
6 All is Well (Vše je v pořádku)

Linka ke stažení

THE GREAT SPIRIT 

Toto album je přesunem k novému žánru hudby, jež slučuje mystickou vědu slov s inspirací moderním rytmem k vytvoření úplně nového zvuku. První skladba, jež je i názvem celého CD, přináší zdraví a vědomí prosperity, jež nám dovoluje se sloučit s nejčistějším světlem. Přinese do vašeho života nespočetné možnosti. Ať již tuto povzbudivou temperamentní nahrávku posloucháte, tančíte s ní anebo si ji zpíváte, přínosy jsou zaručené. 2. skladba invokuje světlo ochrany. Jakmile s ní meditujete, jdete cestou světla kamkoli se vydáte.   

Seznam skladeb
1 The Great Spirit (Velký Duch)
2 Walking in the Light (Chůze ve světle)
3 God Is My Life Instrumental (Bůh je můj život instrumentální)
4 The Great Spirit Instrumental (Velký Duch instrumentální)

Linka ke stažení

MESSAGES OF LIGHT: INFINITE POSSIBILITIES

Tato slova mluvená Dr. Levrym jsou nahrána jako mystický kód, který se chová jako univerzální všelék, jež přenáší božské myšlenky přímo do vaší podvědomé mysli. Tento božský program je unikátním spirituálním prostředkem určeným k odstranění a nahrazení negativních myšlenkových vzorců, které živí nemoci a špatné zdraví. Způsobem podobným instalování nového softwarového programu na vašem počítači tato nahrávka přepisuje stávající omezení v přesvědčení a podmínění tak, abyste si mohli uvědomit optimální stav zdraví v celé vaší bytosti. Je to lék pro vaši mysl.

Tato 4. část Messages of Light (Poselství světla) se soustředí na zvýšení vašeho vědomí nad rámec jakéhokoli karmického omezení. Pouštějte si ji kdykoli, speciálně v okamžiku, kdy večer usínáte.  

Když posloucháme tato božská slova, naše jedinečné atributy, kvality a dary rozkvétají a odkrývají spirituální osud, který jsme přišli v tomto životě naplnit. Změní váš způsob mluvy a učiní vaše myšlenky pozitivní, povzbuzující a božské. Výsledkem toho se začnou automaticky rozpouštět bloky. Tato nahrávka je ve skutečnosti jako plán pro nekonečnou fontánu požehnání pro vaši mysl, aby byla integrována do vašich vzorců myšlení. A protože je tento vesmír vesmírem myšlenek, jak se změní vaše myšlenky, změní se váš celý svět. Jediné, co je potřeba, je ji poslouchat kdykoli a kdekoli, abychom aktivovali náš vnitřní potenciál sebeléčení a měli zkušenost pozoruhodných léčivých přínosů.  

Linka ke stažení

ABSOLUTE GOODNESS

Toto album je jedinečný spirituální prostředek, který pozitivně ovlivní a pozvedne každou oblast vašeho života. Nebuďte překvapeni, pokud si uvědomíte okamžité změny ve způsobu, jakým mluvíte, píšete a komunikujete, jelikož jsou to jasné znaky toho, že se pozitivní božské ideje zakódované v těchto nahrávkách zakořeňují ve vaší podvědomé mysli.

Toto 2-CD obsahuje 6 ÚPLNĚ NOVÝCH nahrávek! První a druhá nahrávka pozvedávají mentální frekvenci do té doby, než jsou všechny vaše myšlenky naplněné absolutním dobrem Boha. Vynášejí na povrch absolutní věčné pravdy do formy semínka pro jeho snadné vstřebání posluchačem. V krátké době budete vnímat, jak začínají růst a rozšiřovat se a z podvědomé mysli vytlačují cokoli negativního, pochyby, strach, vztek, sebesabotující a omezující chování, aby odkryly vaše krásné pravé já. Opakovaně je poslouchejte ve dne v noci. Mysl je nejvíce přijímající těsně před spánkem a okamžitě po probuzení. Meditování společně s těmito nahrávkami zrychlí vnitřní transformační efekt. Druhá skladba byla speciálně vytvořena k použití v rámci techniky Sodarchan Chakra Kriya. Pokud neznáte tuto praxi, najdete ji v knihách Zvedání závoje a Božský lékař. Třetí skladba, která obsahuje krásnou sváteční melodii, pozvedne vaše vědomí i ducha. Čtvrtá a pátá skladba jsou naplněny silou mysli a mohou být použity k aktivování síly vůle pro manifestaci pravých přání srdce.  

Seznam skladeb
1 Divine Goodness
2 Divine Sodarchan
3 Hari Om Liberation
4 Mental AIM
5 Breath of Life Sat Nam
6 Vision Instrumental

Absolute Goodness – Absolutní dobro – linka ke stažení

MESSAGES OF LIGHT: HEALING CONSCIOUSNESS

Tato slova, mluvená Dr. Levrym, jsou zakódována jako mystický kód, který se chová jako univerzální všelék, který přímo do vaší podvědomé mysli vnáší božské myšlenky. Tento božský program je unikátní spirituální prostředek určený k odstranění a nahrazení negativních myšlenkových vzorců, které plodí nemoc a špatné zdraví. Podobně, jako když instalujete nový software na počítači, přepíše tato nahrávka současné omezující přesvědčení a podmínění, abyste si mohli uvědomit váš zdravý stav bytí. Je to lék pro vaši mysl.  

