Aktuální články

 • Starodávná mystická a léčivá praxe pro kritická období – část I.

 • Starodávná mystická a léčivá praxe pro kritická období – část I.

  V tomto článku s vámi sdílíme dvě techniky ze starodávných mystických rituálů, které můžete použít pro zlepšení svého života, k překonání překážek, posílení vašeho zdraví a k rozšíření své kapacity sloužit ostatním během tohoto unikátního období globální přeměny.

  Tak, jak se celý svět učí procházet těmito náročnými časy, je naší nadějí, že vám základní principy Božské spirituální moudrosti přinesou útěchu, mír a bezpečí na této cestě. Zde uvedené posvátné praktiky jsou jednoduché, ale ve své podstatě velmi silné. Mají sílu přinést do života pozitivní změny. Slova jsou aktivní a jsou živá. Použít sílu Slova, když jsou vyslovena skrz pozitivní afirmace nebo modlitby, je účinný způsob, jak obejít vědomou mysl a do podvědomé mysli zasadit semínka změny. Správná slova spojená s přesvědčením a vírou dokáží do našich životů přinést řadu léčivých změn.

  RITUÁL PRO PŘEKONÁNÍ ŠPATNÝCH NÁVYKŮ

  Načasování a frekvence provádění
  Tento rituál můžete zahájit v kterýkoli den v týdnu. Pracujte s ním denně, dokud návyk nezmizí.

  Zapalte bílou svíci.
  Nad bílou svící 9x zopakujte:
  „Jsem osvobozen/a, jsem osvobozen/a od tohoto ubohého destruktivního zvyku.
  Mohu se tomu smát, protože je to hluboko pode mnou.“

  Komentář
  Zvyky, které jsou prováděny v průběhu času, vytvářejí naši vibrační frekvenci. Je čas, kdy musíme být ochotni udělat to, co jsme nebyli ochotni udělat, abychom dosáhli toho, čeho jsme nebyli schopni dosáhnout. Bílá jako Jedno Světlo Jednoho Života v jeho nekonečné dobrotě. Číslo 9 dává rituálu sílu a energii.

  RITUÁL K LÉČENÍ A OSVOBOZENÍ SE Z MINULOSTI

  Načasování a frekvence provádění
  Tento rituál se začíná v pátek a je prováděn po dobu 9 následujících dní v řadě.

  Zapalte zelenou svíčku.
  Nad svící 6x zopakujte:
  „Vidím dvoje dveře ve svém životě –
  na prvních dveřích je napsáno „minulost“
  a na druhých je napsáno „budoucnost“.
  Dveře minulosti jsou uzavřeny,
  nemohu je otevřít,
  ztratil/a jsem klíč.
  Dveře budoucnosti jsou doširoka otevřeny,
  mohu jít pouze jednou cestou,
  a tou cestou půjdu.“

  Komentář
  Toto je jednoduchá a efektivní technika, která vám pomůže nechat minulost jít. Neztratíte dobré vzpomínky. Mnoho lidí se nemůže pohnout dopředu, protože jsou připoutaní k bolestivé minulosti. Většina našich traumatických zkušeností, která nám působí bolest a utrpení, přicházejí proto, že jsme si vybrali žít v minulosti. Minulost je zde pouze proto, aby nás vedla, ne aby nás kontrolovala. Máme možnost volby, buď budeme obětí minulosti nebo se ponoříme do nových vibrací. Zelená symbolizuje obnovu a nové začátky. Číslo 6 přidává element harmonie.

 • Kvantová fyzika péče o sebe a mystická věda čísel v rychle se měnícím světě

 • Kvantová fyzika péče o sebe a mystická věda čísel v rychle se měnícím světě

  Proč procházíme touto kritickou dobou, jak zabránit tomu, aby se minulost opakovala, a jak vyléčit emoční trauma za použití Božské spirituální moudrosti, které přináší globální pandemie?

  Abychom byli schopni porozumět přítomnosti, potřebujeme pochopit minulost, protože většině lidí není známo, že minulost předznamenává budoucnost. Je zajímavé, že přítomnost stejně tak jako budoucnost často opakují minulost. Fyzická existence je založena na cyklech.

  Stejně tak jako trvá naší planetě přibližně 26 000 let, aby dokončila jeden evoluční cyklus, i globální pandemie a planetární okolnosti se objevují v cyklech. V této době jsme svědky působení Uranu v Býku, který nám dává jasný příklad, jak se cykly přírody z minulosti mohou v plné síle vrátit, což vede k problémům, kterým čelíme dnes.

  Věrohodnost božských cyklů můžeme vidět i v rámci nedávných prezidentských voleb v USA. Okolnosti a debaty kolem voleb a jak vše směřovalo k uvedení do úřadu, plyne v přímém souladu s planetárními cykly hlavních politických osobností. Náš svět v současné době prožívá planetární uspořádání, které je velmi významné. Co se dnes ve světě děje, včetně globální pandemie, přírodních katastrof, politických nepokojů, rasové nenávisti a vysoké nezaměstnanosti, v sobě skrývá jasnou souvislost s okolnostmi, které se děly ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století včetně druhé světové války.

  Současné planetární postavení na obloze ukazuje, že Uran je ve znamení Býka, kde bude 7 let (od roku 2020 do roku 2026). Mystici znají tuto konjunkci a vnímají ji jako konstruktivní i destruktivní. Když se díváme na minulé konjunkce Uranu v Býku, dovoluje nám to dobře rozumět tomu, co se dnes děje ve světě. Naposledy, když byl Uran v Býku, v letech 1934 až 1942, svět prožil nástup Hitlera k moci a první část druhé světové války. V té době probíhal holokaust a genocida, které byly zaměřeny na likvidaci Židů, homosexuálů, postižených a kohokoliv jiného, kdo byl označen za nečistého nebo podřadného. Fašismus se rozrostl na mnoha místech v Evropě a soustředil se na zneužití moci hrstkou lidí, která pak ovládala většinovou populaci. V té době byla také extrémně vysoká nezaměstnanost, což vyvolalo ekonomickou krizi ruku v ruce s přírodními katastrofami, jako bylo zemětřesení, potopy, bouře a záplavy. Není možné, abychom ignorovali toto spojení mezi minulostí a tím, co se děje ve světě dnes.

  Budoucnost lidstva v této době závisí na tom, jak individuálně i kolektivně transformujeme a posílíme sami sebe, abychom prošli tímto kosmickým evolučním mezidobím. Metafyzická technologie čísel je nyní zapotřebí, abychom se vyhnuli potenciálně destruktivním pádům naší lidskosti, které jsme viděli v rámci různých období v historii, a mohli tak získat přístup k vyšším pravdám a požehnání, které se nám tato současná doba změny snaží předat.

  Jakmile pracujeme se zákony přírody a studujeme pohyb hvězd, můžeme se spojit s inteligentními silami, které poskytují vhled do skutečnosti, proč se určité okolnosti opakují, a jak se vyhnout tomu stát se jejich obětí. Abychom toho byli schopni, musíme se podívat na nebe. Planety a hvězdy v sobě skrývají smysl života a jsou neustálým zdrojem pomoci lidstvu. Od počátku věků se hvězdy i planety neustále posouvají a vysílají tak na zemi inspirující i varovná poselství, aby se o nich všichni mohli dozvědět. Božská spirituální moudrost nám přináší moudrost, která nás posiluje v interpretaci těchto poselství s velkou přesností, abychom mohli transformovat naše vědomí a sloužit tak jako pozitivní prostředníci pro transformaci planety v této intenzivní době.

  Božská spirituální moudrost odhaluje moc a sílu lidského zásahu do osudu, abychom se mohli vyhnout tomu, že se nacházíme na špatné straně naší volby, což může vést ke katastrofálním důsledkům pro nás a někdy i pro druhé. Potřebujeme se naučit znát, jak fungují zákony přírody i vesmíru. Díky znalosti těchto zákonů mohou být vytvořeny přesné predikce, které povedou k léčení lidstva. Svět lidského chování je založen na předpokladu, ale božské zákony takto nefungují. Božská prozřetelnost vede životy lidí skrze určité zákony. Jsou zákony, které regulují všechny procesy a okolnosti v životě. Všechny přírodní zákony jsou matematické a předvídatelné. Musíme usilovat o to, abychom těmto zákonům správně rozuměli a mohlo tak dojít k rozvoji našeho vědomí. Tato znalost nám pomáhá vytvořit si prostředky, které potřebujeme k překonání našich slabostí, abychom mohli vést naše životy v souladu s našimi ideály, namísto abychom podléhali nepředvídatelným externím vlivům. Je naší zodpovědností individuálně i kolektivně stoupat v úrovni vědomí, abychom se nestali obětí destruktivních sil této nebo jiné planetární konjunkce a neopakovali tak negativní cykly minulosti.

  Metafyzická věda čísel

  Mystická čísla jsou vyjádřením sil Stvořitele, které prostupují zákony přírody a ovlivňují každou část našeho světa. Jakmile začneme rozumět skutečnosti, že celý vesmír je založen na matematických principech, můžeme vnímat dech beroucí přesnost rytmu vesmíru a použit ji pro kolektivní i individuální vyšší dobro. Studium metafyzické technologie čísel a hvězd nám dovoluje získat svobodu, která přichází, když známe hlubokou archetypální moudrost v nich skrytou. To nám dovoluje lépe porozumět sobě, světu a utrpení druhých způsobem, kdy zůstáváme v klidu, jsme nápomocni a poskytujeme nejlepší vedení tam, kde je potřeba. Metafyzická technologie čísel odkrývá mystikům minulost, současnost i budoucnost v nich obsaženou.

  Skrze úhel pohledu Božské spirituální moudrosti, která nám přináší porozumění mystice čísel, metafyzice čísel, filozofii čísel a moudrosti čísel, jsme vedeni Stvořitelem k dosažení vyšší úrovně vědomí. Metafyzická technologie čísel nás učí poznat málo známé aspekty mystiky čísel, jež hýbou časem a prostorem, které jsou jinak většině lidé skryté.

  Léčení trauma

  Všichni trpíme hříchy předchozích generací. Někteří z nás také nesou pozůstatky mezigeneračního trauma.
  Mezigenerační trauma se děje, když lidé v naší rodové linii prožili nesnesitelné trauma, které bylo vytvořeno buď na rodinné nebo společenské úrovni. Například zneužití, které je předávané z jedné generace na druhou, je rodinné trauma. Je důležité zde pro nás poznamenat, že toto se stalo karmickou zátěží, neboť utrpení s ní související bylo příliš veliké, než aby jej dokázala první generace unést. Děti pak mají příležitost vyřešit zděděnou karmu a osvobodit budoucí generace od této bolesti.

  Společenská traumata jsou na druhou stranu systematickým zneužíváním a utlačováním určité skupiny lidí, jehož dopad je předáván na další generace. Skrze historii lidské rasy vidíme příklady společenského trauma, jako je válka, genocida, chudoba, útlak, otroctví a nemoc. Ať se to týká postižených nebo těch, kteří to prováděli, každý kontinent, země, rasa, náboženství nebo skupina lidí zpracovává bolest a traumatické události své kolektivní minulosti. Americké otroctví movitých věcí je jasný příklad mezigeneračního trauma iniciovaného na společenské úrovni. Holokaust je další příklad. Pronásledování indiánů, masová genocida ve Rwandě, ukrajinský hladomor jsou bohužel všechny pouze malou částí bolesti, kterou lidstvo prožilo, kdy jasně vidíme přetrvávající dopad těchto traumatických okolností v rámci praktické stránky i psychického života současných generací. Každá civilizace nese jizvy předsudků a rasismu způsobeného jednou částí populace na druhé. Toto je kolektivní mezigenerační trauma lidské rasy. V tomto ohledu ale nejsme bez pomoci. Tím, že do našeho utrpení vnášíme uvědomění a porozumění jeho původu, můžeme vyléčit a rozřešit individuální i kolektivní mezigenerační karmu.

