Aktuální články

 • Kvantová fyzika péče o sebe a mystická věda čísel v rychle se měnícím světě

 • Kvantová fyzika péče o sebe a mystická věda čísel v rychle se měnícím světě

  Proč procházíme touto kritickou dobou, jak zabránit tomu, aby se minulost opakovala, a jak vyléčit emoční trauma za použití Božské spirituální moudrosti, které přináší globální pandemie?

  Abychom byli schopni porozumět přítomnosti, potřebujeme pochopit minulost, protože většině lidí není známo, že minulost předznamenává budoucnost. Je zajímavé, že přítomnost stejně tak jako budoucnost často opakují minulost. Fyzická existence je založena na cyklech.

  Stejně tak jako trvá naší planetě přibližně 26 000 let, aby dokončila jeden evoluční cyklus, i globální pandemie a planetární okolnosti se objevují v cyklech. V této době jsme svědky působení Uranu v Býku, který nám dává jasný příklad, jak se cykly přírody z minulosti mohou v plné síle vrátit, což vede k problémům, kterým čelíme dnes.

  Věrohodnost božských cyklů můžeme vidět i v rámci nedávných prezidentských voleb v USA. Okolnosti a debaty kolem voleb a jak vše směřovalo k uvedení do úřadu, plyne v přímém souladu s planetárními cykly hlavních politických osobností. Náš svět v současné době prožívá planetární uspořádání, které je velmi významné. Co se dnes ve světě děje, včetně globální pandemie, přírodních katastrof, politických nepokojů, rasové nenávisti a vysoké nezaměstnanosti, v sobě skrývá jasnou souvislost s okolnostmi, které se děly ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století včetně druhé světové války.

  Současné planetární postavení na obloze ukazuje, že Uran je ve znamení Býka, kde bude 7 let (od roku 2020 do roku 2026). Mystici znají tuto konjunkci a vnímají ji jako konstruktivní i destruktivní. Když se díváme na minulé konjunkce Uranu v Býku, dovoluje nám to dobře rozumět tomu, co se dnes děje ve světě. Naposledy, když byl Uran v Býku, v letech 1934 až 1942, svět prožil nástup Hitlera k moci a první část druhé světové války. V té době probíhal holokaust a genocida, které byly zaměřeny na likvidaci Židů, homosexuálů, postižených a kohokoliv jiného, kdo byl označen za nečistého nebo podřadného. Fašismus se rozrostl na mnoha místech v Evropě a soustředil se na zneužití moci hrstkou lidí, která pak ovládala většinovou populaci. V té době byla také extrémně vysoká nezaměstnanost, což vyvolalo ekonomickou krizi ruku v ruce s přírodními katastrofami, jako bylo zemětřesení, potopy, bouře a záplavy. Není možné, abychom ignorovali toto spojení mezi minulostí a tím, co se děje ve světě dnes.

  Budoucnost lidstva v této době závisí na tom, jak individuálně i kolektivně transformujeme a posílíme sami sebe, abychom prošli tímto kosmickým evolučním mezidobím. Metafyzická technologie čísel je nyní zapotřebí, abychom se vyhnuli potenciálně destruktivním pádům naší lidskosti, které jsme viděli v rámci různých období v historii, a mohli tak získat přístup k vyšším pravdám a požehnání, které se nám tato současná doba změny snaží předat.

  Jakmile pracujeme se zákony přírody a studujeme pohyb hvězd, můžeme se spojit s inteligentními silami, které poskytují vhled do skutečnosti, proč se určité okolnosti opakují, a jak se vyhnout tomu stát se jejich obětí. Abychom toho byli schopni, musíme se podívat na nebe. Planety a hvězdy v sobě skrývají smysl života a jsou neustálým zdrojem pomoci lidstvu. Od počátku věků se hvězdy i planety neustále posouvají a vysílají tak na zemi inspirující i varovná poselství, aby se o nich všichni mohli dozvědět. Božská spirituální moudrost nám přináší moudrost, která nás posiluje v interpretaci těchto poselství s velkou přesností, abychom mohli transformovat naše vědomí a sloužit tak jako pozitivní prostředníci pro transformaci planety v této intenzivní době.

  Božská spirituální moudrost odhaluje moc a sílu lidského zásahu do osudu, abychom se mohli vyhnout tomu, že se nacházíme na špatné straně naší volby, což může vést ke katastrofálním důsledkům pro nás a někdy i pro druhé. Potřebujeme se naučit znát, jak fungují zákony přírody i vesmíru. Díky znalosti těchto zákonů mohou být vytvořeny přesné predikce, které povedou k léčení lidstva. Svět lidského chování je založen na předpokladu, ale božské zákony takto nefungují. Božská prozřetelnost vede životy lidí skrze určité zákony. Jsou zákony, které regulují všechny procesy a okolnosti v životě. Všechny přírodní zákony jsou matematické a předvídatelné. Musíme usilovat o to, abychom těmto zákonům správně rozuměli a mohlo tak dojít k rozvoji našeho vědomí. Tato znalost nám pomáhá vytvořit si prostředky, které potřebujeme k překonání našich slabostí, abychom mohli vést naše životy v souladu s našimi ideály, namísto abychom podléhali nepředvídatelným externím vlivům. Je naší zodpovědností individuálně i kolektivně stoupat v úrovni vědomí, abychom se nestali obětí destruktivních sil této nebo jiné planetární konjunkce a neopakovali tak negativní cykly minulosti.

  Metafyzická věda čísel

  Mystická čísla jsou vyjádřením sil Stvořitele, které prostupují zákony přírody a ovlivňují každou část našeho světa. Jakmile začneme rozumět skutečnosti, že celý vesmír je založen na matematických principech, můžeme vnímat dech beroucí přesnost rytmu vesmíru a použit ji pro kolektivní i individuální vyšší dobro. Studium metafyzické technologie čísel a hvězd nám dovoluje získat svobodu, která přichází, když známe hlubokou archetypální moudrost v nich skrytou. To nám dovoluje lépe porozumět sobě, světu a utrpení druhých způsobem, kdy zůstáváme v klidu, jsme nápomocni a poskytujeme nejlepší vedení tam, kde je potřeba. Metafyzická technologie čísel odkrývá mystikům minulost, současnost i budoucnost v nich obsaženou.

  Skrze úhel pohledu Božské spirituální moudrosti, která nám přináší porozumění mystice čísel, metafyzice čísel, filozofii čísel a moudrosti čísel, jsme vedeni Stvořitelem k dosažení vyšší úrovně vědomí. Metafyzická technologie čísel nás učí poznat málo známé aspekty mystiky čísel, jež hýbou časem a prostorem, které jsou jinak většině lidé skryté.

  Léčení trauma

  Všichni trpíme hříchy předchozích generací. Někteří z nás také nesou pozůstatky mezigeneračního trauma.
  Mezigenerační trauma se děje, když lidé v naší rodové linii prožili nesnesitelné trauma, které bylo vytvořeno buď na rodinné nebo společenské úrovni. Například zneužití, které je předávané z jedné generace na druhou, je rodinné trauma. Je důležité zde pro nás poznamenat, že toto se stalo karmickou zátěží, neboť utrpení s ní související bylo příliš veliké, než aby jej dokázala první generace unést. Děti pak mají příležitost vyřešit zděděnou karmu a osvobodit budoucí generace od této bolesti.

  Společenská traumata jsou na druhou stranu systematickým zneužíváním a utlačováním určité skupiny lidí, jehož dopad je předáván na další generace. Skrze historii lidské rasy vidíme příklady společenského trauma, jako je válka, genocida, chudoba, útlak, otroctví a nemoc. Ať se to týká postižených nebo těch, kteří to prováděli, každý kontinent, země, rasa, náboženství nebo skupina lidí zpracovává bolest a traumatické události své kolektivní minulosti. Americké otroctví movitých věcí je jasný příklad mezigeneračního trauma iniciovaného na společenské úrovni. Holokaust je další příklad. Pronásledování indiánů, masová genocida ve Rwandě, ukrajinský hladomor jsou bohužel všechny pouze malou částí bolesti, kterou lidstvo prožilo, kdy jasně vidíme přetrvávající dopad těchto traumatických okolností v rámci praktické stránky i psychického života současných generací. Každá civilizace nese jizvy předsudků a rasismu způsobeného jednou částí populace na druhé. Toto je kolektivní mezigenerační trauma lidské rasy. V tomto ohledu ale nejsme bez pomoci. Tím, že do našeho utrpení vnášíme uvědomění a porozumění jeho původu, můžeme vyléčit a rozřešit individuální i kolektivní mezigenerační karmu.

  Jak již bylo zmíněno, pocity provázející zkušenost traumatu mohou být tak zdrcující, že jsou nad rámec toho, co může jedinec zvládnout. V ten okamžik, kdy se bolest stává neúnosnou, někteří lidé se jí vyhýbají tím, že potlačí své pocity. Tím ale zablokují proces léčení, který je nutný k jeho překonání, a bolest je potlačena namísto toho, aby byla uvolněna. Potlačená bolest musí najít alternativní cestu pro vyjádření a rozřešení. Tato cesta je velmi často předána další generaci v rámci vyjádření symptomů, které nemohou být ignorovány. Někdy v sobě neseme části emočního trauma, které jsou příliš veliké, než aby je mohla zvládnout jedna generace. Jinými slovy, důsledky trauma, ať rodinného nebo společenského, jsou předávány z generace na generaci jak biologicky, tak vzorci chování, stejně tak jako jsou předány fyzické rysy. Studie potvrzují, že nepolevující mezigenerační trauma se stává součástí našeho buněčného materiálu, čímž se pak mění některé kontrolní mechanismy. Pokud se tím nezabýváte, jsou tyto změny předávány z generace na generaci. Tímto způsobem pak můžeme zdědit emoční trauma, chování závislosti, strachy a mentální onemocnění stejně tak, jako zdědíme určitý tvar nosu nebo barvu očí. Tyto kvality nebo podmínky jsou pak podpořeny stylem výchovy, stejně tak jako faktory z našeho prostředí a kultury. Na oplátku jsou pak integrovány do našich životů, jakkoli s námi jejich původ nemá nic společného.

  Karmická zátěž špatných myšlenek, pocitů, slov, činů a přístupu může trvat po sedm generací. Je to zátěž, kterou sdílejí všichni rodiče a děti. Ale, pokud božská spravedlnost může skrze rodiče ovlivnit děti, je také možné, aby děti očistili své rodiče. Můžeme se rozhodnout, že se vymaníme z cyklu stejných hříchů, které páchali naši rodiče. My jsme zodpovědní za naše vlastní volby a činy. Proto můžeme vést naše životy tak, abychom se vyvázali z cyklu této mezigenerační karmy. Při správném použití naší svobodné vůle, máme moc a sílu nebýt obětí kolektivních důsledků hříchů našich otců. Jakkoliv jste se mohli narodit s nevýhodou, která se týká rodinné karmy nebo mezigeneračního trauma, nemusíte být definováni chybami vašich rodičů, komunity, kultury nebo společnosti. Jste pouze předurčeni opakovat chyby a pokračovat v negativním cyklu, pokud si tak sami zvolíte. Není snadné tyto vzorce přerušit, speciálně pokud jsou skryty v podvědomí, ale možné to je. Je možné vynést na světlo stíny kolektivního nevědomí naší rodiny a společnosti, aby mohly být vstřebány pro vaše nejvyšší dobro a pro nejvyšší dobro vašich potomků.