Toto třetí pokračování Messages of Light (Poselství světla) se soustředí na probuzení léčivé síly ve vás. Druhá nahrávka, Infinite Healing, byla speciálně určena k použití během léčebné techniky Harmonyum, tato nahrávka je univerzální. Pouštějte si ji kdykoli, ve dne v noci, abyste své mysli poskytli ideální léčivou výživu. 

Jakmile posloucháme tato božská slova, naše jedinečné atributy, kvality a dary vzkvétají a odkrývají spirituální osud, který jsme v tomto životě přišli naplnit. Změní váš způsob mluvení a vaše myšlenky učiní pozitivní, povzbuzující a božské. Díky tomu se automaticky začnou rozpouštět všechny bloky. Tato nahrávka je jako vzorec pro trvalou fontánu požehnání pro vaši mysl, která ji vstřebává do svých myšlenkových vzorců. A protože je tento vesmír vesmírem myšlenky, jak se vaše myšlenky změní, změní se váš celý svět. Jediné, co je třeba, je ji poslouchat, kdykoli a kdekoli, abyste aktivovali svůj vlastní potenciál k sebeléčení a vnímali výjimečné zdravotní přínosy. 

Healing Consciousness – Léčivé vědomí – linka ke stažení

MESSAGES OF LIGHT: INFINITE BLESSINGS

Představujeme vám Infinite Blessings – Nekonečná požehnání – nový způsob, jak přeprogramovat naši mysl pro dosažení úspěchu a pozitivního nastavení, který zároveň odstraňuje nezdravé vzorce, podmínění a špatné zvyky. Tuto nahrávku můžete poslouchat před spaním, během spánku (nechte ji tiše hrát v prostoru) a při probuzení pro její maximální účinek. Tato slova, která Dr. Levry říká, jsou jedinečným spirituálním prostředkem pro aktivování vnitřního potenciálu našeho Božství. Je to lék pro naši mysl. Jakmile tato božská slova posloucháme, rozkvétají naše jedinečné vlastnosti, kvality a dary, abychom odhalili spirituální osud, který jsme v tomto životě přišli naplnit. Změní váš způsob mluvení a učiní vaše myšlení pozitivní, povznesené a božské. Důsledkem toho se automaticky začnou rozpouštět bloky a překážky. Příležitosti pro růst se začnou samy objevovat. Posluchač si brzy uvědomí, že prožívá zázraky v rámci každého dne. Tato nahrávka je jako vzorec pro vytvoření trvalé fontány požehnání pro vaši mysl, aby ji vstřebala do svého způsobu myšlení. A protože tento vesmír je vesmírem myšlenek, když se změní vaše myšlenky, změní se i celý váš svět. Jediné, co je třeba, je ji poslouchat, kdykoli a kdekoli, abyste mohli prožít její nekonečné přínosy.

Infinite Blessings – Nekonečná požehnání – linka ke stažení

MESSAGES OF LIGHT: INFINITE HEALING

Představujeme vám Infinite Healing – Nekonečné léčení, speciální nahrávku, která je velice důležitá pro všechny praktikovatele léčebné techniky Harmonyum a může být sama o sobě také použita k přinesení rovnováhy, zdraví a harmonie do celého těla. Tato slova, která Dr. Levry říká, jsou mocným prostředkem pro sebeléčení, který ve vaší mysli potvrzuje obrázek dokonalého zdraví. Můžete ji poslouchat před spaním, nechat ji tiše hrát během spánku v prostoru a pokaždé, když potřebujete zregenerovat tělo i mysl. Jakmile si lehnete a posloucháte tuto nahrávku je to, jako když zvete Božského lékaře, aby pracoval na vašem zdraví. Tento léčivý vzkaz je zlatým kódem, které prostupuje do samotné podstaty vaší bytosti. Je velmi příznivé ji poslouchat během přijímání Harmonya, dle preference klienta. Pusťte si ji, poslouchejte a přijímejte její poselství pro dosažení dokonalého zdraví, které je  v této magické nahrávce zakódované. Pomůže vám se zbavit zdravotních problémů a uchová vaše mládí, štěstí a radost tím, že bude neustále naplňovat vaše myšlenky božským lékem – myšlenkami, které jsou nad rámec omezení vaší současné mysli. Tento vzkaz pozvedne energetickou frekvenci všech, kteří ji poslouchají a přinese léčivý vzkaz do jejich mysli. Je to dar zdraví. Jediné, co je třeba, je ji poslouchat.