  Jak již bylo zmíněno, pocity provázející zkušenost traumatu mohou být tak zdrcující, že jsou nad rámec toho, co může jedinec zvládnout. V ten okamžik, kdy se bolest stává neúnosnou, někteří lidé se jí vyhýbají tím, že potlačí své pocity. Tím ale zablokují proces léčení, který je nutný k jeho překonání, a bolest je potlačena namísto toho, aby byla uvolněna. Potlačená bolest musí najít alternativní cestu pro vyjádření a rozřešení. Tato cesta je velmi často předána další generaci v rámci vyjádření symptomů, které nemohou být ignorovány. Někdy v sobě neseme části emočního trauma, které jsou příliš veliké, než aby je mohla zvládnout jedna generace. Jinými slovy, důsledky trauma, ať rodinného nebo společenského, jsou předávány z generace na generaci jak biologicky, tak vzorci chování, stejně tak jako jsou předány fyzické rysy. Studie potvrzují, že nepolevující mezigenerační trauma se stává součástí našeho buněčného materiálu, čímž se pak mění některé kontrolní mechanismy. Pokud se tím nezabýváte, jsou tyto změny předávány z generace na generaci. Tímto způsobem pak můžeme zdědit emoční trauma, chování závislosti, strachy a mentální onemocnění stejně tak, jako zdědíme určitý tvar nosu nebo barvu očí. Tyto kvality nebo podmínky jsou pak podpořeny stylem výchovy, stejně tak jako faktory z našeho prostředí a kultury. Na oplátku jsou pak integrovány do našich životů, jakkoli s námi jejich původ nemá nic společného.

  Karmická zátěž špatných myšlenek, pocitů, slov, činů a přístupu může trvat po sedm generací. Je to zátěž, kterou sdílejí všichni rodiče a děti. Ale, pokud božská spravedlnost může skrze rodiče ovlivnit děti, je také možné, aby děti očistili své rodiče. Můžeme se rozhodnout, že se vymaníme z cyklu stejných hříchů, které páchali naši rodiče. My jsme zodpovědní za naše vlastní volby a činy. Proto můžeme vést naše životy tak, abychom se vyvázali z cyklu této mezigenerační karmy. Při správném použití naší svobodné vůle, máme moc a sílu nebýt obětí kolektivních důsledků hříchů našich otců. Jakkoliv jste se mohli narodit s nevýhodou, která se týká rodinné karmy nebo mezigeneračního trauma, nemusíte být definováni chybami vašich rodičů, komunity, kultury nebo společnosti. Jste pouze předurčeni opakovat chyby a pokračovat v negativním cyklu, pokud si tak sami zvolíte. Není snadné tyto vzorce přerušit, speciálně pokud jsou skryty v podvědomí, ale možné to je. Je možné vynést na světlo stíny kolektivního nevědomí naší rodiny a společnosti, aby mohly být vstřebány pro vaše nejvyšší dobro a pro nejvyšší dobro vašich potomků.

  Pamatujte na to, že rodiče předávají své tendence, nikoli požadavky. To je dobrá zpráva, protože to značí, že nemusíme následovat naše rodiče v jejich hříchu. Namísto toho můžeme použít naši svobodnou vůli, abychom odolali adoptování jejich negativních tendencí. Skutečnost, že zákon trestá děti za hříchy jejich rodičů, nás nezbavuje osobní odpovědnosti za změnu způsobu, jakým se rozhodujeme myslet, cítit, mluvit, jednat a chovat od této chvíle. Za naše činy jsme odpovědni Bohu a toto obvinění nemůžeme přesunout na naše rodiče nebo někoho jiného. Všichni musíme čelit důsledkům generačních karmických hříchů a zvolit si tento cyklus přerušit. Je důležité podívat se minimálně na rodinnou historii tří generací zpět, abychom pochopili skryté mechanismy za našimi opakujícími se vzorci utrpení. Většina z nás si totiž stále neuvědomuje, že trpíme více za chyby našich předků než za naše vlastní. Musíme získat porozumění tomu, že můžeme nevědomě znovu prožívat části zkušenosti života našeho příbuzného. Zděděná traumata jsou často posílena příběhy, které nám vyprávějí naši rodiče, nad rámec samotného utrpení v nich obsaženého. Abychom zpracovali trauma, může pomoci, aby člen rodiny měl přímou zkušenost pocitu nebo vjemu, který byl v těle potlačen. Někteří lidé, kteří se sebepoškozují, mohou být hluboce propojení se ztraceným členem rodiny. Proces léčení může často započít fakt, že si uvědomíme, že některá traumata, kterými procházíme jsou pohřbena v rodinné historii, o které se nemluví. V tomto směru jsou jedinečnými prostředky léčebná technika Harmonyum a Božská spirituální moudrost. Pracují na čištění karmy rodičů skrze děti a dovolují nám se vyléčit tím, že nám pomáhají čelit původu rodinných traumat a zaměřit se na dlouhotrvající negativní rodinné vzorce. Jakmile jsme oddáni Božské spirituální moudrosti, máme nejenom vliv na budoucnost světa, ovlivňujeme minulost vymazáním hříchů a vyčištěním temnoty paměti. Božská spirituální moudrost a léčebná technika Harmonyum mohou znovu vystavět stěny podpory a obnovit proud neomezené lásky v rámci našich rodin.

  Často bezradně přihlížíme a toužíme porozumět, jak můžeme pomoci někomu blízkému, kdo trpí sebepoškozujícím chováním a přístupem. Vidíme jejich božský potenciál a krásu jejich duše, které si oni nejsou vědomi.

  Bohužel mrtví mohou být víc živí než ti, co jsou naživu. Většina z nás si neuvědomuje, že trpíme více z chyb našich předků než z našich vlastních, protože jsou součástí našeho nevědomého rodinného dědictví. Traumatické zkušenosti, jako je opuštění, sebevražda a válka nebo předčasná smrt dítěte, rodiče nebo sourozence, mohou vyvolat vlny utrpení, které se projektují z generace na generaci. Proto je důležité se podívat alespoň tři generace zpět v rámci rodinné historie, abychom porozuměli mechanismům za opakovanými vzorci trauma a utrpení.

 • Triple mantra – nebeská ochrana plná milosti

 • Triple mantra – nebeská ochrana plná milosti

  Triple mantra posiluje sebedůvěru, rovnováhu a celkovou stabilitu v boji proti nepřízni osudu

  Vibrujte Triple mantru kdykoliv, kdekoliv a vše, co je negativní, ať už známé nebo neznámé, vás opustí, dokonce i možnost předčasné smrti. Kdykoli se cítíte nerozhodní, nejistí nebo vnitřně nesoustředění, zastavte se a řekněte si Triple mantru, která vám pomůže se vzpamatovat, abyste se mohli propojit s vaším vyšším Já. Díky vibraci Triple mantry, všechny proudy, které vámi prochází budou přivedeny do harmonie.

  Bez ohledu na okolnosti, které budou kolem vás, budete vnímat silnou pokojnou rovnováhu uvnitř sebe, kterou nic nemůže narušit. V okamžiku, kdy řeknete Triple mantru, věrní služebníci Boha ve vyšším světě si vás automaticky všimnou a spojí se s anděly na zemi, ve vodě, vzduchu a ohni, abyste mohli být ochráněni. Triple mantra dovolí, aby všechny děti přírody – duchové, kteří obývají města, lesy, hory, oceány, jezera, řeky, vítr, mraky a slunce, vám přišli na pomoc. Vibrováním Triple mantry, armáda bytostí Světla přichází ze všech směrů a obklopí vás, abyste byli chráněni, požehnáni a osvobozeni z omezujících situací.

  Příběh milosti a ochrany

  Když meditujete, propojujete se s Bohem. Čím více meditujete, tím více posilujete a očisťujete vaše propojení. Když jsem během prvního kurzu Naam jógy pro učitele v Mexiku slyšela tato slova od Dr. Levryho, pronikla do mého srdce jako šíp a hluboce zasáhla celou mou bytost. Jsem vděčná za mnohá požehnání, která jsem během víkendu přijala. Techniky, které mě Dr. Levry naučil, mi umožnily plynout v božském proudu. Díky spojení s božskou podstatou uvnitř sebe samé, jsem se mohla propojit s božstvím ve všech bytostech a jsem schopná myslet, jednat a mluvit více vědoměji. Dechová cvičení, mudry a mantry – tyto techniky jsem po nějaký čas praktikovala, ale nyní je praktikuji s větším porozuměním jejich významu i účinku. Celý víkend zvýšil mé vědomí tak, že jsem schopna do své praxe vložit více lásky, vděčnosti a radosti. Jsem schopná žít více konzistentně ve vibraci Naam.

  „V úterý 4. listopadu jsem spěchala na schůzku a měla jsem zpoždění. Jela jsem autem v dopravní špičce a vizualizovala jsem si celou cestu. S plnou důvěrou v sílu meditace jsem si začala zpívat Triple mantru spolu s nahrávkou z Rootlight z CD Triple mantra tak, abych zdolala jakoukoli překážku na fyzické úrovni a dorazila co nejrychleji a nejbezpečněji. Ve stejnou chvíli jsem uvolňovala jakékoli vnitřní bloky a propojovala jsem se se svou božskou podstatou. Schůzka byla velice náročná a schopnost jednat ze svého srdce byla nezbytná. Pokaždé, když se provoz zastavil, dala jsem ruce pryč z volantu a udělala jsem mudru. Tak, jak jsem pokračovala v jízdě, přijela jsem na semafor, na kterém právě skočila červená. Bez váhání, díky vedení něčeho silnějšího, jsem odbočila doleva na jinou ulici. Pouhé dvě minuty poté jsem uslyšela hlasitý zvuk. V té chvíli jsem tomu nevěnovala pozornost, protože jsem byla ponořená do mantry. Asi za 10 minut mi volal člověk, se kterým jsem se měla sejít, a ptal se, kde jsem. Byl velice vyplašený. Letadlo (Laser Jet 45), právě havarovalo (v 18:45) u jedné z nejfrekventovanějších křižovatek v Mexiko City. Všech 8 pasažérů na místě zemřelo a dalších 40 lidí, kteří tou dobou bylo na ulici a v přilehlých kancelářských budovách, bylo zraněno. Byla to přesně ta ulice, ze které jsem před chvíli odbočila. Pokud bych to neudělala, jela bych přímo do místa, kde letadlo spadlo. V té chvíli jsem věděla, že to byl Bůh, kdo mě ochránil tím, že změnil mou cestu. Bůh mi pomohl být na správném místě, daleko od nehody. Mohu být pouze VDĚČNÁ za tyto mocné techniky; nelze to jinak vyjádřit než slovem VDĚČNÁ. Samotné učení je požehnáním, protože vám umožňuje vědět, co dělat tak, aby vás celý vesmír, tato kreativní síla, obklopila láskou, světlem a mírem na tomto nádherném výletě zvaném život.!“

  Děkuji Dr. Levrymu, že je zde s námi. Děkuji všem, kteří umožňují, abychom se všichni mohli obklopit tímto požehnáním. – H.H.K.

  V mystických učeních Východu i Západu existuje mnoho ochranných manter. Většina z těchto vysokých spirituálních učení je stále ještě uchovávána v tajnosti a předávána pouze pokročilým spirituálním iniciátům, kteří jsou připraveni je přijmout. V rámci různých metod, které byly zveřejněny, je Triple mantra tou nejjednodušší a nejvíce ochrannou metodou, která existuje. Tam, kde je Triple mantra, není karma. Vyspělí mystici vědí, že přítomnost zvuku „Č“ v této mantře dává Univerzálnímu Kabalistovi a Naam jogínovi schopnost vyřešit všechna tajemství magnetického fluida v každé říši. Dokonalé ovládání použití „Č“ může dovolit studentovi, aby uklidnil vlny na moři a přivolal déšť. Přítomnost písmene „B“ v této mantře dává Univerzálnímu Kabalistovi a Naam jogínovi nadvládu nad fyzickou úrovní. Mnoha krásných a neuvěřitelných věcí může být dosaženo použitím písmene „B“, včetně nadvlády nad životem a smrtí. Pro mystiky písmeno „B“ představuje veškeré zákony polarizace. Energie obsažené ve slovu “Ád” na začátku této mantry jsou ve vzestupném pořádku. Obvykle v Univerzální Kabale „A“ neboli Alef, představuje Vzduch. Dokonalé ovládnutí použití písmene „A“ přináší Univerzálnímu Kabalistovi a Naam jogínovi absolutní moc nad elementem Vzduchu, jelikož ovládá Ducha Vzduchu. Díky studiu a praktikování se Univerzální Kabalisté a Naam jogíni stávají mistry v léčivém použití Slova.