  Pamatujte na to, že rodiče předávají své tendence, nikoli požadavky. To je dobrá zpráva, protože to značí, že nemusíme následovat naše rodiče v jejich hříchu. Namísto toho můžeme použít naši svobodnou vůli, abychom odolali adoptování jejich negativních tendencí. Skutečnost, že zákon trestá děti za hříchy jejich rodičů, nás nezbavuje osobní odpovědnosti za změnu způsobu, jakým se rozhodujeme myslet, cítit, mluvit, jednat a chovat od této chvíle. Za naše činy jsme odpovědni Bohu a toto obvinění nemůžeme přesunout na naše rodiče nebo někoho jiného. Všichni musíme čelit důsledkům generačních karmických hříchů a zvolit si tento cyklus přerušit. Je důležité podívat se minimálně na rodinnou historii tří generací zpět, abychom pochopili skryté mechanismy za našimi opakujícími se vzorci utrpení. Většina z nás si totiž stále neuvědomuje, že trpíme více za chyby našich předků než za naše vlastní. Musíme získat porozumění tomu, že můžeme nevědomě znovu prožívat části zkušenosti života našeho příbuzného. Zděděná traumata jsou často posílena příběhy, které nám vyprávějí naši rodiče, nad rámec samotného utrpení v nich obsaženého. Abychom zpracovali trauma, může pomoci, aby člen rodiny měl přímou zkušenost pocitu nebo vjemu, který byl v těle potlačen. Někteří lidé, kteří se sebepoškozují, mohou být hluboce propojení se ztraceným členem rodiny. Proces léčení může často započít fakt, že si uvědomíme, že některá traumata, kterými procházíme jsou pohřbena v rodinné historii, o které se nemluví. V tomto směru jsou jedinečnými prostředky léčebná technika Harmonyum a Božská spirituální moudrost. Pracují na čištění karmy rodičů skrze děti a dovolují nám se vyléčit tím, že nám pomáhají čelit původu rodinných traumat a zaměřit se na dlouhotrvající negativní rodinné vzorce. Jakmile jsme oddáni Božské spirituální moudrosti, máme nejenom vliv na budoucnost světa, ovlivňujeme minulost vymazáním hříchů a vyčištěním temnoty paměti. Božská spirituální moudrost a léčebná technika Harmonyum mohou znovu vystavět stěny podpory a obnovit proud neomezené lásky v rámci našich rodin.

  Často bezradně přihlížíme a toužíme porozumět, jak můžeme pomoci někomu blízkému, kdo trpí sebepoškozujícím chováním a přístupem. Vidíme jejich božský potenciál a krásu jejich duše, které si oni nejsou vědomi.

  Bohužel mrtví mohou být víc živí než ti, co jsou naživu. Většina z nás si neuvědomuje, že trpíme více z chyb našich předků než z našich vlastních, protože jsou součástí našeho nevědomého rodinného dědictví. Traumatické zkušenosti, jako je opuštění, sebevražda a válka nebo předčasná smrt dítěte, rodiče nebo sourozence, mohou vyvolat vlny utrpení, které se projektují z generace na generaci. Proto je důležité se podívat alespoň tři generace zpět v rámci rodinné historie, abychom porozuměli mechanismům za opakovanými vzorci trauma a utrpení.

 • Triple mantra – nebeská ochrana plná milosti

 • Triple mantra – nebeská ochrana plná milosti

  Triple mantra posiluje sebedůvěru, rovnováhu a celkovou stabilitu v boji proti nepřízni osudu

  Vibrujte Triple Mantru kdykoliv, kdekoliv a vše, co je negativní, ať už známé nebo neznámé, vás opustí, dokonce i možnost předčasné smrti. Kdykoli se cítíte nerozhodní, nejistí nebo vnitřně nesoustředění, zastavte se a řekněte si Triple Mantru, která vám pomůže se vzpamatovat, abyste se mohli propojit s vaším vyšším Já. Díky vibraci Triple Mantry, všechny proudy, které vámi prochází budou přivedeny do harmonie.

  Bez ohledu na okolnosti, které budou kolem vás, budete vnímat silnou pokojnou rovnováhu uvnitř sebe, kterou nic nemůže narušit. V okamžiku, kdy řeknete Triple Mantru, věrní služebníci Boha ve vyšším světě si vás automaticky všimnou a spojí se s anděly na zemi, ve vodě, vzduchu a ohni, abyste mohli být ochráněni. Triple Mantra dovolí, aby všechny děti přírody – duchové, kteří obývají města, lesy, hory, oceány, jezera, řeky, vítr, mraky a slunce, vám přišli na pomoc. Vibrováním Triple Mantry, armáda bytostí Světla přichází ze všech směrů a obklopí vás, abyste byli chráněni, požehnáni a osvobozeni z omezujících situací.

  Příběh milosti a ochrany

  Když meditujete, propojujete se s Bohem. Čím více meditujete, tím více posilujete a očisťujete vaše propojení. Když jsem během prvního kurzu Naam jógy pro učitele v Mexiku slyšela tato slova od Dr. Levryho, pronikla do mého srdce jako šíp a hluboce zasáhla celou mou bytost. Jsem vděčná za mnohá požehnání, která jsem během víkendu přijala. Techniky, které mě Dr. Levry naučil, mi umožnily plynout v božském proudu. Díky spojení s božskou podstatou uvnitř sebe samé, jsem se mohla propojit s božstvím ve všech bytostech a jsem schopná myslet, jednat a mluvit více vědoměji. Dechová cvičení, mudry a mantry – tyto techniky jsem po nějaký čas praktikovala, ale nyní je praktikuji s větším porozuměním jejich významu i účinku. Celý víkend zvýšil mé vědomí tak, že jsem schopna do své praxe vložit více lásky, vděčnosti a radosti. Jsem schopná žít více konzistentně ve vibraci Naam.

  „V úterý 4. listopadu jsem spěchala na schůzku a měla jsem zpoždění. Jela jsem autem v dopravní špičce a vizualizovala jsem si celou cestu. S plnou důvěrou v sílu meditace jsem si začala zpívat Triple mantru spolu s nahrávkou z Rootlight z CD Triple mantra tak, abych zdolala jakoukoli překážku na fyzické úrovni a dorazila co nejrychleji a nejbezpečněji. Ve stejnou chvíli jsem uvolňovala jakékoli vnitřní bloky a propojovala jsem se se svou božskou podstatou. Schůzka byla velice náročná a schopnost jednat ze svého srdce byla nezbytná. Pokaždé, když se provoz zastavil, dala jsem ruce pryč z volantu a udělala jsem mudru. Tak, jak jsem pokračovala v jízdě, přijela jsem na semafor, na kterém právě skočila červená. Bez váhání, díky vedení něčeho silnějšího, jsem odbočila doleva na jinou ulici. Pouhé dvě minuty poté jsem uslyšela hlasitý zvuk. V té chvíli jsem tomu nevěnovala pozornost, protože jsem byla ponořená do mantry. Asi za 10 minut mi volal člověk, se kterým jsem se měla sejít, a ptal se, kde jsem. Byl velice vyplašený. Letadlo (Laser Jet 45), právě havarovalo (v 18:45) u jedné z nejfrekventovanějších křižovatek v Mexiko City. Všech 8 pasažérů na místě zemřelo a dalších 40 lidí, kteří tou dobou bylo na ulici a v přilehlých kancelářských budovách, bylo zraněno. Byla to přesně ta ulice, ze které jsem před chvíli odbočila. Pokud bych to neudělala, jela bych přímo do místa, kde letadlo spadlo. V té chvíli jsem věděla, že to byl Bůh, kdo mě ochránil tím, že změnil mou cestu. Bůh mi pomohl být na správném místě, daleko od nehody. Mohu být pouze VDĚČNÁ za tyto mocné techniky; nelze to jinak vyjádřit než slovem VDĚČNÁ. Samotné učení je požehnáním, protože vám umožňuje vědět, co dělat tak, aby vás celý vesmír, tato kreativní síla, obklopila láskou, světlem a mírem na tomto nádherném výletě zvaném život.!“

  Děkuji Dr. Levrymu, že je zde s námi. Děkuji všem, kteří umožňují, abychom se všichni mohli obklopit tímto požehnáním. – H.H.K.

  V mystických učeních Východu i Západu existuje mnoho ochranných manter. Většina z těchto vysokých spirituálních učení je stále ještě uchovávána v tajnosti a předávána pouze pokročilým spirituálním iniciátům, kteří jsou připraveni je přijmout. V rámci různých metod, které byly zveřejněny, je Triple Mantra tou nejjednodušší a nejvíce ochrannou metodou, která existuje. Tam, kde je Triple Mantra, není karma. Vyspělí mystici vědí, že přítomnost zvuku „Č“ v této mantře dává Univerzálnímu Kabalistovi a Naam jogínovi schopnost vyřešit všechna tajemství magnetického fluida v každé říši. Dokonalé ovládání použití „Č“ může dovolit studentovi, aby uklidnil vlny na moři a přivolal déšť. Přítomnost písmene „B“ v této mantře dává Univerzálnímu Kabalistovi a Naam jogínovi nadvládu nad fyzickou úrovní. Mnoha krásných a neuvěřitelných věcí může být dosaženo použitím písmene „B“, včetně nadvlády nad životem a smrtí. Pro mystiky písmeno „B“ představuje veškeré zákony polarizace. Energie obsažené ve slovu “Ád” na začátku této mantry jsou ve vzestupném pořádku. Obvykle v Univerzální Kabale „A“ neboli Alef, představuje Vzduch. Dokonalé ovládnutí použití písmene „A“ přináší Univerzálnímu Kabalistovi a Naam jogínovi absolutní moc nad elementem Vzduchu, jelikož ovládá Ducha Vzduchu. Díky studiu a praktikování se Univerzální Kabalisté a Naam jogíni stávají mistry v léčivém použití Slova.

  Spirituální iniciáti již dlouho vědí, že každé artikulované slovo nebo zvuk obsahuje buď pozitivní anebo negativní energii. Když praktikujeme Naam jógu, spojujeme se s posvátným zvukem východu nebo západu velmi speciálním způsobem, abychom mohli pocítit jejich příznivé vlivy. Slova síly jako třeba „Lumen de Lumine,“ která jsou použita v Naam józe jsou ideální, jelikož obsahují a nesou v sobě Světlo. Tím, že se k těmto božským slovům vracíte, získáte spirituální výživu. Naam jóga je totiž ve skutečnosti vědou studia zvuku, abychom se propojili s energiemi, jež zvukem prochází a správně usměrňovali náš lidský organismus. (Z úhlu pohledu Naam jógy, je také důležité brát v potaz pohyb krku, jazyka a rtů.) Pokud energie vašeho organismu nejsou správně distribuovány, budete různými způsoby trpět. Na druhou stranu, pokud porozumíte zákonu transformace energie, nebudete muset mít co do činění s temnotou. Jinými slovy, je důležité se naučit, jak regulovat a vyrovnávat síly ve vašem organismu, ovládat mysl a srdce, vést svoji vůli a porozumět vztahu mezi Duchem a Duší.