Infinite Healing – Nekonečné léčení – linka ke stažení

LET THERE BE LIGHT CD

První skladba Lumen Christi (Lumen de Lumine) obsahuje nebeskou energii, která přináší život, světlo a svobodu k pozvednutí všech duší. Pozvedává a probouzí všechny duše ve jménu Božské Lásky. Původ Lumen de Lumine je datován k prvnímu zasedání ve městě Nicea, které bylo vyžádáno římským císařem Konstantinem I a konalo se od 20. května do 19. června 325 AD, čímž víme, že je tato modlitba 1691 let stará. Historicky existuje záznam, který dokládá, že prvního nicejského zasedání se zúčastnilo 250-318 biskupů. Sešli se v uzavřené místnosti, kde se v odloučení od světa společně modlili, aby porozuměli pravé podstatě Boha. Důsledkem toho byli osvíceni tím, že přijali světlo vyššího světa, kdy se jim ze své milosti a dobroty zjevil věčný Bůh. Ustanovili tehdy to, co se stalo známé jako nicejské vyznání a definovali vztah božské trojice mezi Otcem, Synem a Duchem svatým, jako ten, kdy jsou si všichni vzájemně rovni jako věčné aspekty Božství. Lumen de Lumine, které je v samém středu nicejského vyznání, symbolizuje to, co svatý Jan původně řekl ve svém evangeliu – Lumen de Lumine je Cesta, Pravda a Život. 

S Lumen de Lumine přichází řešení všech problémů. Je to božský podpis, vibrační klíč, který obsahuje Světlo miliardy Sluncí, které odstraňuje veškerou temnotu ze srdce i mysli. V rámci tohoto klíče se skrývá vzorec vykoupení. Invokuje dva z nejsilnějších principů celého Vesmíru. Lumen de Lumine je čistou láskou z Božské Lásky a čistým světlem z Božského Světla, protože Bůh je Božská Láska a Božské Světlo. Tato mocná modlitba vás v okamžiku spojí se Zdrojem veškeré Lásky, protože Bůh je Božská Láska. Proto je Lumen de Lumine Láskou z Lásky. Jakmile zpíváme Lumen de Lumine je zastavena karma, protože láska zastavuje karmu. Není nic krásnějšího než tento jednoduchý vzorec, protože v jednoduchosti nacházíme Božství.  

Seznam skladeb
1 Lumen Christi (Lumen de Lumine) 11:08
2 Ascending Sargam 11:36
3 SatgurPrasad 11:05 

Lumen Christi
Lumen De Lumine vytváří spojení s vaším srdcem a vyšším světem. Tato forma sloučení je jako sladké spirituální víno, je to sloučení duše s říší světla.

Ascending Sargam
Mantra Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa Ta Na Ma Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung je lékem pro nerovnováhu mysli. Tato mantra má výjimečný přínos, jelikož kompletně obnovuje celý mozek. Denní meditace s tímto posvátný zvukem je jedna z nejlepších terapií pro mozek. Nejenomže usnadňuje a podporuje zdravou funkci mozku na všech úrovních, ale zároveň speciálně zlepšuje schopnost efektivní komunikace, protože přináší sílu mluveného slova. Pravidelná praxe také zlepšuje celkové zdraví a je velmi doporučena i v rámci programu zdravého upravení nadváhy. Tato mantra přesouvá vaše vědomí do vyšších spirituálních center, přináší harmonii do vašeho osudu a synchronizuje vaši energii s energií kosmu. 

SatgurPrasad
Eck Ong Kar Sat Gur Prasad Sat Gur Prasad Eck Ong Kar vytváření energetickou smyčku, která splývá s aurou pro vyřešení karmických problémů a zkoušek bez ohledu na jejich původ. 

 Linka ke stažení celého CD online:

http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/let-there-be-light-cd-instant-download

CD NAAM MALA MEDITATION

Toto album je nejlepším lékem pro mysl. Tyto dvě CD obsahují 9 nových nahrávek, kdy je každá mantra použita v kontinuálním cyklu 108 opakování (kromě 9. skladby, jež je opakována pouze 11x). 108 je mystickým číslem Vesmíru. Je to vibrace Slunce. Když vezmeme 9 kreativních planet a vynásobíme je 12 znameními zvěrokruhu, dostaneme číslo 108. Vibrací mantry v počtu 108 opakování získáváme požehnání Vesmíru. 

Poznámka: Toto CD je určeno k tomu, aby se stalo součástí vaší meditační praxe a není proto nutně vhodné jen pro poslech.

Každá z nahrávek snižuje váš dechový rytmus na 3 dechy a méně za minutu. Normální člověk dýchá 10-14 dechy za minutu. Bloudivý nerv, který je zodpovědný za obnovení našeho zdroje energie a imunity v období stresu, je aktivován, jakmile je náš dechový rytmus zpomalen na 5-7 dechů za minutu. Meditací s těmito nahrávkami se váš dechový rytmus výrazně zpomalí, což napomůže relaxaci, jež je tak důležitá nejen pro srdce, mozek a genetiku, ale zároveň podporuje propojení mozkových neuronů a posílení endokrinního a imunitního systému. 

Tyto nahrávky jsou nejčistší, nejsilnější esencí posvátného slova síly, jež obsahují. Jako takové pro vás budou fungovat, když zklame všechno ostatní. Pravidelná meditace s těmito nahrávkami produchovní a pozvedne váš život NAD VŠECHNA OČEKÁVÁNÍ. Tyto zvukové vibrace nabijí vaši auru vysoce vibrační energií. Odstraní překážky, vnitřní omezení a pozvou milost do vašeho života. 