  Spirituální iniciáti již dlouho vědí, že každé artikulované slovo nebo zvuk obsahuje buď pozitivní anebo negativní energii. Když praktikujeme Naam jógu, spojujeme se s posvátným zvukem východu nebo západu velmi speciálním způsobem, abychom mohli pocítit jejich příznivé vlivy. Slova síly jako třeba „Lumen de Lumine,“ která jsou použita v Naam józe jsou ideální, jelikož obsahují a nesou v sobě Světlo. Tím, že se k těmto božským slovům vracíte, získáte spirituální výživu. Naam jóga je totiž ve skutečnosti vědou studia zvuku, abychom se propojili s energiemi, jež zvukem prochází a správně usměrňovali náš lidský organismus. (Z úhlu pohledu Naam jógy, je také důležité brát v potaz pohyb krku, jazyka a rtů.) Pokud energie vašeho organismu nejsou správně distribuovány, budete různými způsoby trpět. Na druhou stranu, pokud porozumíte zákonu transformace energie, nebudete muset mít co do činění s temnotou. Jinými slovy, je důležité se naučit, jak regulovat a vyrovnávat síly ve vašem organismu, ovládat mysl a srdce, vést svoji vůli a porozumět vztahu mezi Duchem a Duší.

  Jak bylo výše zmíněno, co se týká různých metod ochrany, které jsou sdíleny s veřejností, není na naši fyzickou a spirituální ochranu nic silnějšího než je Triple mantra. Triple mantra nám dovoluje ovládat protichůdné síly přírody, abychom mohli časem a prostorem procházet s milostí a lehkostí. Jako neohrožený bojovník, kombinace Univerzální Kabaly použitá k vytvoření Rootlight CD Triple mantra, jí dovoluje projít skrze karmu a zničit všechny hrozby a zranitelnost. V souladu s globální změnou vědomí, která se v tuto chvíli děje, kreslí Nebesa pentagram takovým způsobem, že se stávají neutrální. To znamená, že my jako lidské bytosti nebudeme pod jejich ochranou do roku 2012 (platí až do roku 2017). Obvykle jsou to Nebesa a Země, které ovládají karmu, ale když jsou Nebesa neutrální, je k dispozici každému člověku příležitost pro obrovský duchovní růst. Proto, až do roku 2012, máte příležitost pracovat se zákony přírody díky moudrosti Univerzální Kabaly a Naam jógy, abyste otevřeli svá srdce a přepsali svůj osud za účelem božských, spirituálních a léčivých cílů. Teď je čas, kdy Nebesa přinášejí příležitost k osobnímu spirituálnímu růstu a léčení. Neboli až do roku 2012 (2017) budete schopni očistit svoji karmu a jednou pro vždy se zbavit veškeré svojí temnoty. Tento čas je určen k tomu, aby se děly drastické změny v životě každého člověka. V tuto chvíli se rodí nový vesmír a přináší sebou vysoce vibrační energii nejen na zemi, ale do každé částečky existence, každého paralelního vesmíru a každé formy života v této říši a dalších. Všude vidíme důkazy bitvy mezi světlem a temnotou, mezi hlavou a srdcem, animální člověk bojuje proti nástupu spirituálního člověka. To způsobuje oddělenost a rozptýlení vědomí, které nikdy předtím na zemi neexistovalo. Důsledkem toho lidé prožívají mentální, emoční a fyzický stres, který má vliv na vztahy s přáteli, milovanými a sebou samým.

  Pracujte s Triple mantrou a objevte sami pro sebe, jak vás léčí, odstraňuje smutek, trápení a nemoci. Dokud budete zpívat na této zemi Triple mantru, budete chráněni. Pokaždé, když budete čelit náročné situaci, zpívejte Triple mantru, abyste ovlivnili čas a prostor díky vašemu vyzařování, abyste mohli přinést zrod příznivé okolnosti. Triple mantra přináší sebevědomí. Triple mantra je vědecký způsob, jak se spojit s Bohem díky rovnováze, kombinaci a permutaci zvuku. Veškerá hra spirituální bystrosti začíná s elektromagnetickým polem. V okamžiku, jakmile se elektromagnetické pole člověka stane Naam, prána, která je vytvořena, se o vás postará. Triple mantra je nejjednodušší a nejvyšší ochrannou zbraní, kterou člověk má k překonání poškození z minulosti a přinesení Ducha Boha.

  Hmotná versus spirituální ochrana

  Životní zkoušky, kterými procházíme, mají svůj účel; přibližují nás k věčné moudrosti a posilují naši auru, díky tomu jsme pak schopní přesunout se z hlavy do srdce. Toho dosáhnete také díky správnému použití SLOVA, kdy posilujeme auru a pečujeme o tělo. K tomuto účelu byly mantry prokázány jako výjimečné nástroje. Mantry jsou velice mocnou kombinací slov, která když opakujeme, spojí vibrace každé naší molekuly s nekonečným vesmírem. V našem mozku je schováno nesmírné množství energie. Vibrováním manter našeho posvátného učení příznivě měníme vzorce v našem mozku. Vibrováním Triple mantry mohou být tyto vzorce směrovány tak, aby vytvořily okolo vás ochrannou frekvenci. Slova této mantry jsou jako exploze světelných bomb, které když vybouchnou, smetou všechny nepřátelské síly a vytvoří změny, které jsou nutné pro naši psychickou a hmotnou ochranu.

  Máme dvě metody ochrany, které můžete použít. První je materiální, která zahrnuje nošení amuletů, ochranných artefaktů nebo pergameny. Pokud ztratíte svůj amulet nebo artefakt, cítíte, jako byste měli potíže. Materiální ochrana je nižsí formou ochrany, protože je omezená. Druhá forma je ochrana spirituální, která nás obrací k neomezené Božské síle. Jak bylo zmíněno, zahrnuje sílu SLOVA. Není zde větší síly, než je síla SLOVA, síla Logos uvolněná skrz původní stvoření. Žádná alchymie, žádné tvoření a ani žádná opravdová změna není možná bez použití síly SLOVA. Je to skrz sílu SLOVA, jak Bůh komunikuje s lidstvem a je to skrze vaše slova, díky kterým budete buď ospravedlněni nebo odsouzeni. Vibrování Triple mantry vám umožní být vědomě pozornými vůči Božské všemohoucnosti, vševědoucnosti a všudypřítomnosti. Tak jak vám umožňuje pobývat v ochraně světla, stáváte se prodloužením Božího vědomí. S Triple mantrou sestupuje Boží plamen, který eliminuje veškerou negativitu.

  Tělo je kombinací pěti tatev, která jsou dána dohromady díky síle Ducha, jsou vedena myslí a podléhají času a prostoru. Když jako jógíni nebo Kabalisté zpíváte Triple mantru, kreativní síla vesmíru, manifestace Shakti síly, Bůh, Nejvyšší, Nekonečný, přebývá díký milosti a požehnání nebes přímo ve vás. Triple mantra odstraňuje všechnu negativitu, nepřátele a negativní vibrace. Zpíváním Triple mantry denně účinně chráníte svůj život, aby do něj nevstoupily negativní síly. Negativita se chová jako bacil. Bacily jsou všude kolem nás, my jsme však chráněni protilátkami. Podobně se praxe Triple mantry stává zdrojem ochrany.

  Triple mantra a karma

  V této karmické době, pracuje vesmír rychle, aby nás vymanil z iluze, ve které dobrovolně setrváváme, a která stíní a zkresluje to, jak vnímáme naše tělo a mysl a celou naši realitu. Celá nepřízeň osudu a neštěstí, včetně toho, které ovlivňuje naše zdraví a vztahy, je výsledkem karmy. Během našeho současného i minulých životů, když zůstáváme na Zemi, naše myšlenky, pocity a činy vyvolávají odpovídající zákony přírody, které na oplátku přímo ovlivňují nás samotné, stejně jako ty, kteří jsou v našem okolí. Přítomnost a minulost navždy společně tančí v příčinné souvislosti. Tím pádem se činy naší minulosti stávají karmou naší přítomnosti. Negativní mentální postoje a nezodpovědné chování může vést ke zbytečnému boji a jsou primárním důvodem proč se zasekáváme na křižovatkách života.

  Někteří lidé zakoušejí v jejich životech těžkou karmu, zatímco pro jiné je to spíše sporadicky. Posvátná věda univerzální Kabaly a Naam jógy může být použita k vystoupání nad omezení, která karma působí. Když jsme schopni překonat karmická omezení, setkáváme se s Božskou milostí. Mantra je silná technika, která je dostupná pro všechny ty, kteří chtějí převzít tento proces. Díky pravidelné praxi, mantra přenastavuje naše magnetické pole, zvyšuje míru našeho světla a pomáhá zvýšit naši kapacitu odolat tlaku této doby. V podstatě nám zpívání a poslouchání mantry pomáhá snížit naši karmickou zátěž, která nám znemožňuje žít náš plný potenciál a žít z pozice vyššího já, našeho pravého já. Navíc nám Božská spirituální moudrost pomáhá studovat člověka jako takového, ve kterém je skryté nejvyšší tajemství. Je to díky síle SLOVA a znalosti záhad života, kdy získáváme ochranu a požehnání andělů a duchů.

  Určité planety, spolu se znameními zvěrokruhu, přesně řídí den, kdy jsme se narodili. Podle vysoce ceněné moudrosti Kabaly a Naam jógy, ukazuje den našeho narození stupeň zatížení a neštěstí, kterému musíme čelit. Planetární rušení, ke kterým dochází v magnetickém poli Země během narození vytvoří nerovnováhu v energetických vzorcích odpovídajícího znamení zvěrokruhu. Tyto negativní energetické vzorce jsou poté vtisknuty do východní hemisféry mozku. Dříve nebo později dají vzniknout zdravotním problémům, výzvám ve vztazích nebo obecně neštěstí.

  Vůči karmě však nejsme úplně bezmocní. Tak jako příroda poskytuje lék na každou novou nemoc, tak i naše posvátné učení nám poskytuje lék pro naši kompletní ochranu. Nejen, že je Božská spirituální moudrost založena nad rámec vší znalosti, veškeré vědy i umění, také nám propůjčuje klíče, které otevírají tajemství a divy skryté práce vesmíru. Díky božské vědě získáváme požehnání a ochranu nebes. Nepřízeň osudu zapříčiněná špatnou karmou ovlivňuje pouze ty, kteří se nachází ve špatný čas na špatném místě. Skrz Božskou spirituální moudrost má každý schopnost zapečetit svou auru, účinně neutralizovat karmu a zmenšit náchylnost být v nežádoucím prostoru. Tak, jak posilujeme naše energetické pole a otevíráme naše třetí oko, začínáme pracovat ne proti, ale s neviditelnými silami, které řídí naše životy. Tato práce se stává naší obranou. Naše ujištění, že budeme na správném místě ve správný čas.

  Triple mantra a umění změny prostoru

  Pravda je, že se vše děje v rámci času a prostoru. Nemůžete zastavit čas, ale můžete ztratit nebo získat prostor. Na jednu stranu existují nevyhnutelné přičiny smrti, které jsou v podstatě pravým časem odejít. Na stranu druhou jsou zde nehody, kterým se dá vyhnout, neštěstí a smrt, která je výsledkem neopatrnosti nebo když jsme na špatném místě v určitý čas. Jinak řečeno, můžeme se dostat do potíží, když se nacházíme na špatném místě. Dovolte zdůraznit, že toto je věk, kdy se nechcete nacházet ve špatný čas na špatném místě. Dostanete se do potíží vždy, když nejste tam, kde byste být měli.

  Vaše třetí oko vám dovoluje vidět neviditelné, zatímco vás vaše energetické pole drží od negativity. Vaše třetí oko je vaše kreativní centrum, vaše velitelství. Uvádí do provozu vše v lidské bytosti. Potřebujete být ve svém velícím centru, abyste mohli vládnout situaci. Můžete získat druhý pohled stejně tak, jako silné magnetické pole díky síle SLOVA nebo Naam vyvolané během zpívání mantry. Velikost magnetické frekvence Země musí být v určitých zeměpisných délkách a šířkách neutrální tak, aby mohl být lidský život ukončen a pět prvků rozděleno (země, vzduch, oheň, voda, éter). Nepřízeň osudu a nešťastné náhody se manifestují za podobných okolností. Nelze to dostatečně předjímat, vibrací Triple mantry se chráníme před škodlivou cestou. Načasování nehod, nešťastných náhod nebo smrti může zůstat stejné, ale vy nebudte v prostoru, kde k tomu dojde. Vyhnete se pozemským nehodám, protože ty se vždy dějí na určitých místech. Opravdu, stanou se před vaším příchodem nebo poté, co jste odešli. Největší vliv na váš život, hned po vaší vůli, má vaše prostředí. Pokud máte potíže, únik a ochranu můžete najít v umění změny prostoru.