  Jak bylo výše zmíněno, co se týká různých metod ochrany, které jsou sdíleny s veřejností, není na naši fyzickou a spirituální ochranu nic silnějšího než je Triple Mantra. Triple Mantra nám dovoluje ovládat protichůdné síly přírody, abychom mohli časem a prostorem procházet s milostí a lehkostí. Jako neohrožený bojovník, kombinace Univerzální Kabaly použitá k vytvoření Rootlight CD Triple Mantra, jí dovoluje projít skrze karmu a zničit všechny hrozby a zranitelnost. V souladu s globální změnou vědomí, která se v tuto chvíli děje, kreslí Nebesa pentagram takovým způsobem, že se stávají neutrální. To znamená, že my jako lidské bytosti nebudeme pod jejich ochranou do roku 2012 (platí až do roku 2017). Obvykle jsou to Nebesa a Země, které ovládají karmu, ale když jsou Nebesa neutrální, je k dispozici každému člověku příležitost pro obrovský duchovní růst. Proto, až do roku 2012, máte příležitost pracovat se zákony přírody díky moudrosti Univerzální Kabaly a Naam jógy, abyste otevřeli svá srdce a přepsali svůj osud za účelem božských, spirituálních a léčivých cílů. Teď je čas, kdy Nebesa přinášejí příležitost k osobnímu spirituálnímu růstu a léčení. Neboli až do roku 2012 (2017) budete schopni očistit svoji karmu a jednou pro vždy se zbavit veškeré svojí temnoty. Tento čas je určen k tomu, aby se děly drastické změny v životě každého člověka. V tuto chvíli se rodí nový vesmír a přináší sebou vysoce vibrační energii nejen na zemi, ale do každé částečky existence, každého paralelního vesmíru a každé formy života v této říši a dalších. Všude vidíme důkazy bitvy mezi světlem a temnotou, mezi hlavou a srdcem, animální člověk bojuje proti nástupu spirituálního člověka. To způsobuje oddělenost a rozptýlení vědomí, které nikdy předtím na zemi neexistovalo. Důsledkem toho lidé prožívají mentální, emoční a fyzický stres, který má vliv na vztahy s přáteli, milovanými a sebou samým.

  Pracujte s Triple Mantrou a objevte sami pro sebe, jak vás léčí, odstraňuje smutek, trápení a nemoci. Dokud budete zpívat na této zemi Triple Mantru, budete chráněni. Pokaždé, když budete čelit náročné situaci, zpívejte Triple Mantru, abyste ovlivnili čas a prostor díky vašemu vyzařování, abyste mohli přinést zrod příznivé okolnosti. Triple Mantra přináší sebevědomí. Triple Mantra je vědecký způsob, jak se spojit s Bohem díky rovnováze, kombinaci a permutaci zvuku. Veškerá hra spirituální bystrosti začíná s elektromagnetickým polem. V okamžiku, jakmile se elektromagnetické pole člověka stane Naam, prána, která je vytvořena, se o vás postará. Triple Mantra je nejjednodušší a nejvyšší ochrannou zbraní, kterou člověk má k překonání poškození z minulosti a přinesení Ducha Boha.

  Hmotná versus spirituální ochrana

  Životní zkoušky, kterými procházíme, mají svůj účel; přibližují nás k věčné moudrosti a posilují naši auru, díky tomu jsme pak schopní přesunout se z hlavy do srdce. Toho dosáhnete také díky správnému použití SLOVA, kdy posilujeme auru a pečujeme o tělo. K tomuto účelu byly mantry prokázány jako výjimečné nástroje. Mantry jsou velice mocnou kombinací slov, která když opakujeme, spojí vibrace každé naší molekuly s nekonečným vesmírem. V našem mozku je schováno nesmírné množství energie. Vibrováním manter našeho posvátného učení příznivě měníme vzorce v našem mozku. Vibrováním Triple mantry mohou být tyto vzorce směrovány tak, aby vytvořily okolo vás ochrannou frekvenci. Slova této mantry jsou jako exploze světelných bomb, které když vybouchnou, smetou všechny nepřátelské síly a vytvoří změny, které jsou nutné pro naši psychickou a hmotnou ochranu.

  Máme dvě metody ochrany, které můžete použít. První je materiální, která zahrnuje nošení amuletů, ochranných artefaktů nebo pergameny. Pokud ztratíte svůj amulet nebo artefakt, cítíte, jako byste měli potíže. Materiální ochrana je nižsí formou ochrany, protože je omezená. Druhá forma je ochrana spirituální, která nás obrací k neomezené Božské síle. Jak bylo zmíněno, zahrnuje sílu SLOVA. Není zde větší síly, než je síla SLOVA, síla Logos uvolněná skrz původní stvoření. Žádná alchymie, žádné tvoření a ani žádná opravdová změna není možná bez použití síly SLOVA. Je to skrz sílu SLOVA, jak Bůh komunikuje s lidstvem a je to skrze vaše slova, díky kterým budete buď ospravedlněni nebo odsouzeni. Vibrování Triple mantry vám umožní být vědomě pozornými vůči Božské všemohoucnosti, vševědoucnosti a všudypřítomnosti. Tak jak vám umožňuje pobývat v ochraně světla, stáváte se prodloužením Božího vědomí. S Triple mantrou sestupuje Boží plamen, který eliminuje veškerou negativitu.

  Tělo je kombinací pěti tatev, která jsou dána dohromady díky síle Ducha, jsou vedena myslí a podléhají času a prostoru. Když jako jógíni nebo Kabalisté zpíváte Triple mantru, kreativní síla vesmíru, manifestace Shakti síly, Bůh, Nejvyšší, Nekonečný, přebývá díký milosti a požehnání nebes přímo ve vás. Triple mantra odstraňuje všechnu negativitu, nepřátele a negativní vibrace. Zpíváním Triple mantry denně účinně chráníte svůj život, aby do něj nevstoupily negativní síly. Negativita se chová jako bacil. Bacily jsou všude kolem nás, my jsme však chráněni protilátkami. Podobně se praxe Triple mantry stává zdrojem ochrany.

  Triple mantra a karma

  V této karmické době, pracuje vesmír rychle, aby nás vymanil z iluze, ve které dobrovolně setrváváme, a která stíní a zkresluje to, jak vnímáme naše tělo a mysl a celou naši realitu. Celá nepřízeň osudu a neštěstí, včetně toho, které ovlivňuje naše zdraví a vztahy, je výsledkem karmy. Během našeho současného i minulých životů, když zůstáváme na Zemi, naše myšlenky, pocity a činy vyvolávají odpovídající zákony přírody, které na oplátku přímo ovlivňují nás samotné, stejně jako ty, kteří jsou v našem okolí. Přítomnost a minulost navždy společně tančí v příčinné souvislosti. Tím pádem se činy naší minulosti stávají karmou naší přítomnosti. Negativní mentální postoje a nezodpovědné chování může vést ke zbytečnému boji a jsou primárním důvodem proč se zasekáváme na křižovatkách života.

  Někteří lidé zakoušejí v jejich životech těžkou karmu, zatímco pro jiné je to spíše sporadicky. Posvátná věda univerzální Kabaly a Naam jógy může být použita k vystoupání nad omezení, která karma působí. Když jsme schopni překonat karmická omezení, setkáváme se s Božskou milostí. Mantra je silná technika, která je dostupná pro všechny ty, kteří chtějí převzít tento proces. Díky pravidelné praxi, mantra přenastavuje naše magnetické pole, zvyšuje míru našeho světla a pomáhá zvýšit naši kapacitu odolat tlaku této doby. V podstatě nám zpívání a poslouchání mantry pomáhá snížit naši karmickou zátěž, která nám znemožňuje žít náš plný potenciál a žít z pozice vyššího já, našeho pravého já. Navíc nám Božská spirituální moudrost pomáhá studovat člověka jako takového, ve kterém je skryté nejvyšší tajemství. Je to díky síle SLOVA a znalosti záhad života, kdy získáváme ochranu a požehnání andělů a duchů.

  Určité planety, spolu se znameními zvěrokruhu, přesně řídí den, kdy jsme se narodili. Podle vysoce ceněné moudrosti Kabaly a Naam jógy, ukazuje den našeho narození stupeň zatížení a neštěstí, kterému musíme čelit. Planetární rušení, ke kterým dochází v magnetickém poli Země během narození vytvoří nerovnováhu v energetických vzorcích odpovídajícího znamení zvěrokruhu. Tyto negativní energetické vzorce jsou poté vtisknuty do východní hemisféry mozku. Dříve nebo později dají vzniknout zdravotním problémům, výzvám ve vztazích nebo obecně neštěstí.

  Vůči karmě však nejsme úplně bezmocní. Tak jako příroda poskytuje lék na každou novou nemoc, tak i naše posvátné učení nám poskytuje lék pro naši kompletní ochranu. Nejen, že je Božská spirituální moudrost založena nad rámec vší znalosti, veškeré vědy i umění, také nám propůjčuje klíče, které otevírají tajemství a divy skryté práce vesmíru. Díky božské vědě získáváme požehnání a ochranu nebes. Nepřízeň osudu zapříčiněná špatnou karmou ovlivňuje pouze ty, kteří se nachází ve špatný čas na špatném místě. Skrz Božskou spirituální moudrost má každý schopnost zapečetit svou auru, účinně neutralizovat karmu a zmenšit náchylnost být v nežádoucím prostoru. Tak, jak posilujeme naše energetické pole a otevíráme naše třetí oko, začínáme pracovat ne proti, ale s neviditelnými silami, které řídí naše životy. Tato práce se stává naší obranou. Naše ujištění, že budeme na správném místě ve správný čas.

  Triple mantra a umění změny prostoru

  Pravda je, že se vše děje v rámci času a prostoru. Nemůžete zastavit čas, ale můžete ztratit nebo získat prostor. Na jednu stranu existují nevyhnutelné přičiny smrti, které jsou v podstatě pravým časem odejít. Na stranu druhou jsou zde nehody, kterým se dá vyhnout, neštěstí a smrt, která je výsledkem neopatrnosti nebo když jsme na špatném místě v určitý čas. Jinak řečeno, můžeme se dostat do potíží, když se nacházíme na špatném místě. Dovolte zdůraznit, že toto je věk, kdy se nechcete nacházet ve špatný čas na špatném místě. Dostanete se do potíží vždy, když nejste tam, kde byste být měli.