Seznam skladeb

1 Seven Waves of AUM
2 Eck Ong Kar
3 Gobinday Har Har Har
4 Aap Sahaee Hoa
5 RaMa Ram
6 Ad Such
7 Cosmic Instrumental
8 Bonus Track: Blessing Naam Warm Up Version
9 Bonus Track: Ad Such Golden Key

Linka ke stažení celého CD online:

http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/naam-mala-meditation-2-cd-set-instant-download

CD SACRED NAAM 

Toto nové CD, které bylo zrozeno během kurzu Božské duchovní alchymie v Mexiku, obsahuje velice výjimečnou kompilaci posvátných manter a modliteb, jež je naplněna Božskou Silou. Tyto posvátné modlitby dokáží mocným způsobem odstranit karmické překážky a zároveň pozvednout vaše vědomí tak, abyste mohli žít život plný Božské milosti a požehnání. Vibrujte Naam s úctou a oddaností a to pro vás na oplátku bude fungovat v případech, kdy všechno ostatní selže. Jakmile máme zkušenost daru Naam, které přináší své kouzlo do našich životů, jsme naplněni nejhlubší vděčností, protože Naam je darem nad dary. Nechť tyto Božstvím inspirované dary požehnají váš život láskou, štěstím, milostí a zdravím. 

Kadosh Kadosh Kadosh Adonai Tz’vaot Mlo Khol Ha’aretz Kvodo Leolam Vaed

„Svatý, svatý, svatý je Jahve Sabaot, jeho sláva naplňuje celou zemi na věky věků.“ (Izajáš 6:3) Toto je písmo svaté. Tato pravda je tím, co zpívají celý den andělé. Meditováním nad tímto veršem prohlašujeme posvátnost Božského Jména tady na zemi, stejně tak, jako je prohlašována v nebi. Na oplátku jsme přineseni do stavu jednoty se Stvořitelem a dovolujeme jeho vůli, aby se manifestovala skrze naše slova, pocity, myšlenky a činy. Prací s touto modlitbou jsme obdarováni absolutní, neochvějnou vírou. 

Om Namo Bhagavate (Meditativní)
Om Namo Bhagavate Vasudevaya je mocná jogínská mantra čistého vědomí. Přivolává vyšší, milující vědomí, princip lásky, aby jednal skrze vás. Prací s tímto vzorcem se vaše myšlenky, slova a skutky stanou prodloužením Božství a odstraní se všechny disharmonie v těle i mysli. Díky tomu se vaše tělo stane zdravé a zářící a svět kolem vás bude vyléčen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya se překládá jako „Klaním se Pánu, Kristovu vědomí, vyššímu a milujícímu vědomí, které je všudypřítomné, všemocné, nesmrtelné a božské a žije v srdcích nás všech.“ Znamená to: „Pane, buď vůle Tvá,“ která volá po kompletním odevzdání individuálního já Božství. O této mantře pána Višnu je psáno v Bhagavadgítě, kde se praví, že ti, co ji odříkávají, budou zproštěni všech hříchů. Probouzí vyšší spirituální centra, která jinak mohou zůstávat nečinná po dobu celého života. Díky tomu se ve vás vytváří léčivá energie a aktivuje se léčení na všech úrovních vaší bytosti. Vytváří rovnováhu v těle fyzickém i spirituálním a přináší víru, díky které mohou být vaše modlitby splněny.

Sat Nam
Sat Nam prvotní jméno Božství, což znamená pravé jméno ve své původní „Aad Jugad“ neboli nadčasové podobě. Vibrace tohoto Naam zasadí semínka Božství do vaší aury. S kontinuální meditací vyrostou tato semínka v nejkrásnější strom, který ponese dary štěstí, míru a radosti, které budete sdílet se světem.

Bonusová nahrávka: Blessing Naam (Požehnání Naam)
Jakmile vibrujete toto Naam, uznáváte, že jste Božským dítětem, které prosí o Božskou lásku, slitování a požehnání svého Otce. Zosobněním kvalit slitování, pokory, jemnosti, lásky, trpělivosti a milosti je automaticky přijímáte od Boha. Je to dokonalý recept. Je to modlitba, která, jakmile je vyřčena s oddaností a úplnou pokorou a skromností, nikdy nezklame. Díky oddanému praktikování odstraňuje tato modlitba karmu a uvolňuje cestu pro život plný Božské Milosti a požehnání.

Seznam skladeb
1 Kadosh 10:58
2 Om Namo Bhagavate (Meditative) 10:52
3 Shakti Sat Nam 10:59
4 Bonus Track: Blessing Naam 16:55

Linka ke stažení celého CD online:
http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/sacred-naam-cd-instant-download

Linka ke stažení Blessing Naam zdarma:

http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/blessing-naam-free-single-instant-download

Online video s léčivými pohyby k mantře Blessing Naam:

https://www.youtube.com/watch?v=hcE7hTlGTxw

CD HEART OF NAAM 

Heart of Naam, 37. CD Dr. Levryho, je srdce naplňující a hlubokou symfonií manter a modliteb, které osvobodí samotnou esenci vaší bytosti. Obsahuje 4 nové nahrávky, v rámci kterých jsou tyto žijící melodie, rytmy, kombinace a permutace posvátných slov oživené srdce otevírající silou. Pomohou vám propojit se s vaším Božským Světlem, obklopí vás krásným, jasným světlem, které obsahuje více radosti a požehnání, než si dokážete představit. Kamkoliv se podíváte, uvidíte pouze nekonečné světlo. V neutuchající, nekonečné záři tohoto neomezeného světla nejsou žádné stíny. 