  Triple mantra vás osvobozuje od sevření karmy a dovoluje minimalizovat minulé dluhy, které vznikly, když jste byli vědomí jen částečně. Tak, jak přesouvá čas a prostor, vy stoupáte do výše vašeho bytí, kde jste schopni otočit nepříjemnou situaci, ve které jste. Je pravda, že všichni máme dluhy, které musíme zaplatit, nemusíme však dovolit, aby se tyto dluhy staly nepřekonatelnými překážkami. Pokud čelíme těžkým životním okolnostem a/nebo nepřízni osudu, dokonalost Triple mantry, díky pozornému opakování, vytvoří božské teplo, které pálí karmu a dovoluje Bohu zářit.

  Triple mantra má tři části. Zpívaná ve své celistvosti, Triple mantra vám dává prostor, chrání vaši auru na dva a půl metru. Pokud jste někde brzy nebo pozdě o dva a půl metru, nemusíte se zaplést do momentu v čase, kdy se stane určitá událost. Opět, nemůžete zastavit čas, ale můžete získat nebo ztratit prostor. První část mantry vás obklopí mocným světlem ochrany a měla by být zpívaná ihned, jakmile si sednete do auta nebo letadla, abyste předešli nehodám. Druhá část odstraní překážky z vaší spirituální cesty. A konečně, třetí část odstraní překážky z vašeho každodenního života.

  Triple mantra a posvátná hudba

  Triple mantra je nyní přístupna všem ve formě posvátné meditační hudby. Po celá léta jsme používali posvátnou vědu Kabaly a Naam jógy, aby doprovázeli člověka na cestě životem. Otevíráme nyní tato učení všem. Každý, bez výjimky, může sklízet mnoho benefitů této posvátné vědy. Zpívání mantry nebo poslouchání posvátné hudby je silnou meditací nad Božskou pravdou, která existuje na vyšší úrovni reality. Když se spojíme s posvátnými zvuky, nejhlubší místa naší bytosti se plně probudí k životu. Posvátná hudba je potravou pro duši. Chce to čas, znalosti, obětavost a schopnost, aby byla vytvořena hudba, která má pozitivní efekt na duši, spirituální hudba zahrnuje starodávnou vědu a obrovské množství filosofických učeních. Rootlight sestavilo účinná, mocná slova v rámci svých za medicínou léčivých meditačních sériích. Když se používají správně, tato CD vám umožní spojit se s léčivou silou Slunce. Při tom je vám dovoleno přijmout jeho pranické světlo. Všechna hudba dostupná na Rootlight byla vytvořena v nejvíce pozitivní a léčivé fázi Měsíce tak, aby byl znásoben dopad na jejího posluchače.

  Rootlight hudba není pouze pro potěšení, je mocným spirituálním prostředkem, který efektivně odpovídá na nejhlubší požadavky duše. Člověk není pouze fyzické tělo, má také mysl. Každé planetární těleso má určitý vliv, a proto zde musí být určitý hudební rytmus, tón a cyklus, který za něj zodpovídá. Pokud toto není bráno v potaz, posvátná hudba se může stát zábavou, ale neudělá práci, pro kterou byla stvořena. Všechny Rootlight CD byly vytvořeny v souladu s kosmickými principy a každá obsahuje určitý kabalistický recept, který je v dokonalé harmonii s božskými a kreativními zákony vesmíru. Proto je používejte, jelikož každá z nich je jako klíč, který otevírá dveře k příležitostem, jež nám pomohou dosáhnout našich skrytých snů, abychom mohli žít úspěšný, naplněný život a zároveň uhlazují cestu spirituálního růstu. Tato CD skrze mantry a melodii pozvedávají vaše vědomí a přinášejí pohyb do vašich spirituálních center. Je třeba si udržovat naše magnetické pole silné. Síla Boha, plynutí života a čistá pravda a světlo Boha jsou uvnitř vás. Jednoduše spojte ruce, přeneste se do neutrálního prostoru v sobě, soustřeďte se a vibrujte v tomto rozpoložení Triple mantru. Dovolte jí, aby vás přenesla nad rámec tohoto okamžiku do krásy, ochrany a dokonalého štěstí Věčnosti.

  Práce se SLOVEM ja váš způsob ochrany sebe samého vůči všem známým i neznámým nepřátelům. Zejména Triple mantra je neocenitelná při vypořádávání se se světem duality, ve které se nacházíme. Protože Triple mantra funguje jako obranný štít na materiání i spirituální úrovni, je to bezpochyb ta mantra, kterou si chcete zapamatovat. Dále doporučujeme, abyste zpívali Triple mantru každé ráno po dobu 11 až 31 minut, tak zajistíte, aby negativita nevstoupila do vaší aury v žádném ze čtyř směrů. Je to vskutku vcelku jednoduché. Triple mantra rozšiřuje vaši mysl, díky tomu můžete vystoupat nad limity času i prostoru, zatímco ve stejnou chvíli činí z mysli ocel a vy začínáte stát neotřesitelně a statečně před výzvami vašeho života.

  Ti, kteří praktikují Božskou spirituální moudrost ovládají pět tatev, tři základní síly (guny), sedm čaker a 108 elementů ve vesmíru, což ji činí nebezpečnou pro každého, kdo by se snažil někomu ublížit. Kdokoli, kdo se snaží ublížit jiným slovem, bude zničen. Zničí sám sebe. Záře a síla aury nám dovoluje určit příčinu obojího, jak štěstí, tak neštěstí. Člověk musí neustále pracovat na své auře. Energie toho, kdo pracuje se SLOVEM se stane obrazem, nebo odrazem, vůle Boha. Jak získává na síle, začíná velet událostem, protože SLOVO dává zrodit světlu, a říše světa náleží k říši světla a říše světla je trůnem Božské Vůle. Vždy pamatujte, cestou životem na nás působí jak dobří andělé, tak zlí duchové. To je důvod, proč je pro kabalistu nebo jogína důležité mít silnou a ochrannou auru. Je vaším prvorozeným právem ochutnat požehnání mocných slov našeho posvátného učení. Zpíváme, abychom se osvobodili. Toto je doba, kdy nevládne hlava, nýbrž srdce. A proto nechte vystoupat Slunce ve vašem srdci a buďte světlem světa. 

  Rootlight CD Triple mantra si můžete stáhnout zde.

   

 • Vzorec božské mysli – 1. část

 • Vzorec božské mysli – 1. část

  Všichni jsme obklopeni přijímající nekonečnou inteligencí, která vnímá dojmy z našich myšlenek a slov, jež jsou vyjádřením myšlenek, a podle nich jedná. Potřebujeme zasadit myšlenku o této přijímající nekonečné inteligenci do božské mysli, která se pak stane zákonem, jenž musí být naplněn.

  Bez ohledu na to, čím procházíte, přestaňte myslet na váš problém a začněte naopak myslet na Boha soustředěním se na vzorec božské mysli Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý (God is love, God is wise, God is kind, God is good). Vzorec božské mysli funguje, i když můžete mít pocit, že mu úplně nerozumíte. 

  Práce s Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý dokáže vyřešit mnoho problémů. Jediné, co potřebujete udělat, je jej několikrát zopakovat v okamžiku, kdy máte příležitost anebo potřebu. Jakmile zaměříte svou pozornost na božský vzorec Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý, soustředíte se na Boha, a v ten okamžik se stáváte stejně neomezení a ohromní jako Bůh. Důsledkem toho si vytváříte božský stav vědomí, který vám dovoluje otevřít se absolutnímu dobru. Není nic, co by mohlo bránit tomuto božskému výroku, aby fungoval. Nic nemůže zastavit slova pravdy. Díky božskému vzorci Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý pracuje Bůh, ne vy. Na slabosti a omezující okolnosti, které jste do té doby mohli vnímat, již není potřeba v rámci procesu brát ohled. 

  Jakmile v Božské duchovní moudrosti mluvíme o Bohu, mluvíme o jediné univerzální nekonečné mysli, která je nekonečnou láskou, nekonečnou moudrostí, nekonečnou pravdou a nekonečným dobrem. Jednoduše myslete nebo vyslovte Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. Jakmile to učiníte, vytváříte božskou mysl. Božská mysl nezná zlo ani negativitu. 

  V tomto spirituálním stavu stoupá člověk nad rámec zákona karmy, neboť tento vzorec otevírá dveře vlastnostem Boha, kterými jsou láska, moudrost, pravda, laskavost a dobro, aby v ten okamžik zvítězily. Vězte, že v jakýkoli okamžik můžete projevit dokonalý stav vědomí tím, že se soustředíte na tento vzorec. Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý vám dovoluje vytvořit vědomé splynutí s Bohem. Proto si pěstujte božskou mysl tím, že si uvědomíte, že Bůh je dobrý a jeho stvoření je dobré.

  Příběhy zázraků v životě

  Lidé, kteří pracují se vzorcem božské mysli, viděli ve svém životě, jak se zázraky dějí přímo před jejich očima.

  „S manželem jsme se právě vrátili z túry a šli na veřejné záchody, když jsme zaslechli hluk, jako kdyby něco upadlo na podlahu. Jakmile jsme zašli za roh, viděli jsme muže, jak leží v bezvědomí na zemi. Zkontrolovali jsme mu puls a všimli si, že nedýchá. Jeho obličej začínal mít modrofialovou barvu. Říkala jsem si, co můžu dělat? Chtěla jsem se modlit a vzpomněla jsem si, že díky vzorci božské mysli mohu potvrdit přítomnost Boha v rámci jakékoliv situace. Klidným tichým hlasem jsem začala předříkávat: „Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý,“ stále dokola. Nedovolila jsem, aby tato myšlenka opustila moji mysl. Stále jsem si ji opakovala. Po chvíli se muž začal hýbat a znovu dýchat. Než přijela záchranka, byl již plně při sobě. Cítila jsem tolik lásky a vděčnosti v srdci za tento jednoduchý vzorec. A uvědomila jsem si, že do čehokoli v rámci celého dne, čím procházíme, můžeme vnést přítomnost Boha namísto přítomnosti problémů. Tento vzorec teď používám neustále.“ – RS

  Potřebujeme si uvědomit, že vědomé myšlenky působí skrze Sílu, která je Nekonečná. Neexistuje omezení, které by limitovalo tuto sílu, co se týká její schopnosti léčit. Omezuje ji pouze naše schopnost vnímat tuto sílu jako léčivou. Aby jakékoliv léčení mohlo nastat, je potřeba, abychom posílali správné myšlenky do subjektivity. Nejrychlejší způsob, jak změnit jakoukoli negativní situaci závisí na podmínkách, ve kterých se právě nachází naše vědomí. Náš mentální přístup je klíč, který dává do pohybu okolnosti. Je to skrze naše pocity, kdy se věci dávají do pohybu, ne skrze naše činy. Pokaždé, když cítíte, se modlíte. Jedinou pravou ochranou je praktikování přítomnosti Boha, který se projevuje v milosti, dobru a osvobození se z omezení. Tím, že si budete v mysli neustále opakovat tento vzorec a hluboce jej procítíte, vsazujete do mysli správnou myšlenku. Mysl pak tuto myšlenku reprodukuje jako důsledek v rámci těla anebo naší reality. Většina lidí si nejprve potřebuje uvědomit, že jsme obklopeni vnímající nekonečnou inteligencí, která přijímá vjemy našich myšlenek a slov, které jsou vyjádřením myšlenek, a podle nich jedná. Do božské mysli musíme zasadit myšlenku o této nekonečné vnímající inteligenci. To se pak stane zákonem, který musí být naplněn. Nejsilnější myšlenka je ta, která v sobě nese nejhlubší pocit. Odříkáváním nebo zpěvem těchto posvátných slov dáváme do pohybu univerzální zákon, který nejenomže musí přijímat to, co říkáme, ale také to, jakým způsobem to říkáme.