  Vaše třetí oko vám dovoluje vidět neviditelné, zatímco vás vaše energetické pole drží od negativity. Vaše třetí oko je vaše kreativní centrum, vaše velitelství. Uvádí do provozu vše v lidské bytosti. Potřebujete být ve svém velícím centru, abyste mohli vládnout situaci. Můžete získat druhý pohled stejně tak, jako silné magnetické pole díky síle SLOVA nebo Naam vyvolané během zpívání mantry. Velikost magnetické frekvence Země musí být v určitých zeměpisných délkách a šířkách neutrální tak, aby mohl být lidský život ukončen a pět prvků rozděleno (země, vzduch, oheň, voda, éter). Nepřízeň osudu a nešťastné náhody se manifestují za podobných okolností. Nelze to dostatečně předjímat, vibrací Triple mantry se chráníme před škodlivou cestou. Načasování nehod, nešťastných náhod nebo smrti může zůstat stejné, ale vy nebudte v prostoru, kde k tomu dojde. Vyhnete se pozemským nehodám, protože ty se vždy dějí na určitých místech. Opravdu, stanou se před vaším příchodem nebo poté, co jste odešli. Největší vliv na váš život, hned po vaší vůli, má vaše prostředí. Pokud máte potíže, únik a ochranu můžete najít v umění změny prostoru.

  Triple mantra vás osvobozuje od sevření karmy a dovoluje minimalizovat minulé dluhy, které vznikly, když jste byli vědomí jen částečně. Tak, jak přesouvá čas a prostor, vy stoupáte do výše vašeho bytí, kde jste schopni otočit nepříjemnou situaci, ve které jste. Je pravda, že všichni máme dluhy, které musíme zaplatit, nemusíme však dovolit, aby se tyto dluhy staly nepřekonatelnými překážkami. Pokud čelíme těžkým životním okolnostem a/nebo nepřízni osudu, dokonalost Triple mantry, díky pozornému opakování, vytvoří božské teplo, které pálí karmu a dovoluje Bohu zářit.

  Triple mantra má tři části. Zpívaná ve své celistvosti, Triple mantra vám dává prostor, chrání vaši auru na dva a půl metru. Pokud jste někde brzy nebo pozdě o dva a půl metru, nemusíte se zaplést do momentu v čase, kdy se stane určitá událost. Opět, nemůžete zastavit čas, ale můžete získat nebo ztratit prostor. První část mantry vás obklopí mocným světlem ochrany a měla by být zpívaná ihned, jakmile si sednete do auta nebo letadla, abyste předešli nehodám. Druhá část odstraní překážky z vaší spirituální cesty. A konečně, třetí část odstraní překážky z vašeho každodenního života.

  Triple mantra a posvátná hudba

  Triple mantra je nyní přístupna všem ve formě posvátné meditační hudby. Po celá léta jsme používali posvátnou vědu Kabaly a Naam jógy, aby doprovázeli člověka na cestě životem. Otevíráme nyní tato učení všem. Každý, bez výjimky, může sklízet mnoho benefitů této posvátné vědy. Zpívání mantry nebo poslouchání posvátné hudby je silnou meditací nad Božskou pravdou, která existuje na vyšší úrovni reality. Když se spojíme s posvátnými zvuky, nejhlubší místa naší bytosti se plně probudí k životu. Posvátná hudba je potravou pro duši. Chce to čas, znalosti, obětavost a schopnost, aby byla vytvořena hudba, která má pozitivní efekt na duši, spirituální hudba zahrnuje starodávnou vědu a obrovské množství filosofických učeních. Rootlight sestavilo účinná, mocná slova v rámci svých za medicínou léčivých meditačních sériích. Když se používají správně, tato CD vám umožní spojit se s léčivou silou Slunce. Při tom je vám dovoleno přijmout jeho pranické světlo. Všechna hudba dostupná na Rootlight byla vytvořena v nejvíce pozitivní a léčivé fázi Měsíce tak, aby byl znásoben dopad na jejího posluchače.

  Rootlight hudba není pouze pro potěšení, je mocným spirituálním prostředkem, který efektivně odpovídá na nejhlubší požadavky duše. Člověk není pouze fyzické tělo, má také mysl. Každé planetární těleso má určitý vliv, a proto zde musí být určitý hudební rytmus, tón a cyklus, který za něj zodpovídá. Pokud toto není bráno v potaz, posvátná hudba se může stát zábavou, ale neudělá práci, pro kterou byla stvořena. Všechny Rootlight CD byly vytvořeny v souladu s kosmickými principy a každá obsahuje určitý kabalistický recept, který je v dokonalé harmonii s božskými a kreativními zákony vesmíru. Proto je používejte, jelikož každá z nich je jako klíč, který otevírá dveře k příležitostem, jež nám pomohou dosáhnout našich skrytých snů, abychom mohli žít úspěšný, naplněný život a zároveň uhlazují cestu spirituálního růstu. Tato CD skrze mantry a melodii pozvedávají vaše vědomí a přinášejí pohyb do vašich spirituálních center. Je třeba si udržovat naše magnetické pole silné. Síla Boha, plynutí života a čistá pravda a světlo Boha jsou uvnitř vás. Jednoduše spojte ruce, přeneste se do neutrálního prostoru v sobě, soustřeďte se a vibrujte v tomto rozpoložení Triple Mantru. Dovolte jí, aby vás přenesla nad rámec tohoto okamžiku do krásy, ochrany a dokonalého štěstí Věčnosti.

  Práce se SLOVEM ja váš způsob ochrany sebe samého vůči všem známým i neznámým nepřátelům. Zejména Triple mantra je neocenitelná při vypořádávání se se světem duality, ve které se nacházíme. Protože Triple mantra funguje jako obranný štít na materiání i spirituální úrovni, je to bezpochyb ta mantra, kterou si chcete zapamatovat. Dále doporučujeme, abyste zpívali Triple mantru každé ráno po dobu 11 až 31 minut, tak zajistíte, aby negativita nevstoupila do vaší aury v žádném ze čtyř směrů. Je to vskutku vcelku jednoduché. Triple mantra rozšiřuje vaši mysl, díky tomu můžete vystoupat nad limity času i prostoru, zatímco ve stejnou chvíli činí z mysli ocel a vy začínáte stát neotřesitelně a statečně před výzvami vašeho života.

  Ti, kteří praktikují Božskou spirituální moudrost ovládají pět tatev, tři základní síly (guny), sedm čaker a 108 elementů ve vesmíru, což ji činí nebezpečnou pro každého, kdo by se snažil někomu ublížit. Kdokoli, kdo se snaží ublížit jiným slovem, bude zničen. Zničí sám sebe. Záře a síla aury nám dovoluje určit příčinu obojího, jak štěstí, tak neštěstí. Člověk musí neustále pracovat na své auře. Energie toho, kdo pracuje se SLOVEM se stane obrazem, nebo odrazem, vůle Boha. Jak získává na síle, začíná velet událostem, protože SLOVO dává zrodit světlu, a říše světa náleží k říši světla a říše světla je trůnem Božské Vůle. Vždy pamatujte, cestou životem na nás působí jak dobří andělé, tak zlí duchové. To je důvod, proč je pro kabalistu nebo jogína důležité mít silnou a ochrannou auru. Je vaším prvorozeným právem ochutnat požehnání mocných slov našeho posvátného učení. Zpíváme, abychom se osvobodili. Toto je doba, kdy nevládne hlava, nýbrž srdce. A proto nechte vystoupat Slunce ve vašem srdci a buďte světlem světa. 

  Rootlight CD Triple Mantra si můžete stáhnout zde.

   

 • Vzorec božské mysli – 1. část

 • Vzorec božské mysli – 1. část

  Všichni jsme obklopeni přijímající nekonečnou inteligencí, která vnímá dojmy z našich myšlenek a slov, jež jsou vyjádřením myšlenek, a podle nich jedná. Potřebujeme zasadit myšlenku o této přijímající nekonečné inteligenci do božské mysli, která se pak stane zákonem, jenž musí být naplněn.

  Bez ohledu na to, čím procházíte, přestaňte myslet na váš problém a začněte naopak myslet na Boha soustředěním se na vzorec božské mysli Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý (God is love, God is wise, God is kind, God is good). Vzorec božské mysli funguje, i když můžete mít pocit, že mu úplně nerozumíte. 

  Práce s Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý dokáže vyřešit mnoho problémů. Jediné, co potřebujete udělat, je jej několikrát zopakovat v okamžiku, kdy máte příležitost anebo potřebu. Jakmile zaměříte svou pozornost na božský vzorec Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý, soustředíte se na Boha, a v ten okamžik se stáváte stejně neomezení a ohromní jako Bůh. Důsledkem toho si vytváříte božský stav vědomí, který vám dovoluje otevřít se absolutnímu dobru. Není nic, co by mohlo bránit tomuto božskému výroku, aby fungoval. Nic nemůže zastavit slova pravdy. Díky božskému vzorci Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý pracuje Bůh, ne vy. Na slabosti a omezující okolnosti, které jste do té doby mohli vnímat, již není potřeba v rámci procesu brát ohled. 

  Jakmile v Božské duchovní moudrosti mluvíme o Bohu, mluvíme o jediné univerzální nekonečné mysli, která je nekonečnou láskou, nekonečnou moudrostí, nekonečnou pravdou a nekonečným dobrem. Jednoduše myslete nebo vyslovte Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. Jakmile to učiníte, vytváříte božskou mysl. Božská mysl nezná zlo ani negativitu. 

  V tomto spirituálním stavu stoupá člověk nad rámec zákona karmy, neboť tento vzorec otevírá dveře vlastnostem Boha, kterými jsou láska, moudrost, pravda, laskavost a dobro, aby v ten okamžik zvítězily. Vězte, že v jakýkoli okamžik můžete projevit dokonalý stav vědomí tím, že se soustředíte na tento vzorec. Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý vám dovoluje vytvořit vědomé splynutí s Bohem. Proto si pěstujte božskou mysl tím, že si uvědomíte, že Bůh je dobrý a jeho stvoření je dobré.

  Příběhy zázraků v životě

  Lidé, kteří pracují se vzorcem božské mysli, viděli ve svém životě, jak se zázraky dějí přímo před jejich očima.

  „S manželem jsme se právě vrátili z túry a šli na veřejné záchody, když jsme zaslechli hluk, jako kdyby něco upadlo na podlahu. Jakmile jsme zašli za roh, viděli jsme muže, jak leží v bezvědomí na zemi. Zkontrolovali jsme mu puls a všimli si, že nedýchá. Jeho obličej začínal mít modrofialovou barvu. Říkala jsem si, co můžu dělat? Chtěla jsem se modlit a vzpomněla jsem si, že díky vzorci božské mysli mohu potvrdit přítomnost Boha v rámci jakékoliv situace. Klidným tichým hlasem jsem začala předříkávat: „Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý,“ stále dokola. Nedovolila jsem, aby tato myšlenka opustila moji mysl. Stále jsem si ji opakovala. Po chvíli se muž začal hýbat a znovu dýchat. Než přijela záchranka, byl již plně při sobě. Cítila jsem tolik lásky a vděčnosti v srdci za tento jednoduchý vzorec. A uvědomila jsem si, že do čehokoli v rámci celého dne, čím procházíme, můžeme vnést přítomnost Boha namísto přítomnosti problémů. Tento vzorec teď používám neustále.“ – RS

  Potřebujeme si uvědomit, že vědomé myšlenky působí skrze Sílu, která je Nekonečná. Neexistuje omezení, které by limitovalo tuto sílu, co se týká její schopnosti léčit. Omezuje ji pouze naše schopnost vnímat tuto sílu jako léčivou. Aby jakékoliv léčení mohlo nastat, je potřeba, abychom posílali správné myšlenky do subjektivity. Nejrychlejší způsob, jak změnit jakoukoli negativní situaci závisí na podmínkách, ve kterých se právě nachází naše vědomí. Náš mentální přístup je klíč, který dává do pohybu okolnosti. Je to skrze naše pocity, kdy se věci dávají do pohybu, ne skrze naše činy. Pokaždé, když cítíte, se modlíte. Jedinou pravou ochranou je praktikování přítomnosti Boha, který se projevuje v milosti, dobru a osvobození se z omezení. Tím, že si budete v mysli neustále opakovat tento vzorec a hluboce jej procítíte, vsazujete do mysli správnou myšlenku. Mysl pak tuto myšlenku reprodukuje jako důsledek v rámci těla anebo naší reality. Většina lidí si nejprve potřebuje uvědomit, že jsme obklopeni vnímající nekonečnou inteligencí, která přijímá vjemy našich myšlenek a slov, které jsou vyjádřením myšlenek, a podle nich jedná. Do božské mysli musíme zasadit myšlenku o této nekonečné vnímající inteligenci. To se pak stane zákonem, který musí být naplněn. Nejsilnější myšlenka je ta, která v sobě nese nejhlubší pocit. Odříkáváním nebo zpěvem těchto posvátných slov dáváme do pohybu univerzální zákon, který nejenomže musí přijímat to, co říkáme, ale také to, jakým způsobem to říkáme.