Léčivé Lumen de Lumine
Lumen de Lumine představuje světlo, které je nejsilnějším prostředkem v rámci kreativní práce Přírody. Lumen de Lumine se překládá jako Světlo ze Světla. Deum de Deo se překládá jako Bůh z Boha, jehož Duch je nositelem dokonalého Světla. Lumen de Lumine také odkazuje na světlo, jež má mnoho stupňů manifestace. Jsou tři hlavní druhy světla. Fyzické světlo, spirituální světlo a Božské světlo. Světlo, které vnímáme ve fyzickém světe se liší od světla, které září ve spirituálním světě, stejně tak, jako se liší od světla, jež osvětluje Božský svět. Fyzické oči vstřebávají fyzické světlo. Spirituální vize získává spirituální světlo. Božská vize získává božské světlo. Díky práci s Lumen de Lumine můžete získat spirutální vizi, abyste dokázali vnímat a chápat spirituální světlo. To vám otevírá nesmírný, úžasný svět, ve kterém vládne osvícení. 

Úroveň vývoje všech bytostí závisí na kvalitě a kvantitě světla, jež vlastní. Charakter, inteligence a spirituální povýšení člověka jsou posuzovány dle povahy a množství světla, jež vnímá a jež vyzařuje. Stručně řečeno, člověk je známý světlem svého života. Čím více zářící světlo vychází z inteligentní bytosti, tím silněji osvětluje, dává smysl životu a tím vyšší inteligenci přináší. Jak vstupujeme na onen svět, je to naše úroveň světla, jež odhaluje, jaký život jsme žili. Pokud studujeme Božskou duchovní moudrost, sloužíme druhým v rámci našeho času na zemi, budeme obklopeni krásným, jasným světlem, jež obsahuje více radosti a požehnání, než si dokážeme představit. Kamkoliv se podíváme, uvidíme pouze nekonečné světlo. V neutuchající, nekonečné záři tohoto neomezeného světla nejsou žádné stíny. 

Věčné Sat Nam Wahe Guru
Vibrujte Sat Nam Wahe Guru a vězte, že Světlo a vědomí proudí skrze vás a vše čistí. Vibrujte Sat Nam Wahe Guru každé ráno, abyste si přinesli požehnání zhůry a invokovali božství uvnitř. Tak jak vychází světlo Slunce, stejně tak tato mantra vyjde a probudí vaši spirituální energii. Práce se Sat Nam Wahe Guru vnese Jméno Boha do vás, přinášejíc nezměrná požehnání a obrovský spirituální růst. 

Cituplné Wahe Guru
Naam je Hlasem Boha, kreativním impulsem, jež přinesl veškeré Stvoření k bytí. Naše duše, jež je stejné esence jako Naam, je přitahována božskými melodiemi, díky kterým může cestovat do vyšších spirituálních úrovní. Hlas je zosobněním naší duše. Má léčivý aspekt, jež nás vyživuje skrze uši. Vibrování Wahe Guru každý den vám přinese sílu SLOVA. Toto je mocná síla, protože Slovo je základem vašeho spirituálního těla. Božské vědomí přichází skrze dosažení dokonalého zvládnutí Slova. Pamatujte, Bůh nejprve promluvil a svět byl stvořen. Proto vše vychází ze Slov a beze slov se vše mění v nic.  Vibrování Wahe Guru produchovní vaši mluvu a přinese silnou projekci vašim slovům, která pak nebudou nikdy zapomenuta. Aktivuje duševní podmínku nepodmíněné lásky.

Oración de la Luz
Amor delante de mi
Amor detrás de mi
Amor a mi izquierda
Amor a mi derecha
Amor encima de mi
Amor detrás de mi
Amor en mi
Amor en mi entorno
Amor a todos
Amor al universo

Paz delante de mi
Paz detrás de mi
Paz a mi izquierda
Paz a mi derecha
Paz encima de mi
Paz detrás de mi
Paz en mi
Paz en mi entorno
Paz a todos
Paz al universo

Luz delante de mi
Luz detrás de mi
Luz a mi izquierda
Luz a mi derecha
Luz encima de mi
Luz detrás de mi
Luz en mi
Luz en mi entorno
Luz a todos
Luz al universo.

Seznam skladeb
1 Healing Lumen de Lumine 11:08
2 Eternal Sat Nam Wahe Guru 11:08
3 Soulful Wahe Guru 11:01
4 Oración de la Luz 10:44

Linka ke stažení CD online: http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/heart-of-naam-cd-instant-download

CD PRANIC POWER – PRÁNICKÁ SÍLA

Ultimátní Naam na tomto CD dovolí Světlu a vědomí proudit celou vaší bytostí a vše očistit. Naladí vás na univerzální proud zvuku, který vibruje v rámci celého života a probouzí vaši spirituální energii tak, abyste byli schopni cítit puls Božství ve vašem srdci a mysli. Práce s tímto CD vás přinese zpět do vašeho středu, samotné esence vašeho vnitřního já, abyste mohli vidět a přesunout se nad rámec svých omezení a dovolit požehnanému, naplňujícímu životu, aby se rozvinul před vámi s milostí a jemností. Toto mocné a hluboce léčivé CD přináší dar, díky kterému se přesunete ze sevření osudu ve smyslu utrpení do naplnění vašeho nejvyššího nejkrásnějšího potenciálu. Shakti Ganputi – Sa Ta Na Ma Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung
Tato mantra vás přináší do vašeho středu a dodává jasnost, která nastává, jakmile necháte své závislosti odejít. Je spojena se samskarou, karmou a dharam. Odstraní veškerou negativní karmu, kterou si nesete z minulých životů a za kterou teď musíte platit, stejně tak jako karmu, kterou si vytváříte tím, co děláte nesprávně v rámci každodenního fungovaní. Utrpení anebo štěstí, které právě prožíváme, je důsledkem minulého dluhu anebo kreditu. Tato mantra čistí cestu pro dharam – jakékoli dobro učiníme dnes, bude odměněno zítra. Revitalizující Sat Nam WaHe Guru (7x)