  Bůh nám dal schopnost vytvořit božský stav mysli, abychom projevili dokonalý stav vědomí. Transformování negativního stavu do pozitivního se děje v okamžiku, kdy se naše mysl stane božskou. Vězte, že bez ohledu na to, čemu čelíte, problémy jsou projevené myšlenky. Vše, co vidíme, je důsledek a každý důsledek následuje příčinu, vytvořenou naší myslí díky myšlenkám, které si volíme. Podle zákona příčiny a důsledku se důsledky nemohou vytvořit samy, jsou totiž v naší fyzické realitě drženy naší myslí. Jakmile do vašeho života přijde negativní situace, myslete na Boha a negativní situace se vytratí. Tím, že zpíváte Naam anebo myslíte na Boha, se to rozpustí. Pracujeme s univerzálním principem neboli zákonem, který bere dojmy našich myšlenek a slov a podle nich jedná. Vězte, že tento univerzální zákon je podpořen božským principem, který je projevem všemohoucnosti, všudypřítomnosti a vševědoucnosti. Díky opakování Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý nahlas anebo potichu se v myšlenkách přesouváme od duality k božství, z temnoty do světla, z negativity do pozitivity a jsme schopni se zbavit potenciálních důsledků rozpoznáním jakékoli negativní zkoušky anebo okolnosti.

  „Během mých cest po Španělsku jsme seděli s kamarádkou na venkovní zahrádce restaurace, krásné stromy lemované třídě La Rambla v Barceloně. Muž u stolu vedle nás najednou začal kašlat, dusit se a upadl na zem. Zachvátila mě panika. Chtěla jsem mu nějak pomoc, protože se najednou přestal pohybovat. Ležel tam bez známek života a začínal blednout. Vzpomněla jsem si na příběh, kdy někdo použil vzorec božské mysli k tomu, aby pomohl člověku, který omdlel a tak jsem začala stále opakovat Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. Říkala jsem to nahlas stále dokola a bylo mi jedno, jestli to někdo slyší. Bylo to to jediné, co jsem mohla v ten okamžik dělat. Byla jsem velmi nervózní. Bylo to, jako kdyby se zastavil čas. Stále jsem ta slova opakovala a najednou jsme viděli, jak se ten muž začíná opět trochu pohybovat, zvrací a pak znovu omdlel. Nedokážu říct, jak dlouho to trvalo. Jen jsem stále opakovala ta slova. V okamžiku, kdy přijela záchranka, se muž začal znovu probírat. K našemu překvapení se postavil, otočil, zamával nám a odešel se záchranáři, jako kdyby se nic nestalo. Ve svém srdci zcela jistě vím, že tento vzorec je velmi mocný a silný a nikdy jej nepřestanu používat.“ – DD

  Vše se děje v rámci času a prostoru. Není možné změnit čas, ale je možné změnit prostor. Když si nevíte rady anebo procházíte zkouškami, znamená to, že jste v mentálním, spirituálním, emočním, fyzickém nebo energetickém prostoru, který způsobuje prožívání náročné situace. To znamená, že je potřeba, abyste se přesunuli z omezeného prostoru do neomezeného prostoru tím, že změníte váš mentální, spirituální, emoční, fyzický nebo energetický prostor. Materiální síla je omezená síla. Pouze božská síla je neomezená. Jsme mnohem větší a silnější než si sami dokážeme představit. Opakování Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý je způsob, jak se propojit s božskou myslí a vědomím a skrze toto propojení se obrátit k neomezené božské síle. Neomezené síly v nás existují, ale my je používáme nevědomým způsobem. Tento vzorec aktivuje sílu vaší duše. Díky tomu vaše osobnost začne zosobňovat dobro a krásu Boha. V našem těle se nachází nesmrtelná duše, která vše udržuje. Tato duše je ve své podstatě dokonalá, ale jakmile se identifikuje s omezujícími podmínkami, její vyjádření začne být zatemněno lidskou nedokonalostí. Jako duše jsme zobrazením Boha. Proto duše, stejně tak jako Bůh, nemá žádnou karmu. Neustále si uvědomujte, že Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý a Bůh je pravda a pravda je poznání a uvědomění si Boha. To vám dovolí nastolit vědomí lásky, moudrosti, laskavosti, dobra a pravdy, a pouze dobro k vám bude přicházet. Jakmile se plně ztotožníme s božským léčivým vzorcem Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý dostáváme se do souladu s každým člověkem, všemi okolnosti a všemi situacemi. 

  Jakmile se dokážeme ustálit ve vědomí tohoto léčivého vzorce, naše vnější osobnost se rozvine a bude atraktivní pro všechny bytosti. Léčení automaticky nastává v okamžiku, kdy je naše splynutí s Bohem dokonalé. Spojením s Bohem mizí všechna pouta, co vás omezují. Praktikujte přítomnost Boha invokací tohoto vzorce a osvobodíte se od karmy, protože Bůh nemá karmu. Pokaždé, když hluboce meditujeme nad Bohem, se dějí v nastavení mozku příznivé změny. V mozku se skrývá neomezené množství energie. Jakoukoli zkoušku můžete překonat tím, že se spojíte s neomezenou silou ochrany, která je skryta v silné myšlence vzorce Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. Bůh dokáže vše. Stejně tak i vy, pokud se naučíte na sebe nahlížet jako na dítě Boha. Jakmile si volíte pracovat s tímto vzorcem, přestáváte se ztotožňovat s vaší smrtelnou podstatou a spojujete se s naší nesmrtelnou podstatou. Je naší schopností vědomě ovládat a používat tuto sílu, která nám dovoluje uskutečnit toho tolik. Je důležité nedovolit sami sobě stát se oběťmi minulosti. Začněte teď hned tím, že použijete a budete žít v souladu s tím, co víte, že Bůh je: Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý.

  Vzorec božské mysli je součástí skladeb Divine Sodarchan a Divine Goodness, které najdete na Rootlight albu Absolute Goodness. Stáhnout si je můžete zde.

  „Pomáhala jsem s organizováním víkendové akce pro 250 lidí, kde bylo vše na minutu rozplánováno. V jeden okamžik jsem byla jedním z přednášejících požádána, abych rozdala informační brožury, o kterých právě začínal mluvit, které jsme připravovali několik měsíců. Začala jsem brožury rozdávat členům týmu, jenže jsem měla pocit, jako když jich polovina chybí. Vzápětí došly a všichni, kterým chyběli ke mě běželi, že je potřebují. Cítila jsem se trapně, protože jsem věděla, že je všichni potřebují na přednášku, jejíž čas je omezený. Jakkoli jsem byla velmi ve stresu, byla jsem schopna začít opakovat slova Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. Slyšela jsem příběhy, jak to pomohlo ostatním lidem, ale nebyla jsem si jistá, jestli to bude fungovat i pro mě. A jak přicházeli další a další lidé, jen jsem si to opakovala. Náhle jsem se podívala dozadu přednáškového sálu, všimla si muže, který tam seděl, a napadlo mě, že by mi mohl pomoct. Nevím, proč mě to napadlo. Šla jsem k němu, začala se s ním bavit a on povídá, „Nevíte, komu mám dát tuto tašku, kterou jsem právě našel?“ Podívala jsem se dovnitř a byl tam zbytek brožur, které jsem potřebovala. V ten okamžik jsem cítila, že jsem pod ochranou Nebes. Proto teď v okamžiku, kdy mám pocit, že se nacházím ve stresující situaci, říkám pouze Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. A nedovoluji žádné jiné myšlence, aby měla šanci se projevit. Stále se mi potvrzuje, že pokaždé, když toto použiji, stane se něco dobrého.“ – AH

 • Léčebné praktiky v kritické fázi globální pandemie

 • Léčebné praktiky v kritické fázi globální pandemie

  Léčivé praktiky pro tuto dobu – chraňte život v této kritické fázi celosvětové pandemie

  Tato globální pandemie čistí svět v různých vlnách a blížíme se ke kritickému bodu, kde každý z nás má svoji úlohu, abychom zastavili šíření tohoto viru. Je důležité, abychom minimalizovali přenos tohoto viru, a to tím, že zůstaneme dobře informovanými a dodržováním bezpečnostních opatřeních, což jsme si jistí, že mnoho z vás již dělá.

  Je velice důležité, abychom dodržovali fyzickou vzdálenost, zatímco zůstáváme společensky a emocionálně spojeni. Budeme zdůrazňovat některé z nejdůležitějších věcí, které můžeme dělat právě teď, jak spirituálně, tak fyzicky, abychom ochránili své zdraví. Můžete si upravit praxi tak, jak se vám bude líbit a nezapomeňte si přečíst náš předešlý článek s dalšími technikami a doporučeními: Koronavirus: jak se chránit

  Speciální léčivá meditace, která pomáhá chránit vás i vaše blízké

  Mocnou a jednoduchou technikou je modlitba za vaše milované i vás samotné dle Léčivého protokolu, který najdete v tomto článku. Doporučené mantry jsou součásti CD Healing Formula vydavatelství Rootlight, které si můžete stáhnout zde. Tyto skladby byly použity při výzkumu ve Sloan Kettering rakovinovém centru, kde byl prokázán jejich účinek na snížení bolesti u dětí, které procházely léčbou rakoviny.

  Zdůrazňujeme, pokud se někdo z vašich milovaných nebo vy sami necítíte dobře, neztrácejte čas – navštivte doktora a nechte se otestovat. A navíc začněte ihned pracovat s Léčivým protokolem.

  Praktické recepty a sebepečující techniky pro zdravé a pružné tělo

  • Pracujte s Triple mantrou každý den po dobu 11-31 minut s mudrou na srdce (ukazováček je ohnutý v dlani, palec se dotýká špičky prostředníčku a prsteníčku). Tento virus atakuje plíce a srdce. Mudra na srdce má mnoho účinků jako např. pomáhá uvolňovat tlak obav a stresu, který dopadá na srdce, čistí tělo a zároveň posiluje plíce. Více o mudře se dozvíte v knize Božský lékař, kapitola 12. 
  • Praktikujte denně kardio cvičení Naam 5. Lékařští experti potvrzují, že můžeme tuto nemoc snáz porazit, pokud máme zdravý kardiovaskulární systém a dobrou kapacitu plic. 
   A proto, pokud zůstáváte doma, je důležité se každý den hýbat s Naam 5, což je speciální praxe pro zdraví plic a srdce. Ve videu Naam 5 najdete celé cvičení, které posílí váš imunitní systém.
  • Ideálně každodenně praktikuje cvičení  Sukshma Vyayama, pokud je to možné. Dá vám nepopsatelné zdraví a neporazitelného ducha. Pokud děláte Sukshmu Vyayamu každý den, jeden den v týdnu si odpočiňte.
  • Pro každodenní dechovou a meditační praxe použijte video s meditací pro rok 2020. Má v sobě vše, co potřebujete, abyste udrželi zdravé a pozitivní nastavení, vypěstovali si dobrý emoční život a úspěšně prošli tímto rokem.
  • Zvykněte si každý den pít horkou vodu. Je velice přínosné vypít 6 hrnků horké vody denně: 2 ráno, 2 v poledne, 2 v podvečer. Poslední dva šálky vypijte v podvečer a ne těsně před spaním, aby se nerozhodil váš spánkový cyklus, který je důležitý pro imunitní systém. Horká voda není jenom nejlepší lék pro vaše játra, je to základ života a její primární význam je schopnost těla vypláchnout jakékoli toxiny z těla. Jakmile je usrkávána opravdu horká, stane se ještě více přínosnější. Naše buňky potřebují vodu, aby správně fungovaly. Pokud je naše tělo správně hydratované, může eliminovat všechen odpad a snáz distribuovat životně důležité živiny a minerály. Mozek a srdce se skládají asi z 79% vody, dokonce i kosti jsou z 31% voda. Voda vytváří naše sliny a je velice důležité, aby naše ústa nebyla suchá. Voda je tlumič pro náš mozek i míchu. Pomáhá regulovat naši tělesnou teplotu a pomáhá nám čistit toxiny. Pracuje s horkou vodou tak, že ji srkáte a díky tomu čistíte své tělo a posilujete ho proti jakékoliv nemoci. Více benefitů pití horké vody najdete v knize Božský lékař.
  • Kloktejte slanou vodu ráno i večer a kdykoli se vrátíte z venku.
  • Pokud je to možné, vystavte se slunci ráno, nejlépe před 10 hodinou. Více benefitů slunečního světla se dozvíte v knize Božský lékař, kapitola 8.
  • Zvažte přidání multivitamínů, zinku a vitamínu A a C do vaší stravy.
  • Vyhněte se přejídání v noci nebo když se chystáte jít spát.
  • Mějte dostatek spánku, abyste posílili váš imunitní systém.
  • Používejte hřebíčkovou vodu podle následujících receptů. Tato voda pomáhá čistit plíce, léčí nachlazení, kašle, astma, nemoci krku. 