  Bůh nám dal schopnost vytvořit božský stav mysli, abychom projevili dokonalý stav vědomí. Transformování negativního stavu do pozitivního se děje v okamžiku, kdy se naše mysl stane božskou. Vězte, že bez ohledu na to, čemu čelíte, problémy jsou projevené myšlenky. Vše, co vidíme, je důsledek a každý důsledek následuje příčinu, vytvořenou naší myslí díky myšlenkám, které si volíme. Podle zákona příčiny a důsledku se důsledky nemohou vytvořit samy, jsou totiž v naší fyzické realitě drženy naší myslí. Jakmile do vašeho života přijde negativní situace, myslete na Boha a negativní situace se vytratí. Tím, že zpíváte Naam anebo myslíte na Boha, se to rozpustí. Pracujeme s univerzálním principem neboli zákonem, který bere dojmy našich myšlenek a slov a podle nich jedná. Vězte, že tento univerzální zákon je podpořen božským principem, který je projevem všemohoucnosti, všudypřítomnosti a vševědoucnosti. Díky opakování Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý nahlas anebo potichu se v myšlenkách přesouváme od duality k božství, z temnoty do světla, z negativity do pozitivity a jsme schopni se zbavit potenciálních důsledků rozpoznáním jakékoli negativní zkoušky anebo okolnosti.

  „Během mých cest po Španělsku jsme seděli s kamarádkou na venkovní zahrádce restaurace, krásné stromy lemované třídě La Rambla v Barceloně. Muž u stolu vedle nás najednou začal kašlat, dusit se a upadl na zem. Zachvátila mě panika. Chtěla jsem mu nějak pomoc, protože se najednou přestal pohybovat. Ležel tam bez známek života a začínal blednout. Vzpomněla jsem si na příběh, kdy někdo použil vzorec božské mysli k tomu, aby pomohl člověku, který omdlel a tak jsem začala stále opakovat Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. Říkala jsem to nahlas stále dokola a bylo mi jedno, jestli to někdo slyší. Bylo to to jediné, co jsem mohla v ten okamžik dělat. Byla jsem velmi nervózní. Bylo to, jako kdyby se zastavil čas. Stále jsem ta slova opakovala a najednou jsme viděli, jak se ten muž začíná opět trochu pohybovat, zvrací a pak znovu omdlel. Nedokážu říct, jak dlouho to trvalo. Jen jsem stále opakovala ta slova. V okamžiku, kdy přijela záchranka, se muž začal znovu probírat. K našemu překvapení se postavil, otočil, zamával nám a odešel se záchranáři, jako kdyby se nic nestalo. Ve svém srdci zcela jistě vím, že tento vzorec je velmi mocný a silný a nikdy jej nepřestanu používat.“ – DD

  Vše se děje v rámci času a prostoru. Není možné změnit čas, ale je možné změnit prostor. Když si nevíte rady anebo procházíte zkouškami, znamená to, že jste v mentálním, spirituálním, emočním, fyzickém nebo energetickém prostoru, který způsobuje prožívání náročné situace. To znamená, že je potřeba, abyste se přesunuli z omezeného prostoru do neomezeného prostoru tím, že změníte váš mentální, spirituální, emoční, fyzický nebo energetický prostor. Materiální síla je omezená síla. Pouze božská síla je neomezená. Jsme mnohem větší a silnější než si sami dokážeme představit. Opakování Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý je způsob, jak se propojit s božskou myslí a vědomím a skrze toto propojení se obrátit k neomezené božské síle. Neomezené síly v nás existují, ale my je používáme nevědomým způsobem. Tento vzorec aktivuje sílu vaší duše. Díky tomu vaše osobnost začne zosobňovat dobro a krásu Boha. V našem těle se nachází nesmrtelná duše, která vše udržuje. Tato duše je ve své podstatě dokonalá, ale jakmile se identifikuje s omezujícími podmínkami, její vyjádření začne být zatemněno lidskou nedokonalostí. Jako duše jsme zobrazením Boha. Proto duše, stejně tak jako Bůh, nemá žádnou karmu. Neustále si uvědomujte, že Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý a Bůh je pravda a pravda je poznání a uvědomění si Boha. To vám dovolí nastolit vědomí lásky, moudrosti, laskavosti, dobra a pravdy, a pouze dobro k vám bude přicházet. Jakmile se plně ztotožníme s božským léčivým vzorcem Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý dostáváme se do souladu s každým člověkem, všemi okolnosti a všemi situacemi. 

  Jakmile se dokážeme ustálit ve vědomí tohoto léčivého vzorce, naše vnější osobnost se rozvine a bude atraktivní pro všechny bytosti. Léčení automaticky nastává v okamžiku, kdy je naše splynutí s Bohem dokonalé. Spojením s Bohem mizí všechna pouta, co vás omezují. Praktikujte přítomnost Boha invokací tohoto vzorce a osvobodíte se od karmy, protože Bůh nemá karmu. Pokaždé, když hluboce meditujeme nad Bohem, se dějí v nastavení mozku příznivé změny. V mozku se skrývá neomezené množství energie. Jakoukoli zkoušku můžete překonat tím, že se spojíte s neomezenou silou ochrany, která je skryta v silné myšlence vzorce Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. Bůh dokáže vše. Stejně tak i vy, pokud se naučíte na sebe nahlížet jako na dítě Boha. Jakmile si volíte pracovat s tímto vzorcem, přestáváte se ztotožňovat s vaší smrtelnou podstatou a spojujete se s naší nesmrtelnou podstatou. Je naší schopností vědomě ovládat a používat tuto sílu, která nám dovoluje uskutečnit toho tolik. Je důležité nedovolit sami sobě stát se oběťmi minulosti. Začněte teď hned tím, že použijete a budete žít v souladu s tím, co víte, že Bůh je: Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý.

  Vzorec božské mysli je součástí skladeb Divine Sodarchan a Divine Goodness, které najdete na Rootlight albu Absolute Goodness. Stáhnout si je můžete zde.

  „Pomáhala jsem s organizováním víkendové akce pro 250 lidí, kde bylo vše na minutu rozplánováno. V jeden okamžik jsem byla jedním z přednášejících požádána, abych rozdala informační brožury, o kterých právě začínal mluvit, které jsme připravovali několik měsíců. Začala jsem brožury rozdávat členům týmu, jenže jsem měla pocit, jako když jich polovina chybí. Vzápětí došly a všichni, kterým chyběli ke mě běželi, že je potřebují. Cítila jsem se trapně, protože jsem věděla, že je všichni potřebují na přednášku, jejíž čas je omezený. Jakkoli jsem byla velmi ve stresu, byla jsem schopna začít opakovat slova Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. Slyšela jsem příběhy, jak to pomohlo ostatním lidem, ale nebyla jsem si jistá, jestli to bude fungovat i pro mě. A jak přicházeli další a další lidé, jen jsem si to opakovala. Náhle jsem se podívala dozadu přednáškového sálu, všimla si muže, který tam seděl, a napadlo mě, že by mi mohl pomoct. Nevím, proč mě to napadlo. Šla jsem k němu, začala se s ním bavit a on povídá, „Nevíte, komu mám dát tuto tašku, kterou jsem právě našel?“ Podívala jsem se dovnitř a byl tam zbytek brožur, které jsem potřebovala. V ten okamžik jsem cítila, že jsem pod ochranou Nebes. Proto teď v okamžiku, kdy mám pocit, že se nacházím ve stresující situaci, říkám pouze Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. A nedovoluji žádné jiné myšlence, aby měla šanci se projevit. Stále se mi potvrzuje, že pokaždé, když toto použiji, stane se něco dobrého.“ – AH

 • Léčebné praktiky v kritické fázi globální pandemie

 • Léčebné praktiky v kritické fázi globální pandemie

  Léčivé praktiky pro tuto dobu – chraňte život v této kritické fázi celosvětové pandemie

  Tato globální pandemie čistí svět v různých vlnách a blížíme se ke kritickému bodu, kde každý z nás má svoji úlohu, abychom zastavili šíření tohoto viru. Je důležité, abychom minimalizovali přenos tohoto viru, a to tím, že zůstaneme dobře informovanými a dodržováním bezpečnostních opatřeních, což jsme si jistí, že mnoho z vás již dělá.

  Je velice důležité, abychom dodržovali fyzickou vzdálenost, zatímco zůstáváme společensky a emocionálně spojeni. Budeme zdůrazňovat některé z nejdůležitějších věcí, které můžeme dělat právě teď, jak spirituálně, tak fyzicky, abychom ochránili své zdraví. Můžete si upravit praxi tak, jak se vám bude líbit a nezapomeňte si přečíst náš předešlý článek s dalšími technikami a doporučeními: Koronavirus: jak se chránit

  Speciální léčivá meditace, která pomáhá chránit vás i vaše blízké

  Mocnou a jednoduchou technikou je modlitba za vaše milované i vás samotné dle Léčivého protokolu, který najdete v tomto článku. Doporučené mantry jsou součásti CD Healing Formula vydavatelství Rootlight, které si můžete stáhnout zde. Tyto skladby byly použity při výzkumu ve Sloan Kettering rakovinovém centru, kde byl prokázán jejich účinek na snížení bolesti u dětí, které procházely léčbou rakoviny.

  Zdůrazňujeme, pokud se někdo z vašich milovaných nebo vy sami necítíte dobře, neztrácejte čas – navštivte doktora a nechte se otestovat. A navíc začněte ihned pracovat s Léčivým protokolem.