SAT NAM WAHE GURU vám pomáhá najít milost uvnitř vás a inspiruje vidět nad rámec vašeho omezeného vnímání, díky čemuž budete schopni vést požehnaný život, jež pro vás předurčilo vaše vnitřní já. Vibrace SAT NAM dovoluje Duchu Boha, vašemu vnitřnímu já, aby sestoupilo z Nebes a probudilo naši sílu Shakti, Šekinu v nás – vnitřní oheň, neboli elektrické síly, jež jsou silami Šekiny. (Zvuk Sss mantry Sat Naam je vibrací vnitřního ohně, elektrické síly nazývané Shakti.) Díky práci s touto nahrávkou mantra SAT NAM může být použita ke kontinuálnímu stimulování a pulzaci v rámci podvědomí tak, aby v každé dvacetičtyřhodinové periodě mohly dech a srdce tuto mantru opakovat 21 600 krát. Tato mantra prostoupí vaši podvědomou mysl, abyste se byli schopni naladit na univerzální proud zvuku. Když tuto mantru zpívátepoužívejte svěrače. Vibrací SAT NAM z úrovně břicha pracujeme s naší silou vůle. WAHE GURU nabíjí Světlem žlázy hypofýzy a šišinky, které obývají střední část mozku. Jakmile si tyto dvě žlázy vzájemně vyměňují své aurické světlo, stáváme se jasnozřiví a jsme schopni vnímat zázraky vyššího světa. Proto je WAHE GURU nazývané mantrou třetího oka. WAHE GURU nám dovoluje se propojit s Božskou Láskou a hluboce léčivou energií, které proudí vesmírem a každým z nás. Umožnňuje nám to uvědomit si propojení mezi Božstvím uvnitř a vyšším nekonečným Božstvím. Zpívejte SAT NAM WAHE GURU a zvítězíte nad viditelným a neviditelným světem. 

Nebeská Modlitba Světla 
Modlitba Lásky, Míru a Světla je možná tím nejsilnějším požehnáním, které můžete použít pro sebe i pro druhé. Byla posílena kolektivní psyché a důsledkem toho její odříkávání vám dovolí posílit své spirituální tělo a být v kontaktu s vyššími silami nesobeckým způsobem. Může být použita sama o sobě anebo na závěr jógy nebo meditace. Další způsob je odříkat ji na konci spirituální praxe pro zesílení jejího efektu. 

Seznam skladeb
1. Aura Cleansing Ganputi  11:02
2. Revitalizing Sat Nam Wahe Guru  15:54
3. Heavenly Prayer of Light  10:40
4. Bonus Track: Aura Cleansing Ganputi Instrumental   11:02

Linka ke stažení online:

http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/pranic-power-cd-instant-download

Naam Infinitum

Pozvedněte meditaci na novou úroveň

Mantry nahrané na CD Naam Infinitum dovolí vašim slovům, aby se staly Božskými a díky tomu se i vaše myšlenky stanou Božskými. To vám dovolí manifestovat všechny touhy vašeho srdce díky meditaci s těmito posvátnými slovy síly, kdy v sobě vytvoříte všechny pocity i emoce, které jsou nutné pro naplnění vašich přání. 

První skladba Wahe Guru Power (Síla Wahe Guru) na Naam Infinitum produchovní vaši řeč. Práce s touto mantrou dovolí, aby projekce vašich slov nebyla nikdy zapomenuta. 

Vibrování zvuku Protective Guru Ram Das (Ochranné Guru Ram Das) vás obklopí požehnáním a ochranou v jakékoli fyzické, mentální nebo nahodilé situaci. Toto je mantra pokory a skromnosti, která přináší záchrannou milost a spirituální světlo vedení. 

Prosperity Har Har Hari (Har Har Hari Prosperita) přináší přímo před vás nové příležitosti a otevírá dveře prosperitě, aby mohla přijít do vašeho života. Har je jedním ze jmen Boha. Je to kreativní aspekt Nekonečna. Hari je ovocem kreativního činu, které přináší energii růstu a hojnosti do vaší aury. 

Linka ke stažení CD:

Naam Infinitum CD – Instant Download

NAAM AKTIVACE ČISTÉHO VĚDOMÍ

Léčení a rovnováha | 15 USD ke stažení online

Om Namo Bhagavate Vasudevaya je silná jogínská mantra čistého vědomí.