  Hřebíčkový recept 1

  Přiveďte k varu dva hrnky vody. Jakmile začne voda bublat, odstavte ji z ohně. Ihned přidejte buď 7 hřebíčků nebo pro velmi silný účinek plnou dlaň hřebíčku. Nechte louhovat přes noc. Následujícího rána vyjměte hřebíčky a vyhoďte je. Nyní, předtím, než uděláte cokoliv jiného, a před tím, než budete konzumovat jakékoli jídlo nebo vodu, užijte 5 polévkových lžic hřebíčkové vody následujícím způsobem. 10–15 sekund hřebíčkovou vodou převalujte uvnitř pusy, poté ji 5-10 sekund kloktejte a poté ji spolkněte. Opakujte 3-5krát. Tento recept by vám měl dát dostatek vody na čtyři rána po sobě. Hřebíčkovou vodu uchovávejte v lednici,  před každým použitím ji ohřejte. I když stačí dělat tento proces pouze ráno, můžete ho dělat i večer před spaním, v takovém případě vám vydrží voda na dva dny. Tato praxe pomáhá čistit plíce. Je to výborný způsob, jak léčit nachlazení, chřipku, astma, kašle a nemoci krku. Prosíme, nepoužívejte ho vícekrát než dvakrát za den!

  Hřebíčkový recept 2

  Dejte 5 hřebíčků do vody a přiveďte k varu. S touto vodou si pak můžete udělat obličejovou parní lázeň, kdy záměrně dýcháte páru nosem. Pokud nejste nemocní, můžete to použít jako prevenci ráno i večer. Pro ty, co jsou nemocní, můžete praktikovat třikrát až pětkrát denně.

  Doporučená ranní a večerní praxe 

  Ranní praxe
  (Upravte si dle potřeby)

  1. Vykloktejte teplou slanou vodu (po vyčištění zubů)
  2. První šálek horké vody před meditací
  3. Hřebíčkový recept 1
  4. Ranní Sukshma Vyayama nebo Shakti Naam a meditace
  5. Druhý šálek horké vody zatímco ukončujete svou meditaci
  6. Snídaně


  Večerní praxe
  (Upravte si dle potřeby)

  1. Vypijte horkou vodu dostatečně dlouho před spánkem tak, aby se nepřerušil váš spánkový rytmus

  Před usnutím:

  1. Vykloktejte teplou slanou vodu (po vyčištění zubů)
  2. Počkejte 10-20 minut a aplikujte hřebíčkovou vodu 1

  Poznámka: Můžete aplikovat recept hřebíčkové vody 2 kdykoli, kdy potřebujete.

  Bezpečnostní a hygienická opatření pro každodenní život

   Vytvořte si doma bezpečné prostředí

  • Používejte Thieves olej v difuzéru. Nepřehánějte to.
  • Pokud můžete, nechejte hrát potichu Naam, téměř neslyšitelně, abyste vytvořili nádhernou atmosféru. Pokud potřebujete léčení, použijte CD Healing Formula..
  • Jednou za čas vyčistěte svůj domov za pomocí mysticky nabité soli, abyste udrželi negativní energie v dostatečné vzdálenosti.
  • Pomáhejte zastavit šíření viru tím, že budete mentálně i fyzicky připraveni, zůstávejte doma, pokud je to možné. V minulosti se potvrdilo, že karanténa nesmírně pomáhá v zastavení šíření virů. 
  • Když se vrátíte z venku, desinfikujte si ruce/rukavice, používejte desinfekční ubrousky na váš mobilní telefon, kreditní karty, peněženku, klíče a cokoli, co jste používali venku předtím, než vejdete domů nebo do auta. Použité rukavice obraťte vnější stranou dovnitř a vyhoďte.
  • Ihned, jakmile přijdete domů, umyjte si ruce teplou vodu s mýdlem po dobu nejméně 20 sekund. Najděte si video, jak si efektivně mýt ruce.
  • Ruce si doma myjte pravidelně, zejména před jídlem a po jídle.
  • Pravidelně čistěte svůj domov, hlavně místa, na která často saháme jako jsou dveře, kliky.
  • Domácí dezinfekci můžete udělat z vody a bělidla v poměru 10:1. Mějte ji v označené láhvi, držte ji dál od dětí a po 24 hodinách ji vyhoďte. 
  • Perte své oblečení často, stejně tak ručníky a povlečení.

  Služba druhým

  • Pomáhejte těm, kteří to potřebují, bezpečnou cestou.
  • Všímejte si těch, kteří strádají a uvědomte příslušné autority, pokud někdo potřebuje pomoci.

  Nechť vám tyto techniky dobře slouží.  

  Udržujte si pozitivní  přístup, tak jak všichni společně čelíme této době.

  Upravte si tyto techniky a doporučení tak, jak potřebujete. 

  Pokud chcete znát více informací o některých zde zmíněných technikách, jako kloktání slané vody, používání Thieves esenciálního oleje nebo jiné, přečtěte si článek Praktická doporučení na ochranu proti virům.

  Tyto informace a techniky nemají nahradit lékařská doporučení a rady. 

  Sdílejte nyní tyto techniky s vaší rodinou a přáteli!

   

Léčení emočního trauma pro zdravý a šťastný život

Proč máme hluboký pocit, že nám něco v našem životě chybí? Proč ti, kteří mají zdánlivě vše, cítí ve svém srdci přesto prázdno? Co je tím záhadným chybějícím elementem, který potřebujeme, abychom se cítili doopravdy naplnění?

To, jak se cítíme, je to zásadní, protože předtím, než dokážeme odpovědět na tyto otázky, je potřeba, abychom porozuměli, že všichni lidé, bez ohledu na to, kde se v životě nacházejí, jsou emoční bytosti. Naše primární, astrální a molekulární těla jsou těla emocí a ať si toho jsme vědomi nebo ne, jsme často závislí na emocích z naší minulosti. Proto předtím, než můžeme odpovědět na otázku proč a co, musíme nejprve pochopit, kdy se to stalo. Kdy se naše emoční citlivost objevila. Odpověď je jasná – v našem dětství. Naše emoční zralost a růst do tohoto dne závisí na kvalitě našich vztahů s matkou a otcem v rámci raného období našeho života. Od okamžiku, kdy jsme se narodili, do věku 11 let dochází mezi dítětem a jeho rodiči a jejich bezprostředním okolím k neustálé výměně emoční a chemické energie.

Proto vztah mezi rodiči a dětmi, společně se vztahy, které si dítě vytváří s kýmkoliv, s kým je v kontaktu, od příbuzných po učitele ve škole, musí být zdravé a naplňující. Pokud je zde během tohoto období z jakéhokoli důvodu nedostatek lásky, musí být v pozdějších letech poskytnuta komplementární láska, aby naplnila tento nedostatek. Chybějící element lásky je pociťován v rámci celého života jako díra, vnitřní pocit odmítnutí, prázdnota v našich srdcích a vede nás k tomu ji hledat po celý život, bez toho, abychom věděli, co hledáme. Protože pokud přesně necítíme, co nám chybí, není to pro nás v dětství snadné vyjádřit a v dospělosti to není o nic snadnější. Je to tento nedostatek lásky, který je zodpovědný za temnou noc duše, kde mnoho lidí nekonečně dlouho trpí depresí, strachem, pochybnostmi, vztekem, únavou, pocity odmítnutí a všemi druhy emoční bolesti. Tento pocit nenaplnění není možné ignorovat, protože ho hluboce cítíme v podvědomé mysli, v tom, co mystikové nazývají Tělo bolesti, v nejhlubších vzorcích naší paměti, kde se v zákoutí naší mysli jako zaseknutá nahrávka neustále opakuje a opakuje. Je to jako hlad, který nemůže uspokojit nic materiálního. Tuto prázdnotu může naplnit pouze nepodmíněná láska.

Dnes, více než kdy jindy, lidé hledají něco, co by zaplnilo prázdno v jejich srdcích. Hledají něco, co jim pomůže najít smysl a význam, něco, co jim dá naději a směr. Toto hledání smyslu často zve do našeho života všechny možné překážky. V procesu, kdy čelíme životním zkouškám, jsme v jeden okamžik přinuceni k tomu obrátit se dovnitř a uvědomit si, že láska je tou odpovědí, kterou jsme celou dobu hledali.  Jakkoli někteří lidé hledají únik ve formě drog nebo alkoholu jako dočasné řešení k zaplnění prázdnoty, jsou zkoušky, se kterými se setkáváme, strážci skryté moudrosti a příležitosti pro náš růst a rozšíření, co transformují naše vnitřní stíny ve světlo. Tento chybějící element lásky se může manifestovat jako závislost na nikdy nekončícím hledání a životní cestě, v rámci které tuto lásku hledáme v různých organizacích, ašrámech, kultech a sektách, které nám ale často nenabízejí čistou zasvěcenou moudrost a jejich podstata může být založená na vymývání mozku. Je potřeba nezapomínat na to, že spirituální svět je plný nástrah, kde předávaná moudrost není vždy autentická nebo univerzální a v souladu s čistou, dávnou, dlouhodobě prověřenou moudrostí zasvěcenců. Skrze tyto zkoušky si postupem času uvědomujeme základ našich problémů a volíme si jim čelit namísto toho, abychom před těmito životními překážkami, které vznikly chybějící láskou, utíkali. V ten okamžik si můžeme uvědomit naši vlastní božskou podstatu a znovu se propojit se zdrojem nekonečné lásky.

Celý vesmír je udržován pospolu díky energii lásky, protože Bůh je láska a láska tvoří pro podstatu lásky samotné. Jako lidé, od okamžiku početí, narození a dále, potřebujeme lásku, abychom rostli a prospívali. Láska je základním principem. Každé dítě, které se narodí, musí být vyživované láskou, protože jsou zrozeni jako produkt lásky. Když rodiče tuto lásku dítěti neposkytnou a nestarají se o něj, toto dítě pak stráví celý život tím, že cestuje po celém světě a hledá lásku, kterou nedostalo. Svému dítěti můžete dát všechny materiální věci světa, ale bez lásky, mu něco bude hluboce chybět. Toto platí vždy. Dokonalým příkladem je adopce. Adoptované dítě bude vždy hledat lidi, kteří jej přivedli na svět, aby našlo vnitřní mír. Léčebná technika Harmonyum je jednou z výjimečných spirituálních technik, která může obnovit náš vztah s chybějící láskou a díky tomu se naše cesta na zemi stává nádhernou. Léčebná technika Harmonyum uvolňuje božskou lásku v rámci celé naší bytosti. Jakmile tato energie v rámci našich těl proudí správně, jsme šťastní a zdraví. Naopak, pokud tato energie neproudí a je nahrazena energií ublížených pocitů, emočního zmatku, rozhořčení, strachu nebo frustrace, jsme pak otevření nesouladu a nemocem, které do našeho života přitahují další a další těžkosti.

Naše vnímání, pocity, emoce – vše, s čím se ztotožňujeme a věříme, že jsme to my, je naše omezená identita, která se skládá z vrstev emočního traumatu anebo negativních karmických vlivů, které nám nedovolují si uvědomit pravdu ohledně chybějící lásky. Tyto vrstvy emočních traumatických zkušeností žijí v naší energii i duši a stávají se naším systémem přesvědčení, který nás odděluje od zdroje nepodmíněné lásky. V okamžiku, kdy se objeví podobná situace okolnosti, která vytvořila původní traumatickou emoční zkušenost, toto emoční trauma se v nás aktivuje a způsobuje, že se cítíme touto zkušeností přemoženi a znovu ji prožíváme. Naši reakci můžeme svést na někoho jiného, ale pravdou je, že všechny tyto reakce a vnímání z našeho úhlu pohledu jsou způsobené aktivováním starých emočních traumat. Staré traumatické zkušenosti ve skutečnosti přitahují tyto situace, abychom tato trauma prožívali stále dokola, dokud se sami nerozhodneme je vyléčit. Náš život je vytvořen emočním naprogramováním. Každá bolestivá emoce je mocným signálem, který odhaluje, že uvnitř je něco, co se zoufale snaží upoutat naši pozornost.