  Praktické recepty a sebepečující techniky pro zdravé a pružné tělo

  • Pracujte s Triple mantrou každý den po dobu 11-31 minut s mudrou na srdce (ukazováček je ohnutý v dlani, palec se dotýká špičky prostředníčku a prsteníčku). Tento virus atakuje plíce a srdce. Mudra na srdce má mnoho účinků jako např. pomáhá uvolňovat tlak obav a stresu, který dopadá na srdce, čistí tělo a zároveň posiluje plíce. Více o mudře se dozvíte v knize Božský lékař, kapitola 12. 
  • Praktikujte denně kardio cvičení Naam 5. Lékařští experti potvrzují, že můžeme tuto nemoc snáz porazit, pokud máme zdravý kardiovaskulární systém a dobrou kapacitu plic. 
   A proto, pokud zůstáváte doma, je důležité se každý den hýbat s Naam 5, což je speciální praxe pro zdraví plic a srdce. Ve videu Naam 5 najdete celé cvičení, které posílí váš imunitní systém.
  • Ideálně každodenně praktikuje cvičení  Sukshma Vyayama, pokud je to možné. Dá vám nepopsatelné zdraví a neporazitelného ducha. Pokud děláte Sukshmu Vyayamu každý den, jeden den v týdnu si odpočiňte.
  • Pro každodenní dechovou a meditační praxe použijte video s meditací pro rok 2020. Má v sobě vše, co potřebujete, abyste udrželi zdravé a pozitivní nastavení, vypěstovali si dobrý emoční život a úspěšně prošli tímto rokem.
  • Zvykněte si každý den pít horkou vodu. Je velice přínosné vypít 6 hrnků horké vody denně: 2 ráno, 2 v poledne, 2 v podvečer. Poslední dva šálky vypijte v podvečer a ne těsně před spaním, aby se nerozhodil váš spánkový cyklus, který je důležitý pro imunitní systém. Horká voda není jenom nejlepší lék pro vaše játra, je to základ života a její primární význam je schopnost těla vypláchnout jakékoli toxiny z těla. Jakmile je usrkávána opravdu horká, stane se ještě více přínosnější. Naše buňky potřebují vodu, aby správně fungovaly. Pokud je naše tělo správně hydratované, může eliminovat všechen odpad a snáz distribuovat životně důležité živiny a minerály. Mozek a srdce se skládají asi z 79% vody, dokonce i kosti jsou z 31% voda. Voda vytváří naše sliny a je velice důležité, aby naše ústa nebyla suchá. Voda je tlumič pro náš mozek i míchu. Pomáhá regulovat naši tělesnou teplotu a pomáhá nám čistit toxiny. Pracuje s horkou vodou tak, že ji srkáte a díky tomu čistíte své tělo a posilujete ho proti jakékoliv nemoci. Více benefitů pití horké vody najdete v knize Božský lékař.
  • Kloktejte slanou vodu ráno i večer a kdykoli se vrátíte z venku.
  • Pokud je to možné, vystavte se slunci ráno, nejlépe před 10 hodinou. Více benefitů slunečního světla se dozvíte v knize Božský lékař, kapitola 8.
  • Zvažte přidání multivitamínů, zinku a vitamínu A a C do vaší stravy.
  • Vyhněte se přejídání v noci nebo když se chystáte jít spát.
  • Mějte dostatek spánku, abyste posílili váš imunitní systém.
  • Používejte hřebíčkovou vodu podle následujících receptů. Tato voda pomáhá čistit plíce, léčí nachlazení, kašle, astma, nemoci krku. 

  Hřebíčkový recept 1

  Přiveďte k varu dva hrnky vody. Jakmile začne voda bublat, odstavte ji z ohně. Ihned přidejte buď 7 hřebíčků nebo pro velmi silný účinek plnou dlaň hřebíčku. Nechte louhovat přes noc. Následujícího rána vyjměte hřebíčky a vyhoďte je. Nyní, předtím, než uděláte cokoliv jiného, a před tím, než budete konzumovat jakékoli jídlo nebo vodu, užijte 5 polévkových lžic hřebíčkové vody následujícím způsobem. 10–15 sekund hřebíčkovou vodou převalujte uvnitř pusy, poté ji 5-10 sekund kloktejte a poté ji spolkněte. Opakujte 3-5krát. Tento recept by vám měl dát dostatek vody na čtyři rána po sobě. Hřebíčkovou vodu uchovávejte v lednici,  před každým použitím ji ohřejte. I když stačí dělat tento proces pouze ráno, můžete ho dělat i večer před spaním, v takovém případě vám vydrží voda na dva dny. Tato praxe pomáhá čistit plíce. Je to výborný způsob, jak léčit nachlazení, chřipku, astma, kašle a nemoci krku. Prosíme, nepoužívejte ho vícekrát než dvakrát za den!

  Hřebíčkový recept 2

  Dejte 5 hřebíčků do vody a přiveďte k varu. S touto vodou si pak můžete udělat obličejovou parní lázeň, kdy záměrně dýcháte páru nosem. Pokud nejste nemocní, můžete to použít jako prevenci ráno i večer. Pro ty, co jsou nemocní, můžete praktikovat třikrát až pětkrát denně.

  Doporučená ranní a večerní praxe 

  Ranní praxe
  (Upravte si dle potřeby)

  1. Vykloktejte teplou slanou vodu (po vyčištění zubů)
  2. První šálek horké vody před meditací
  3. Hřebíčkový recept 1
  4. Ranní Sukshma Vyayama nebo Shakti Naam a meditace
  5. Druhý šálek horké vody zatímco ukončujete svou meditaci
  6. Snídaně


  Večerní praxe
  (Upravte si dle potřeby)

  1. Vypijte horkou vodu dostatečně dlouho před spánkem tak, aby se nepřerušil váš spánkový rytmus

  Před usnutím:

  1. Vykloktejte teplou slanou vodu (po vyčištění zubů)
  2. Počkejte 10-20 minut a aplikujte hřebíčkovou vodu 1

  Poznámka: Můžete aplikovat recept hřebíčkové vody 2 kdykoli, kdy potřebujete.

  Bezpečnostní a hygienická opatření pro každodenní život

   Vytvořte si doma bezpečné prostředí

  • Používejte Thieves olej v difuzéru. Nepřehánějte to.
  • Pokud můžete, nechejte hrát potichu Naam, téměř neslyšitelně, abyste vytvořili nádhernou atmosféru. Pokud potřebujete léčení, použijte CD Healing Formula..
  • Jednou za čas vyčistěte svůj domov za pomocí mysticky nabité soli, abyste udrželi negativní energie v dostatečné vzdálenosti.
  • Pomáhejte zastavit šíření viru tím, že budete mentálně i fyzicky připraveni, zůstávejte doma, pokud je to možné. V minulosti se potvrdilo, že karanténa nesmírně pomáhá v zastavení šíření virů. 
  • Když se vrátíte z venku, desinfikujte si ruce/rukavice, používejte desinfekční ubrousky na váš mobilní telefon, kreditní karty, peněženku, klíče a cokoli, co jste používali venku předtím, než vejdete domů nebo do auta. Použité rukavice obraťte vnější stranou dovnitř a vyhoďte.
  • Ihned, jakmile přijdete domů, umyjte si ruce teplou vodu s mýdlem po dobu nejméně 20 sekund. Najděte si video, jak si efektivně mýt ruce.
  • Ruce si doma myjte pravidelně, zejména před jídlem a po jídle.
  • Pravidelně čistěte svůj domov, hlavně místa, na která často saháme jako jsou dveře, kliky.
  • Domácí dezinfekci můžete udělat z vody a bělidla v poměru 10:1. Mějte ji v označené láhvi, držte ji dál od dětí a po 24 hodinách ji vyhoďte. 
  • Perte své oblečení často, stejně tak ručníky a povlečení.

  Služba druhým

  • Pomáhejte těm, kteří to potřebují, bezpečnou cestou.
  • Všímejte si těch, kteří strádají a uvědomte příslušné autority, pokud někdo potřebuje pomoci.

  Nechť vám tyto techniky dobře slouží.  

  Udržujte si pozitivní  přístup, tak jak všichni společně čelíme této době.

  Upravte si tyto techniky a doporučení tak, jak potřebujete. 

  Pokud chcete znát více informací o některých zde zmíněných technikách, jako kloktání slané vody, používání Thieves esenciálního oleje nebo jiné, přečtěte si článek Praktická doporučení na ochranu proti virům.

  Tyto informace a techniky nemají nahradit lékařská doporučení a rady. 

  Sdílejte nyní tyto techniky s vaší rodinou a přáteli!

   

 • Síla vnitřní reality a překonání emočního traumatu

 • Síla vnitřní reality a překonání emočního traumatu

  Léčení emočního traumatu – část II

  Jediná cesta k tomu, aby lidé kolem vás byli takoví, jací chcete, aby byli, je, že se nejprve my staneme tím, čím chceme, aby byli, aby se tím pak oni mohli stát.

  Když vám určitý člověk pomáhá anebo vás omezuje, frustruje, je na vás naštvaný, zasahuje do toho, co děláte, anebo vám vzdoruje, hraje pouze roli, kterou jste jako důsledek konceptu vnímání sebe naprogramovali do vaší podvědomé mysli, aby směrem k vám hráli. Musí hrát roli, kterou hrají díky tomu, jak jsme naprogramovali sami sebe.

  Proto pokud k vám přijde další člověk, který je nešťastný nebo naštvaný, aspekt toho, co se děje, je už teď ve vás. Pravda je taková, že kamkoliv se podíváme, vidíme pouze sami sebe. Cokoliv nám lidé navenek dělají, vnitřně děláme my sobě. Jediná cesta k tomu, aby lidé kolem vás byli takoví, jací chcete, aby byli, je, že se nejprve my staneme tím, čím chceme, aby byli, aby se tím pak oni mohli stát. Jinými slovy, ty se musíš stát člověkem, kterým ty chceš, abych byl se stal já, pak mě v té osobě můžeš vidět. Abyste někoho poznali, musíte cítit, že žijí ve vás. Díky tomu si vytváříte spojení mezi vámi a tímto člověkem a toto spojení vám dovolí cítit a vědět, co prožívají. Tímto způsobem, když léčíme sebe, léčíme ostatní. Lidé, místa, věci, čas a okolnosti, kterým čelíme v našem životě, mohou být pouze reflexí nás samých. Pokud jste kvůli někomu velmi nešťastní a tento člověk je ve vašem životě, je to pouze manifestace aspektu vás samých.

  Jak se píše v knize The Ultimate Secrets of Intimacy and Creation (Nejvyšší tajemství intimity a stvoření – Dr. Joseph Michael Levry), každá zkouška, které čelíme, má speciální úkol. Každá zkouška zobrazuje naše emoční nastavení. Traumatické zkušenosti jsou pozváním k tomu, abychom získali přístup k něčemu hlubšímu v nás. Každá situace, se kterou se setkáváme, pro nás má skrytý vzkaz, který nedokážeme vždy vnímat pěti smysly. Problémy v životě nás zvou k tomu, abychom se zaměřili na to, co je potřeba změnit v rámci našeho vědomí, abychom dosáhli v životě spokojenosti. To, co nazýváme anebo nad čím přemýšlíme jako nad problémy, je ve skutečnosti pozvání k vnitřní transformaci našich traumatických emocí tím, že změníme naše hluboce zakořeněná předsevzetí. Zkušenosti, které v životě prožíváme, mohou být vždy propojeny s naším hlubokým vnitřním přesvědčením. Emoční trauma nám odhaluje, že existují aktivní síly, které pracují v našem vnitřním světě, které ovlivňují naše životy.