Přivolává vyšší milující vědomí, princip Lásky, aby jednal skrze vás. Prací s touto mantrou se všechny vaše myšlenky, slova a činy stanou prodlouženou rukou Božství, která odstraní veškeré disharmonie v těle i mysli. Díky tomu budete zdraví a zářící a svět bude skrze vás vyléčen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya se překládá jako „Klaním se Pánu, Kristovu vědomí, vyššímu a milujícímu vědomí, které je všudypřítomné, všemocné, nesmrtelné a božské a žije v srdcích nás všech.“ Znamená to: „Pane, buď vůle Tvá,“ která volá po kompletním odevzdání individuálního já Božství. O této mantře pána Višnu je psáno v Bhagavadgítě, kde se praví, že ti, co ji odříkávají, budou zproštěni všech hříchů. Probouzí vyšší spirituální centra, která jinak mohou zůstávat nečinná po dobu celého života. Díky tomu se ve vás vytváří léčivá energie a aktivuje se léčení na všech úrovních vaší bytosti. Vytváří rovnováhu v těle fyzickém i spirituálním a přináší víru, díky které mohou být vaše modlitby splněny.

Vibrování Om Namo Bhagavate dovoluje Vůli Boha, aby došla manifestace. Naším účelem je Vůli Boha naplnit. Žití v jednotě s Vůlí Boha přináší zdraví a štěstí a je zde možné nalézt lásku, mír a světlo. Zpívání Om Namo Bhagavate nám pomáhá božské pravdě porozumět a spojit se s naším vlastním věděním. Dovoluje nám spojit naše srdce a vůli s Vůlí Boha, abychom s Bohem mohli být v souznění. Tím, že žijeme vědomě a dodržujeme Boží zákony, jsme s Ním propojení a naše modlitby jsou přijaty. Vaše zdraví bude obnoveno a váš život bude delší. Naopak ti, kteří se Vůli Boha protiví, připravují se o Jeho požehnání a otevírají dveře nepokojům všeho druhu. Jakmile se s Bohem je spojíme, náš úspěch a spokojenost se stanou úspěchem a spokojeností všech.

Pouze ti, jejichž vyšší vědomí je probuzeno, mohou Vůli Boha naplnit. Mají city a schopnosti potřebné k vnímání esence věcí. Díky modlitbě a uvědomění můžeme naše vědomí pozvednout a přinést celou naši podstatu do souladu s Vůlí Boha. Naším úkolem je toho dosáhnout co nejdříve, jak jen je to možné, protože podle mystiků pouze ti, kdo jsou schopni Vůli Boha naplnit, mohou se stát vládci svého života a kapitány svého osudu a zároveň vládci nad Přírodou a svým okolím. To si ale vyžaduje mezi lidskou duší a Bohem správný vztah. Pouze a jenom tehdy nám bude chtít Bůh Své Vědění a Požehnání předat.

Člověk, který Vůli Boha naplnil, vstupuje do světa rozumu, kde je obklopen takovou hojností světla, radosti a požehnání, že se cítí, jako kdyby vlastnil svět. Naplňte Vůli Boha a stanete se vládci své mysli, srdce a duše. Je to především vaše touha naplnit Boží vůli a žít v souladu s Božím Zákonem, která vám dovoluje vyzařovat určitou substanci, jež k vám přitahuje bytosti světla. Od těch, kteří jsou s žijícím Bohem spojeni, pak mizí temnota, protože oni slyší Jeho hlas a konají v jeho Vůli.

„Jakmile se propojíme s Bohem, náš úspěch a spokojenost

se stanou úspěchem a spokojeností všech.“

Višnu, Krišna a Kristus představují stejnou energii. Písma praví „Žádný člověk nezná Otce, mimo Syna a toho, komu Syn Boha odhalí. Višnu, Krišna, Kristus představují Syna Boha. Tento Syn je Světlem Boha, které existuje navždy.“ Syn představuje Slunce, které je mysticky známé jako symbol Božího světla. V božské duchovní moudrosti představuje Slunce Kristovu sílu. Kristus je srdcem Boha a manifestací Božské lásky. Naše srdce je obrazem Slunce v nás. Kristus je manifestací Boha a Lásky. Kristova síla existovala před narozením a pokračuje v existenci i po něm, protože Syn je věčný. Tato síla se nachází v každém srdci a je odkryta, pouze když je aktivována. Kristus, jako manifestace Boha, od něho nemůže být oddělen anebo brán mimo jeho součást. Písmo praví „Já jsem cesta, pravda a život.“ Cesta v širším slova smyslu je pohybem Ducha směrem k chytrému použití zákonů Přírody. Život je harmonickou organizací elementů a rozvojem sil Božské duše. Pravda je manifestací Jednoho Boha, který vytváří podmínky pro vývoj všech žijících bytostí. Kristova síla, jež pochází z Božského světa Pravdy, do kterého sestupuje, pak lidské duše propojuje s tímto světem Pravdy, kde jsou skryty velké cíle a záměry každého života.

Během Shakti Naam lekcí vibrujeme Om Namo Bhagavate a tím v naší auře vytváříme krásné světlo. Každý Naam jogín se stává zářícím Sluncem, které pulzuje a září světlem a vysílá paprsky, které se spojují a mísí se světlem všech ostatních, aby vytvořily jedno obrovské Slunce, které je schopné rozzářit celý svět.