Léčebná technika Harmonyum dovoluje člověku, aby se dokázal více otevřít přijímání proudu božské lásky, léčení a milosti, jejíž podstatou je léčit a regenerovat. Harmoynum vyživuje a posiluje život v naší páteři. Podporuje to, co se nazýváno v hebrejštině Chaj, což znamená život v nás. Ve skutečnosti je totiž v naší páteři zaznamenána naše minulost. Tím, že pracujeme na astrální páteři, odstraňuje Harmonyum hluboce zakořeněné negativní vzorce, které jsme si v životě nasbírali a tím pádem uvolňuje jim odpovídající mentální, emoční a fyzické problémy. Jakmile jsou některé z hluboce zakořeněných negativních traumat odstraněny, jsou do té doby zaseknuté emoční energie a jim odpovídající spirituální a emoční centra transformovány do pozitivní životní energie. Astrální úroveň je světem pocitů a emocí. Na fyzické úrovni jsou čakry představovány žlázami, kdy v astrálním těle jsou žlázy představovány čakrami neboli spirituálními a emočními centry. Traumatické emoce vytvářejí emoční bloky a emoční bloky vytvářejí narušení ve spirituálních a emočních centrech, která těmto emocím odpovídají. Důsledkem toho odpovídající žlázy na fyzické úrovni uvolňují do krve nezdravé, jedované hormony, což vede k opakovaným negativním emocím, a to na oplátku vytváří mentální, emoční a fyzické zkoušky v našem životě. Je to proces, který nám bere schopnost vyššího uvědomění a správného vnímání dané situace.

Výjimečnost a úspěch v životě jsou založené na harmonii endokrinního systému. Zdravý, vyrovnaný endokrinní systém se rovná pozitivnímu mentálnímu přístupu. Pozitivní mentální přístup vytváří dobrou projekci. V rámci zdravého endokrinního systému máme lepší schopnost uvědomění, porozumění a sebereflexe. Neděláme volby, které sabotují nás ani ostatní, protože máme vyšší úroveň vědomí a zdravé emoční nastavení. Harmonyum pomáhá vytvořit vyšší emoční energii tím, že odstraňuje překážky, které nám brání v synchronizaci astrálního a fyzického těla. Prací na páteři s božskou energií, kterou používá léčebná technika Harmonyum, harmonizujeme spirituální centra a neutralizujeme sedm negativních karmických vlivů.

Léčebná technika Harmonyum je darem celému lidstvu.

Teď když jsme se dozvěděli o léčebné technice Harmonyum, máme na výběr. Buď můžeme dál bojovat proti příležitostem v životě, snažit se zbavit omezení, špatného přesvědčení a omezení, které nám nedovolují prožít nepodmíněnou lásku anebo se můžeme uvolnit a nechat léčebnou techniku Harmonyum , aby rozpustila tyto bloky a my jsme se mohli s milostí a jemností znovu spojit se zdrojem veškeré lásky. Ve skutečnosti Harmonyum odstraňuje vše, co nás drží zpátky, díky čemu se nedokážeme vymanit ze sevření karmy. Uvolňuje v nás síly, skrze které v nás mohou být odstraněny negativní karmické vlivy z minulosti, abychom mohli dělat to, co milujeme a milovat to, co děláme.

Když jsme jako dítě vnitřně prožívali emoční bolest, ztotožnili jsme se s tím, že nejsme dost dobří, aby si nás ostatní vážili a dokonale nás milovali. Důsledkem toho jsme se cítili odstrčení, nerespektovaní a neměli jsme pocit bezpečí. Pokud neučiníme aktivní kroky k přeprogramování těchto negativních programů, které jsme si vytvořili v dětství, stávají se naší realitou po zbytek života. Tyto negativní programy ovlivňují celý náš život do té doby, než je přenastavíme.

Léčebná technika Harmonyum vám přináší vřelý pocit objetí ochrany, bezpečí a léčení, který vás osvobodí od řetězů karmy, obklopí vás božskou láskou a nabídne vám světlo v temnotě života. Léčebná technika Harmonyum uvolní zaseknutou energii vaší podstaty a dovolí jí opět plynout. Skrze léčebnou techniku Harmonyum je člověk přenesen do harmonie s přírodou. Pravidelné přijímání léčebné techniky Harmonyum vás propojí s vaším vyšším já. Pak vám vaše intuitivní inteligence dovolí, abyste měli poznání věcí, které potřebujete znát, jež vyžaduje vaše duše, a léčení, které je potřeba iniciovat, ruku v ruce se zdravými myšlenkami, které jsou potřeba v mysli, abyste dokázali být v harmonii s vesmírem.

Proč je pro nás tak těžké otevřít naše srdce a jednoduše dát prostor lásce? Znovu se v tomto případě musíme vrátit na začátek, protože jakkoli jsme spirituální bytosti, které jsou schopny soucitu, laskavosti, vřelosti, jemnosti a lásky, můžeme je zosobnit pouze do té míry, kam nás pustí naše mysl. Anebo se na to můžeme podívat tak, že prožíváme lásku do té míry, do jaké jsme schopni vyčistit naši mysl. Lidská mysl se nerozvinula nad rámec toho, že si automaticky interpretuje vše buď jako bolest anebo jako potěšení. Proto jakákoli zkušenost, kterou procházíme, zanechává v naší mysli svoji stopu, a její síla závisí na intenzitě bolesti anebo potěšení, které s ní bylo spojené. Tento záznam se stává základem, ze kterého vycházejí naše každodenní myšlenky. Díky opakování je zde vytvořen zvyk a v konečném důsledku otroctví. Jakmile je určitá zkušenost emočně náročná, vše ostatní se dostává do pozadí, logická mysl přestává fungovat a nové impulsy míjejí logickou, ochrannou a kritickou mysl a spojují se přímo s podvědomím. Tyto nezhojené rány v nás pak pomáhají vytvořit bolestivé zkušenosti.

Mozek je tvořen buňkami, které nazýváme neurony. Tyto neurony vytvářejí odnože, které se propojují s jinými neurony, aby vytvořili nervovou síť. V každém místě, kde se spojí, je integrováno do myšlenky nebo vzpomínky. Mozek vytváří své myšlenky na základě schopnosti se učit a pamatovat si vztahy mezi věcmi, jež spolu nesouvisejí. Například myšlenka a pocit vzteku jsou uloženy v obrovské nervové síti. Naše porozumění vzteku je ale vytvořeno mnoha dalšími různými myšlenkami. Někteří si například vztek spojují s tím, že prohráli v soutěži, zatím co jiní, když prohrají, vztek vůbec necítí. Jiní budou reagovat ve vzteku, když oni sami nebo jiný přijde někam pozdě anebo je chaotický a tak dále. Zde je důležité si zapamatovat, že spojujeme vzteklou reakci s minulou zkušeností. Pokud nám rodiče vyhubovali, když jsme doma nechali nepořádek, je velká šance, že v dospělosti nebudeme nepořádek tolerovat. A tak si začínáme uvědomovat, kolik z toho, kdo jsme, vůbec nejsme my, ale spojení v naší mysli, které vytváří určité myšlenky a koncepty na základně zkušeností z dětství, které v dospělosti formují naši osobnost. Neboli jakákoli informace, jež přijímáme z našeho okolí, kterou zpracováváme, je vždy zabarvena zkušeností, kterou jsme měli v minulosti a naše následná emoční reakce je spojena s emocemi, které si spojujeme se stejnou zkušeností.

Zamysleli jste se někdy nad tím, že člověk, který má ke vzteku tendenci, se často nachází v situacích, které mu možnost vzteklé reakce vytvářejí? To samé můžeme říct i v případě lidí, kteří jsou smutní, osamělí, bojácní a o celé řadě dalších projevů. Je to jako když vytváříme vzorec, který přitahuje do našeho života stejnou energii, abychom měli stále stejnou zkušenost. To je ale samozřejmě pak hodně těžké změnit a vystoupat nad naše nejistoty a staré vzorce chování. Tento fascinující fenomén je možné si ukázat v rámci našeho biochemického systému. Jakmile máme emoční prožitek, hypothalamus uvolňuje do krevního oběhu neuropeptidy neboli chemické signály používané neurony ke komunikaci. Je zajímavé, že neuropeptid máme v každé emoci. Vnější obal buněk má milióny přijímačů, které dostávají nové informace. Neuropeptidy se spojují s přijímači a aktivují celou sérii biochemických reakcí v rámci buňky, z nichž některé dokáží změnit jádro buňky.

Neuropeptidy jsou velmi mocné chemické sloučeniny, které vytvářejí silnou závislost. Pravda je taková, že chemické sloučeniny, které si v sobě vytváříme, jsou mnohem silnější a vyvolávají mnohem větší závislost než syntetické drogy. Člověk může být stejně tak závislý na vzteku, strachu, depresi, smutku, ovládání ostatních nebo nejistotě, jako může být závislý na alkoholu, opiátech, heroinu nebo kokainu. Buňky ve vašem těle se stávají závislé na tomto konkrétním neuropeptidu a doslova volají do vašeho mozku, aby uspokojil jejich chutě. Stejně tak se stáváme závislí na lidech nebo prostředí, které v nás aktivují tyto emoce. Když si vezmeme příklad vzteku nebo deprese, kdy se člověk začal cítit vztekle nebo v depresi a pak začal přemýšlet, proč se tak cítí a způsobil tím, že jeho mozek bude uvolňovat ještě více neuropeptidů vzteku a deprese, které jsou hladově vstřebány buňkami našeho těla. Pokaždé, když se tyto buňky dělí a štěpí, vytvářejí nové buňky s větším množstvím vzteku nebo s depresí souvisejících receptorů neuropeptidů, což vytváří ještě větší touhu po vzteku nebo depresi. Zde vidíme, jak jsou vytvářeny a udržovány opakující se cykly emočních závislostí.

Čím víc má buňka negativních neuropeptidových přijímačů, tím méně místa je zde pro pozitivní přijímače. S každou další replikací se buňky těla stávají slabší, dokud to nevyústí v nemoc. Každý člověk je doslova závislý na své minulosti. Naše minulost je jediné, co máme jako referenci, která nám diktuje naše emoce. Proto nevědomě neustále prožíváme a znovu vytváříme naši minulost. Jakmile určitou emoci prožíváte stále znovu a znovu, vaše nervové buňky s touto emocí začnou mít dlouhodobý vztah. Například, pokud je vztek anebo úzkost vaším každodenním zvykem, mění se chemické složení vašeho mozku tak, abyste toužili po těchto stavech. Vaše neurony budou očekávat, že budou krmeny negativními emocemi a postupem času je vaše osobnost přijme jako charakterové zvyky.

Jako lidé jsme vedeni našimi emocemi. Máme tendenci si znovu přehrávat traumata, které se objevily v našem životě. Tímto způsobem jsme na negativních emočních vzorcích minulosti závislí stejným způsobem, jako se alkoholici stanou závislí na alkoholu. Bohužel do té doby, co budeme na negativních emočních vzorcích minulosti závislí, nemůžeme mít úspěšnou a šťastnou budoucnost. Jak se cítíme, určuje, jak přemýšlíme. Jak přemýšlíme, určuje, jak se chováme. Proto, abychom změnili naše každodenní konání, musíme změnit způsob, jak přemýšlíme. Abychom změnili to, jak přemýšlíme, musíme změnit to, jak se cítíme. Abychom změnili naše pocity, musíme změnit naše emoce. Pocity jsou nevědomé myšlenky a emoce jsou nevědomé pocity. Vaše emoce určují, jak se budete cítit. A jak jsme viděli, abychom změnili naše emoce, musíme změnit naše biochemické procesy.

Ale do té doby, dokud budeme závislí na negativních emočních vzorcích minulosti, náš štěstí bude míjet. Budeme chyceni ve smyčce přehrávání stejných emočních stavů, jakkoli se lidé, místa a okolnosti budou měnit. Můžeme se ale rozhodnout, že již dál nechceme být obětí těchto opakujících se cyklů. Musíme si uvědomit, že stejně tak, jako negativní myšlenky zaplavují tělo jim odpovídajícími negativními emočními signály, pozitivní myšlenky vytvářejí neuropeptidy, které posílají krásné pocity a emoce do celého těla. Čím více milující, povznášející a pozitivní myšlenky a pocity máme, tím více neuronů se spojuje do pozitivních a úspěšných nervových sítí, roste a rozšiřuje se naše vědomí a přitahujeme si pozitivní okolnosti v našem životě. Způsob, jakým je náš mozek propojen, tvoří a znovu vytváří naši realitu s každým západem a východem Slunce. Pokud dlouhodobě přemýšlíme negativně, musíme začít pracovat na tom, abychom odstranili škodu, kterou jsme si v životě způsobili, tím, že přenastavíme náš mozek. Abychom transformovali náš omezený emoční systém přesvědčení, a nastavili tak velké množství souborů neuronů na pozitivní myšlenky, potřebujeme negativní nervové sítě doslova odpojit.