  V našich buňkách jsou skryty události staré milióny let. Většině lidí není známo, že naše podvědomá mysl neboli náš vnitřní svět, vytváří vrstvy, které nesou záznamy vstřebaných vzpomínek a vědomostí, včetně vzpomínek na prehistorické organismy a zvířata, individuální a kolektivní vzpomínky a události, které nám byly předány skrze naše předky. Jakkoli nemusíme záznamy těchto prehistorických okolností vidět, žijí v astrální formě v části naší podvědomé mysli. Většina lidí neví, že všechna prehistorická zvířata, včetně různých bytostí, které zmizeli z naší fyzické reality, stále žijí v určitých částech naší podvědomé mysli ve formě astrálního těla. Žijí v nás. Psychoterapie, jakkoli dokáže mnoha lidem pomoci, se zaměřuje pouze na určité části problému. Bez důkladného porozumění Božské spirituální moudrosti může psychoterapie ve své snaze najít kořen traumatu neúmyslně aktivovat ty části podvědomé mysli, kde žijí tato vnitřní prehistorická zvířata a vynést tím na povrch naše zvířecí tendence. To způsobuje, že je člověk bez milosti stravován vnitřními monstry. Okolnost, že nevidíme fyzická těla těchto vnitřních monster, neznamená, že jejich astrální těla neexistují. Jakkoliv zmizela z fyzické reality, stále žijí v kolektivním vědomí a mohou se v nás manifestovat jako instinkty a touhy.

  Lidské tělo má bilionkrát větší paměť než mozek. Tělo a jeho paměť souvisí s jinou dimenzí lidské mysli. Náš intelekt je nejnižší úrovní naší mysli. V druhé úrovni mysli nacházíme vzpomínky. Je zajímavé, že lidský intelekt je možné najít v mozku, ale inteligence a vzpomínky jsou součástí celého těla.

  Traumata zapsaná v podvědomé mysli v nás dál fungují do doby, dokud nejsou vyřešena. Bez ohledu na to, zda je to stejný anebo nový člověk, jež podporuje trauma, kterým nás trýzní. Není důležité, jak rychle dokážete běžet, nedokážete běžet rychleji, než vaše nohy. Stejně tak platí, že bez ohledu na to, jak rychle běžíte, nedokážete utéct vašim traumatům. Zkušenosti vaší fyzické reality jsou vždy přímým prodloužením toho, co doopravdy cítíte hluboko uvnitř vás. Pocit, víc než myšlenka, vede člověka k akci. Naše emoce a přesvědčení určují, jak se cítíme, a jak se cítíme určuje, jak myslíme stejně tak jako náš každodenní přístup k životu. To je to, co vytváří naše každodenní zkušenosti.

  Abychom změnili náš život navenek, musíme změnu uskutečnit v našem vnitřním životě. Často si nejsme vědomi hlubokých sil, které jsou uvnitř nás. Všechno se děje uvnitř. Obviňování jiného člověka nám neposkytne řešení. Každé trauma žije uvnitř nás do té doby, než se mu postavíme a vyřešíme jej. Všechna naše emoční traumata jsou zapsána v podvědomé mysli, kvůli čemuž pak zůstáváme zaseknutí v opakovaných vzorcích, kdy si do života nevědomě přitahujeme lidi, věci a okolnosti, které nás zrcadlí. Každá zkouška, tragédie, nehoda, neštěstí, nepřízeň osudu, urážka, zranění, zrada a každý zdravotní problém má v sobě pro nás skrytou perlu moudrosti a svůj úkol v našem životě. Každá zkouška, tragédie, neštěstí a každá urážka, zranění, zrada a zdravotní problém přichází, aby nás probudil, aby pozvedl naše vědomí a přinesl nás zpět k Bohu. Přicházejí, abychom si s jejich pomocí pomohli uvědomit naši vyšší podstatu. Každý problém je příležitostí k dosažení vyššího stavu vědomí. Každý problém, anebo to, co jako problém vnímáme, je zde proto, aby nám přinesl moudrost, aby pozvedl naše vědomí a pomohl nám uvědomit si naši vyšší podstatu. Jak se píše v knize The Ultimate Secrets of Intimacy and Creation (Nejvyšší tajemství intimity a stvoření – Dr. Joseph Michael Levry), zkoušky, kterými právě teď procházíme, jsou nejvíce nápomocnými a dokonalými okolnostmi pro evoluci našeho vědomí na spirituální cestě. Pomáhají nám růst.

  Nic se neděje nám. Vše se děje pro nás. Léčení vyžaduje milost a pokoru, abychom si přiznali, že něco v nás se potřebuje změnit. Léčebná technika Harmonyum nám dovoluje si uvědomit, že máme moc a sílu v našem vědomí, abychom uvolnili traumata a znovu získali pocit pohody. Jakmile pravidelně přijímáme Harmonyum, začínáme si uvědomovat příčinu problému a získáváme vnitřní sílu a jasnost, abychom postupně uvolnili staré vnitřní vzorce. Postupem času pak příznaky mizí, protože již dál neexistuje příčina, která by je vytvářela. Božská spirituální moudrost praví, že člověk musí být k sobě nejpřísnějším soudcem, ale k ostatním nejvíce chápajícím přítelem. Musíme se zbavit toho, že obviňujeme druhé a přesunout se dovnitř, abychom učinili změnu, která je nutná k transformování naší reality. Vězte, že každá zkouška, tragédie, nehoda, neštěstí, nepřízeň osudu, urážka, zranění, zrada nebo zdravotní problém jsou pokusem vesmíru zlomit vzorec, který není založen na lásce, moudrosti a pravdě. Je to pokus vesmíru přenastavit naše staré negativní vzorce, které nejsou v souladu s cílem naší duše, a odstranit stagnaci, která stojí mezi námi a naším spirituálním pokrokem. Tyto situace před nás staví obraz našeho emočního stavu a hluboce zakořeněných přesvědčení, které nás zvou k tomu, abychom je použili jako průvodce pro větší vnitřní jasnost, a jako prostředek pro rozšíření našeho vědomí. Pamatujte si, že problémy, kterým čelíte, nejsou nic jiného než zosobnění našich chyb. Jakmile očistíme naše chyby, naše problémy zmizí.

  Celá vaše budoucnost leží ve vašich hluboce zakořeněných přesvědčeních a ve směru, jakým se ubírá váš mentální přístup. Většina z nás není dostatečně jasnozřivá, aby viděla dlouhodobé důsledky našich hluboce uložených pocitů. Harmonyum zvyšuje vaše vědomí a dovoluje vám změnit nechtěné vnitřní přesvědčení, abyste si vyčistili svoji cestu. Naše hluboké pocity mohou vést k hluboce zakořeněným tendencím, které je těžké uvolnit. Tento božský léčebný systém vám dovoluje pracovat s vesmírnou inteligencí, aby vás ze všech stran vašeho života obklopila požehnáním. Harmonyum uvolňuje nepoznané poklady vaší duše a vytváří neustálý proud komunikace mezi vámi a nebesy. Harmonyum nám připomíná přítomnost božského semínka v nás, které musíme pravidelně aktivovat, abychom náš život naplnili vřelostí, osvícením, ochranou a radostí.

Důležitost práce s láskou, mírem a světlem

Nádherná modlitba určená k požehnání vám, vašim blízkým a ku pomoci léčení světa

Dr. Joseph Michael Levry

Nastal čas, abychom z našich nepřátel udělali naše přátele a z našich přátel anděly. Abychom toho dosáhli, je potřeba použít sílu modlitby a odpuštění a vložit do ní celé naše srdce. Modlitba Lásky, Míru a Světla je velmi silná, jakkoli jednoduše může znít, vhodná pro kohokoliv. Sdílejte ji, prosím, s ostatními, abychom mohli rozšířit světlo do celého světa, dodat mír a lásku všem a pomoci harmonizovat současnou situaci ve světě. Ti, kteří každodenně tuto modlitbu praktikují, se stávají součástí legie neviditelných pomocníků, kteří přetvářejí smutek a utrpení tohoto světa chaosu a připravují cestu pro soucit a bratrskou lásku i v rámci těch nejtemnějších okolností. Jsou to oni, kteří vytvářejí prostor pro celosvětový mír, dokud svět nezíská zpět svoji rovnováhu.

Mluva, když je použita s úctou a srdcem, je jako meč představující charakter člověka. Nechte Modlitbu Lásky, Míru a Světla, aby se stala balzámem, který léčí rány Země. Musíme mít soucit pro člověka v tísni, víru v naplnění jeho nejvyššího osudu a palčivou touhu vést lidi zpět ke spirituálnímu zdroji, abychom pak byli schopni obnovit lásku, mír a světlo, které jsme ztratili od pádu člověka. Teď je čas, kdy můžeme vnést elixír lásky, míru a světla do všech směrů ve světě, protože je to na nás, abychom jej přivedli k novému životu.

V modlitbě dlí obrovská síla: každý čin na fyzické úrovni má svůj trvalý morální důsledek tak, jak je díky zprostředkující úrovni existence přenášen vzhůru do Duše samotné. Jakmile se pouštíme do škodlivé nebo zbytečné mluvy, odnímáme naší duši sílu. Když ale odříkáváme Modlitbu Lásky, Míru a Světla, jsme transformováni v pozemské anděly, kteří mohou vyléčit zemi. Země potřebuje cítit, jak život jemně a posvátně cirkuluje v jejích žilách. Vždy je připravena slyšet Modlitbu Lásky, Míru a Světla, což ji podporuje a udržuje jako barikáda proti nepříteli, pánu temnot. Země hledá v nás samých žijící oheň zrozený z božské spirituální moudrosti, která pálí příčinu temnoty. Naše modlitby, speciálně Modlitba Lásky, Míru a Světla, jsou útěchou a pomocí, po které Země touží, aby nás mohla chránit.

Každý z nás může pomoci, aby se tento svět stal lepším, šťastnějším, více spirituálním místem. Každý z nás může vysílat dobré myšlenky do vesmíru a usilovat o to vidět v lidech to nejlepší. Když toto činíme, naše vlastní spiritualita roste a pozitivní energie, která je vytvořena, se nám stonásobně vrací. Jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, je Modlitbou Lásky, Míru a Světla. Je to díky lásce, míru a světlu, kdy vstupujeme do plného vědomí věčnosti a ladíme se na duši vesmíru.

Představte si tu spoustu transformací, které mohou vzniknout na světě díky vaší Modlitbě Lásky, Míru a Světla. Skrze tuto modlitbu vysíláte harmonické vlny, které inspirují bezpočet lidí, aby se zbavili temnoty a zmatku, který je pohltil. Díky síle harmonických vln, které vysíláte, předáváte blahodárné vzkazy přijímané úžasnými bytostmi, které jsou již připravené. Aniž vědí, odkud přišel ten vzkaz, dělají předsevzetí, že budou pracovat pro mír, bratrství a podporu světla pro slávu Boha na planetě Zemi. Pak kdekoli a kdokoli mohou být, jsou tyto bytosti s vámi spojeny, protože je plánem nebes, aby všechny děti Boha byly spojeny pro příchod Jeho království na Zemi. Vězte tedy, že z myšlenek, pocitů a činů, které vznikají z vaší Modlitby Lásky, Míru a Světla, jsou vysílány proudy mocných světelných sil kolem světa a vzhůru ke hvězdám. Postupem času tyto proudy povzbudí lidstvo k transformaci a odstranění negativity, aby se připojilo k nám v lásce, míru a světle.