Zpívejte Om Namo Bhagavate a začnete ji vnímat jako energii míru, štěstí a radosti, která otevírá srdce. Budete vnímat sílu, která vás léčí, uklidňuje a spojuje s vaším srdcem. Vibrujte Om Namo Bhagavate a přijde světlo, které vaši cestu rozjasní.

Druhá skladba přináší duši posluchače do rovnováhy a bonusová nahrávka (4. skladba) je speciálně nahrána pro použití během Shakti Naam hodin k využití energie skupiny pro léčení a harmonii. 

Naam Pure Consciousness Activation CD – Instant Download

CELESTIAL NAAM: Odemkněte váš osud 

Abychom dokázali porozumět tomuto životu, je třeba pochopit a přijmout, že Naam je darem od Boha a je životní cestou, která vás ochrání během tohoto Temného Věku, známého jako Kali Yug. Tato neobvyklá přístupnost Naam v tomto Věku Kali je také důvodem, proč si v této době takové množství velmi vyspělých bytostí zvolilo se inkarnovat. Díky daru Naam jsme totiž schopni dosáhnout velice rychlého osvícení a přeskočit tisíce let meditací. Jakmile by si svět plně uvědomil tuto neuvěřitelnou příležitost k vibrování Naam, velká většina duší by dosáhla osvícení v tomto jednom životě. 

Záchrannou milostí a speciální spirituální kvalitou Věku Temnoty je, že jednoduchým zpíváním jména Boha, jako je Hari Ohm, můžeme odstranit závoj zakrývající naši pravou spirituální bytost. Mantra Hari Ohm byla nahrána na tomto 33. CD proto, že její vibrace vede k seberealizaci, kterou je svodoba. Je to osvobození se od temnoty ignorance a negativního myšlení. Hari Ohm je známé jako léčivá mantra, protože přináší studenta zpět k Bohu. Je to díky stavu Jednoty, kdy jsou spáleny a odstraněny všechny formy oddělení a odlišností, neboli dualita, které se manifestují ve všech formách onemocnění a disharmonie. Ti, kteří vibrují tento krásný a silný zvuk, budou celou svou bytostí zářit Světlem a Slávou Nebes.

Druhá nahrávka je oddána principu RAMA, které je také známé jako Jméno Boha, jež se překládá jako „Ten, který nás naplňuje neutuchající radostí.“ Stejně tak jako Hari Ohm, je i RAMA velice ceněné jako ochranná a léčivá mantra, která dokáže transformovat v pravé spirituální mistry ty, kteří opakují její mocný zvuk. Pozitivní vibrace vytvořená tímto silným zvukem po tisíceletí posilovala a ochraňovala lidi. RAMA by mělo být používáno lidmi, kteří praktikují léčení, speciálně pokud cítí, že je jejich energie vyčerpána. Tím, že budete jednoduše zpívat společně s druhou nahrávkou, ucítíte, jak se obnovuje vaše fyzická energie a vrací se vám zdraví. RAMA vám dodá silné aurické pole.

Jak budete zpívat RAMA, vtahujte břicho dovnitř na RA a uvolněte na MA. Vymýtí to veškerou negativní energii z vaší aury a přinese vám to schopnost cítit, vidět, vnímat a vědět díky dosaženým spirituálním schopnostem to, co ostatní ještě nevědí nebo čemu nerozumí. Získáte to, co lidstvo ztratilo – kapacitu nést víru ve svém srdci. RAMA dává do pohybu síly, kterých je třeba pro začátek změny, která povede Zemi zpět ke Světlu.

Závěrečnou mantrou je Hariang, které je jménem Boha a jako takové odstraňuje bloky v naší podvědomé mysli. Někdy totiž chceme něco udělat, ale zároveň sami sebe držíme zpátky. Děláme jeden krok vpřed a dva kroky vzad. Omlouváme si naši neschopnost dosažení naplnění našich snů nejrůznějšími logickými důvody a díky tomu sami sebe přesvědčíme, abychom opustili naplnění našeho nejvyššího osudu. Hariang je mantrou, která rozpouští všechny „důvody“ proč nemůžeme prožít naše sny. Přenese vás do proudu úspěchu a pozitivní energie. I ti, kteří až doteď nikdy v ničem nedosáhli úspěchu, budou odměněni každou příležitostí. Práce s touto mantrou vás povede od jednoho úspěchu k dalšímu. Proč? Protože Hariang vám dovolí čelit všem vašim strachům, nejistotám, pochybnostem a připoutání, abyste se od nich mohli osvobodit a žít vaším nejvyšším božským osudem naplnění. Funguje to.

http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/celestial-naam-cd-instant-download

FOREVER NAAM

Vibrace probouzející duši

Ad Rosam per Crucem; Ad Crucem per Rosam. 

Získání Růže skrze cestu Kříže; získání Kříže skrze cestu Růže. Rozkvetení růže v našem srdci je symbolické pro rozvinutí našeho vnitřního vyššího vědomí. Vibrace těchto posvátných slov pomůže aktivovat Růži Ducha, která rozkvétá na kříži našeho těla a transformuje naše srdce do nástroje, díky kterému skrze nás může zářit světlo Slunce a léčit všechny kolem nás. Pět léčivých slabik (Five Healing Vowels: I-E-O-U-A) utváří mystický vzorec, jehož vibrace aktivuje všechny spirituální centra pro léčení a spirituální růst. 

Forever Naam CD – Instant Download