Přesvědčení ovládá naše biologické a chemické procesy. Naše vnitřní pozitivní přesvědčení vytváří pozitivní biochemii, která nám přináší pozitivní, úspěšný a šťastný život. Negativní přesvědčení extrémně ovlivňuje naši biologii negativním způsobem. Máme tendenci si stále znovu přehrávat traumata, která se objevily v našich životech. Čím více negativních zkušeností vnímáme, tím více z našich neuronů vytváří více negativních sítí. Proto je tak důležité, abychom vychovávali naše děti v pozitivním prostředí, i v průběhu těhotenství. Je důležité zde poznamenat, že některé z traumatických emočních vzorců jsou napsány v naší páteři. Určité oblasti naší páteře odpovídají psychologickým a fyzickým vzpomínkám, které máme z doby před, během a po porodu. Uvolněním energetických uzlů v páteři uvolňuje léčebná technika Harmonyum vnitřní konflikty, které pocházejí z emočních traumat, jež jsme prožili před narozením, během doby, kdy jsme byli v děloze, a po narození. Vše je spojené s mozkem a páteří. Bez mozku nemůžeme pracovat, pohybovat se, udržovat si naše zdraví, štěstí a mír. Mozek a páteř jsou klíčovými faktory ve stavu našeho fyzického, emočního a spirituálního bytí. Páteř je plná elektřiny a je zde uložena životní síla.

Vaše páteř je osou vesmíru a schopnost prožít zkušenost vesmíru se nachází v páteři. Máme spirituální a fyzickou páteř. Fyzická páteř je jedna ze základních nosných struktur těla a mysli. Je také základem našeho individuálního vědomí, které se nachází v míše. Nervové buňky v páteři nesou všechny nervové signály, kterých je třeba k udržení stavu, když jsme vzhůru, sníme anebo spíme. Různé oblasti páteře vstřebávají a hromadí různé typy energií. Léčebná technika Harmonyum nám dovoluje probudit spirituální páteř a skrze její rozvíjení jsme schopni použít energii a schopnosti v rámci jednotlivých čaker k tomu, abychom se léčili, posílili a vyrovnávali. Veškerá síla, kterou můžeme použít k tomu proniknout do vyšších dimenzí přírody se nachází v páteři. Moc, síla a energie v páteři vám dovolí rozvinout vaši vnitřní sílu.

Odstranění traumatu v jeho základu je jediná cesta, jak jej odstranit trvale. Prací s páteří nám Harmonyum dovoluje se dostat k těmto starým traumatickým emočním vzorcům a uvolnit jejich omezující naprogramování v našem životě. To automaticky vede ke zlepšení našich životů, které se děje díky fyzickým změnám a změně přístupu. V určitém okamžiku se všichni snažíme přijít na to, proč se určité okolnosti v našem životě opakují. Naše staré negativní traumatické zkušenosti jsou nervovými sítěmi, a jak jsme viděli, velmi reálnými znovu se opakujícími scénáři, které mohly být vytvořeny v začátku našeho života. Některé z nich nám byly předány skrze naši genetickou linii anebo zkušenost našich předků a jsou neseny genetickou podstatou našeho těla. Některé z nich se k nám dostaly skrze sedm karmických vlivů, které jsou sedmi hlavními zdroji karmy, které čelíme v našich životech. Jak znovu přehráváme tyto negativní emoční zkušenosti stále dokola, pokračujeme ve vytváření dalších a dalších vrstev náročných reakcí, čímž vytváříme další aspekty přispívající k našemu původnímu emočnímu traumatu. Mozek vidí věci pouze černobíle, jako požitek anebo trauma. Trauma znamená, že je k minulým traumatům přidána další vrstva.

Lidská mysl se neustále dožaduje toho se připoutávat, a jakmile se zbavíme jednoho zvyku, nahradíme jej jiným. Léčebná technika Harmonyum nám dovoluje porozumět celému mechanismu formování zvyků, tím, že pozvedneme naši úroveň vědomí, abychom dokázali vidět její aktuální fungování. Důsledkem toho začínáme věnovat pozornost našim myšlenkám – první krok k tomu, abychom se byli schopni osvobodit od destruktivních zvyků. Vědomá mysl je vždy zaměstnaná různými problémy. Harmonyum nám dovoluje sledovat, co se děje, bez jakéhokoli zkreslení anebo rozhořčení na základě minulých asociací. Harmonyum nás vede k mentálnímu odpojení a klidu, dovoluje projekci hlubokých vrstev podvědomé mysli, aby vyšly do vědomí a byly přenastaveny, abychom mohli porozumět našim skrytým motivům, reakcím, myšlenkám a pocitům. Do té doby, co se zabýváme našimi předsudky a připoutáním, nemůžeme vnímat pravdu. V tomto okamžiku začíná být jasné, že to, co potřebujeme změnit, je ve skutečnosti uvnitř nás. Teprve tehdy můžeme doopravdy změnit náš život.

Léčebná technika Harmonyum je procesem neutralizace našich emočních traumat u zdroje, aby již dál nemohly být aktivovány. Důsledkem toho je, že jak každé z nich neutralizujeme, opouští nás opakující se bolest a my znovu získáváme opravdovou svobodu, protože již nejsme zaseknuti v nezdravém kolečku jejího opakování. Jak se trauma léčí, vyplavuje se s tím související mentální, emoční a fyzická bolest. Nervové sítě, kde jsou uloženy negativní vzorce související s našimi minulými nezdravými zkušenosti, se začínají uvolňovat a osvobozují naši mysl, abychom mohli přijmout více pozitivní náhled na život plný naděje a optimismu. Tento proces může nejprve způsobit léčebnou krizi, ze které bychom neměli utéct. Léčebná krize je procesem prolomení síly, kterou nad námi mají emoční vzorce. Jak je neutralizována každá stará negativní zkušenost, získáváme neuvěřitelně jasný vhled do fungování těchto starých emočních vzorců, a toho jak nás pronásledovaly, kdy se skrze pozvednutí našeho vědomí stáváme jednou pro vždy volní. Díky tomu získáváme v procesu seberealizace a sebeuvědomění neuvěřitelnou moudrost.

Jak jsme si právě ukázali, naše staré negativní emoční zkušenosti jsou uloženy v našem energetickém systému. Proto Harmonyum a Naam meditace pracují na energetické úrovni tak, aby očistily tyto staré traumatické emoční zkušenosti v jejich zárodku. Jak neutralizujeme a léčíme každé staré emoční trauma, čistíme cestu pro naši vlastní duši, naši božskou podstatu, aby zářila skrze nás. Harmonyum neutralizuje tyto traumatické vzorce a dovoluje naší duši, aby skrze nás zářila své čisté a jasné světlo. Díky tomu je propast v lásce, která byla kořenem naší bolesti a pocitu bezmoci naplněna a my již dál nejsme odděleni od proudu božské lásky. Spojením se se zdrojem veškeré lásky se naše mysl začne rozšiřovat a srdce otevírat, protože i oni byly pouze zablokovány aktivními traumatickými emocemi. Uvědomte si, že jsme těly, které žijí z emocí a většina z nás má staré traumatické emoční zkušenosti, které jsou v nás uloženy. Jak neutralizujeme a léčíme každou traumatickou zkušenost, objevuje se další úroveň těchto starých bloků, abychom se na ní mohli zaměřit. Díky neutralizování a léčení každého starého emočního trauma stoupáme a získáváme naši svobodu.

Čelení a zaměření se na každý traumatický a emoční vzorec je spirituální cesta, která vás vede ke stoupání skrze různá období léčení ve vašem životě. Program, který získáte v prvních 11 letech života je více méně tím, co formuje charakter vašeho života. Pokud je váš program negativní, budete mít negativní zkušenost. Jakýkoli program získáte, je v podstatě vzorcem vašeho života, který se bude v rámci vašeho života rozvíjet. Všechno, co do vašeho života přichází, co si užíváte a milujete, přichází jako důsledek programu, který jej podporuje. Všechno, co vás nutí tvrdě pracovat a prožívat bolesti se objevuje, pokud je program vaší podvědomé mysli v rozporu s cílem vašeho života. Proto je důležité, abyste vyvinuli aktivní snahu k tomu přeprogramovat to, co jste přijali v prvních 11 letech, jinak je to vaším osudem po celý zbytek vašeho života. Když v životě procházíme těžkostmi, je to proto, že je v nás vnitřní naprogramování, které nám zabraňuje dostat to, co chceme. Změňte ten program a změníte svůj život.

Harmonyum má přístup k nevědomým mentálním vzorcům a přístupům, které se nacházejí za všemi narušeními, kterým v životě čelíme. Tím, že uvolňujeme tyto traumatické emoční vzorce, které vytvářejí naše negativní naprogramování, se přirozeně stáváme více pozitivní, soucitní, milující a laskaví. Díky božské lásce, která je v rámci Harmonya uvolňována, je lidem příjemné, když se pracuje na jejich páteři a velmi rychle reagují na tuto transcendentální léčebnou techniku. Všechny děti, které projevují známky hyperaktivity, emočních problémů, potíží s učením, fyzickými problémy atd. budou mít z Harmonya prospěch.

Mnoho lidí žije v tichém zoufalství a bojuje o přežití bez toho, aby si uvědomili nekonečnou sílu, kterou v sobě mají ke změně celého života. Léčebná technika Harmonyum vám dovoluje obrátit se dovnitř pro léčení, vnitřní sílu a vedení. Harmonyum vám dovoluje přijmout zodpovědnost za váš život, abyste se mohli spojit s vaším duchem a vytvořit si takový život, jaký si doopravdy přejete. Harmonyum vám dovoluje si uvědomit, že nejste obětí světa kolem vás, ale ve skutečnosti jste mocným stvořitelem a můžete svůj život nastavit do souladu s pravým vyjádřením vás samých. Naše spokojenost je obrazem našeho vědomí. Naše vědomí je naším emočním stavem, který tvoří náš vnitřní systém přesvědčení. Proto je naší největší zodpovědností učinit změnu uvnitř tím, že pracujeme na emočních traumatech a bolestivém přesvědčení. Musíme se vždy soustředit na to, abychom zosobnili to, co chceme prožívat, protože naše energie je přímým zdrojem naší každodenní zkušenosti.

Harmonyum se dívá na život jako na neustálé vyjádření nekonečného já. Jsme inteligentní žijící bytosti v inteligentním vesmíru s tělem, které řídí vyšší, nekonečná inteligence. Harmonyum nám dovoluje vědomě fungovat v souladu se spirituální podstatou našeho bytí takovým způsobem, že to pro nás vytvoří nové tělo a šťastný život.

Harmonyum je prostředkem, který můžete použít k přesunutí se z negativního nastavení do pozitivního.

Léčebná technika Harmonyum v těle obnovuje přirozený proud lásky, kdy zvyšuje zásobu prány ve všech buňkách a vyživuje všechny orgány. Toho je dosaženo proto, že Harmonyum rozpouští fyzický tlak a pnutí a spirituální tělo tak může uvolnit léčivou pránu. Pokaždé, když přijímáte Harmonyum, čistí vás Bůh. Jak je obnoven náš vztah ke světlu, dovoluje nám to pohybovat se v rámci času a prostoru s milostí a lehkostí. Harmonyum probouzí a posiluje naše uvědomění a vztah s Bohem. Harmonyum dovoluje duchu lásky, aby vstoupil do našeho srdce. Všechny trhliny v nás vytvořené chybějící láskou, které se nám nedostalo v dětství, jsou uzavřeny božským ohněm lásky, který Harmonyum uvolňuje, kdy do nás žádná temnota již nemůže proniknout. Tato nepodmíněná láska je jako oheň, který osvěcuje a dává teplo, jako pramen vody, který dokáže uhasit žízeň, jako strom, který chrání a poskytuje stín.

Harmonyum dokáže podnítit plamen pozitivity, zapálit oheň srdce, aby spálil temnotu noci a stal se jasným světlem nového rána. Zpomaluje naše hektické tempo, abychom dokázali slyšet naše srdce a měli dostatek síly, kterou potřebujeme ke kultivování milosti. Harmonyum vás naplní božskou láskou, která vám přináší radost, abyste dokázali sami sebe vidět jasně a prožili zkušenost nekonečného daru života.