Díky rozvážným činům a slovům, jako je Modlitba Lásky, Míru a Světla, které jsou záměrně konstruktivní a nezatížené sobeckými nebo osobními motivy, můžete dát do pohybu síly, které budou neohroženě jednat ve jménu dobra pro lidstvo. Nenechte se oklamat tím, že slova nebo činy jednoho člověka jsou bezvýznamné. I ony totiž mohou přispívat a přispívají ke změně světa. Jako stále se rozšiřující kruh vln, způsobený vhozením kamene do klidné vodní hladiny, tato slova a činy vyrovnávají náš karmický účet, odčiňují předchozí dluhy a posilují pozitivní výsledky nejenom pro naši karmu, ale i pro karmu celosvětovou.

Znovu se tedy ptáme, proč nepodpořit vytvoření lepšího světa pro nás samé i pro ostatní, díky použití této jednoduché a silné modlitby? Pokud by každá spirituální skupina, lekce jógy a meditující nebo modlící se dospělý i dítě zakončili svoji spirituální praxi Modlitbou Lásky, Míru a Světla, Vesmír by byl naplněn harmonií. Tato harmonie by na oplátku manifestovala slávu Boha na Zemi. Naučte Modlitbu Lásky, Míru a Světla vaše přátele, rodinu a i ty, které neznáte, a uvidíte její mocný efekt.

Spirituální úroveň je strukturována a organizována takovým způsobem, že pouhá myšlenka na někoho, anebo na určitý element, dovoluje tomu, kdo tuto myšlenku posílá, aby se té osoby nebo věci přímo dotkl. Jakmile pracujete na spirituálních a božských úrovních, znalost fyzického místa, kde se nachází, není nutná. Jediné, co je potřeba, je soustředit silně energii mysli a budete vedeni přesně tam, kam chcete jít. Například, pokud myslíte na zdraví, už v tuto chvíli se nacházíte v jeho regionu. Proč tedy nemyslet na lásku, mír a světlo, abychom mohli vstoupit do jejich oblastí? Vaše mentální vibrace a vámi vyřčená slova určují kvalitu vaší projekce. Ano, doopravdy je možné použít tuto jednoduchou modlitbu ke zvýšení vaší frekvence, povzbuzení ostatních a léčení planety.

Použitím této modlitby žehnáte svými slovy. A žehnání je jedním z nejsilnějších způsobů, jak pomoci pozvednutí lidstva. Také je to mocný krok k dokonalému naladění se na neviditelný svět. Pravda je taková, že vyšší síly jsou hluboce pohnuty hodnotami lásky, míru a světla. Proto můžete použít slov k obklopení vás samých touto vibrací tak, abyste byli chráněni od nechtěných vlivů.

Světlo je principem dokonalosti, která přináší milost a mír do životů těch, kteří jej invokují. Světlo je duchem, který přichází ze Slunce. (Pro další informace o léčivých přínosech Slunce a světla, prosím, použijte knihu Léčivý oheň nebes). Láska je matkou světla. Mír je jeho bratrem. Proto kdekoli, kde je světlo, jsou k nalezení i láska a mír. Navíc, pokud se modlíte s trojicí lásky, míru a světla, pracujete s principem Otce, Syna a Ducha Svatého. Toto naplňuje váš život požehnáním. Abyste dosáhli života v milosti, je jen potřeba, abyste rozzářili sami sebe touto mocnou modlitbou a žehnali tak lidstvu. Tímto způsobem můžeme všichni získat naše pravé místo v nebeské hierarchii. Tváří v tvář nepřízni osudu a neštěstí, strachům a nejistotám si vyberte cestu lásky, míru a světla. Toto rozšíří vaše já tak, abyste byli schopni vnímat vaši velikost a stát se vítězi.

Modlitba Lásky, Míru a Světla je možná tím nejhlubším požehnáním, jaké můžete použít pro sebe i pro ostatní, protože posiluje kolektivní psyché. A díky tomu bude její odříkávání posilovat vaše jemnohmotné tělo a dovolí vám komunikovat s vyššími silami přírody nesobeckým způsobem. Může být praktikována sama o sobě nebo v závěru vaší praxe jógy či meditace. Můžete ji použít na závěr vaší spirituální praxe k posílení její účinnosti. Každodenní praktikování této modlitby vám dovolí cestovat do těchto krásných, léčivých částí vesmíru. Láska je tou nejsilnější léčivou vibrací. Mír je to, co svět tak nutně potřebuje. A světlo zajišťuje cokoli, co bychom kdy mohli potřebovat k naplnění. Tím, že zaséváme semínka lásky, míru a světla, navrátí se nám desetinásobně zpět. Toto je spirituální zákon desetinásobného návratu. Následujte cestu všech pravých učedníků posvátné vědy. Věnujte část každého svého dne k praktikování Modlitby Lásky, Míru a Světla, díky které můžete navštívit říše neviditelného světa. Pokud tak budete činit, zajisté získáte jejich dary, které můžete použít pro vaše naplnění. Pokud můžete, věnujte jí pár minut každý den a obklopte se vibracemi lásky, míru a světla. Postupně vnímejte energii těchto slov kolem vás a rozšiřujte ji do vesmíru.

Láska je tou nejvyšší dostupnou vibrací, která přetavuje všechna neštěstí v radost. Láska léčí a uzdravuje naši duši. Láska je podstatou života, mír je výsledkem života a světlo je způsobem, jakým život dosahuje svého účelu, a jehož nepřítomnost je důsledkem zkázy. Bůh je láska. On ze Své lásky stvořil člověka. Láska je mnohem vyšší, než si myslíme. Láska je jediná síla se schopností tvořit. Láska je dokonce jedinou silou, která kdy tvořila a která kdy bude tvořit. Život, který byl očištěn ohněm lásky, je změněn jednou pro vždy. Ti, kteří prošli ohněm lásky, se stávají magnety, které si k sobě přitahují jak moudré, tak nerozumné. Dokonce i zvířata cítí sílu jejich vlivu. Jakmile byl jednou člověk očištěn, spálen ohněm lásky, každá duše a všechny bytosti, ať viditelné nebo neviditelné, jsou k němu přitahovány. Existuje však druhá strana lásky a tou je sobectví. Všichni, kdo jsou sobečtí, jsou vedeni silou a věděním, které jsou přímými nepřáteli lidstva. Temné bytosti zde pracují a nedovolují takovýmto lidem dosáhnout radosti, kterou přináší očistný oheň lásky. Pýcha dělá člověka náchylného k temnotě. Je to pyšný muž, vedený pánem temnot, který se stává egoistickým, sobeckým a chladným. V jeho přítomnosti všichni mrznou. Ti, kteří neposkytují svoji lásku otevřeně, se stávají zátěží sami sobě i ostatním. Jejich přítomnost se stává nepříjemnou pro okolí.

Slova jsou neobyčejně mocná. Pokud si uvědomíme nebo pocítíme, že jsme mluvili negativně o někom v momentu hněvu, odsouzení, strachu, nenávisti, bolesti, žárlivosti nebo vzteku, pak musíme tyto temné energie neutralizovat paprskem lásky, míru a světla. Díky tomu se chráníme před důsledky myšlenkové karmy, které se mohou objevit, jak jdeme na cestě světla a stáváme se tak více zodpovědní za své činy. Pochopte, že když jednáme z pozice negativity, jako v případě vzteku nebo žárlivosti, náš záměr je nezdravý a negativní. Dle zákona univerza jsme pak nuceni zaplatit za důsledek, který jsme dali do pohybu. Neboli musíme karmicky zaplatit za škodu, kterou jsme způsobili. Pokud ale učiníme vše, co je v našich silách, abychom neutralizovali tato temná slova, osvobozujeme se od karmy, kterou jsme jimi vytvořili. Tento čin osvobozuje jak toho, kdo použil toto slovo, tak toho, kdo pocítil jeho bodnutí.

Proto nechť Modlitba Lásky, Míru a Světla stoupá do astrální sféry a neutralizuje, léčí, transformuje a odčiní všechna temná semínka zasazená vaším jménem. Nechť urovná všechny smutky nebo potíže, které jsme zaseli nebo způsobili ve vzteku nebo strachu. Nechť zajistí, aby tato energie, promarněná díky bezohlednosti a činům v emocích, byla odčiněna ve jméně Božím. Modlitbu Lásky, Míru a Světla můžete také použít, abyste jimi obklopili jakéhokoli člověka, o kterém víte, že trpí temnotou nebo skličujícími energiemi těch, kteří jim nevědomě nebo bezděčně posílají temnotu skrze svá slova. Jakmile invokujete Modlitbu Lásky, Míru a Světla, posíláte léčivou energii těm, o kterých víte, že ji potřebují. Dosáhne jak k těm blízko vás, k místům a situacím ve světě, které potřebují léčení. Díky ní podporujeme evoluci lidstva na Zemi.

Nikoho nemůžete zlepšit bez lásky. Nekonečný nebeský zdroj, jež někteří nazývají Bůh, je dokonalým příkladem nepodmíněné lásky. Když budete odříkávat Modlitbu Lásky, Míru a Světla, Božství dovolí, abyste se stali zdrojem nepodmíněné lásky a nádobou, ze které proudí elixír, který nás osvobozuje. Bohužel, protože mnoho lidí nikdy nepoznalo nepodmíněnou lásku, zůstává to nad rámec jejich pochopení.

Lidstvo má velký problém vnímat nebo vysvětlit něco, co nepoznalo na vlastní kůži. Proto je většina lásky, která existuje v našem světě, podmíněná a závislá na reakci, kterou vytváří, a na tom, zda je anebo není oplácená, na radosti a smíchu, který vytváří, a stejně tak i na ohledu a starostech z nich plynoucích. Nepodmíněná láska je naproti tomu propojena s vyšší částí našeho srdečního centra. Má sílu uskutečnit zázraky a transformaci, sílu znovu stvořit věci a zcelit to, co bylo roztrháno na kusy. Dovoluje minulosti, aby byla zapomenuta, a budoucnosti, aby byla vytvořena. Je totiž opravdovou silou, která očišťuje každého muže a ženu. Zprošťuje je od toho, kým nebo čím byli, a vyzdvihuje je v očích božského Zdroje jako dokonalé a milované. Nepodmíněná láska je tedy hlavní silou vykoupení. Když přivoláváme lásku, aby byla přišla do našich bytostí, přivoláváme světlo, které léčí veškerou temnotu. Ti, kteří přijímají nepodmíněnou lásku, rozkvétají a dozrávají v jejím světle, protože tomu, kdo ji přijímá, dovoluje, aby se stal tím, kým byl zamýšlen být. Nepodmíněná láska je nad rámec mentálního porozumění její nezměrnosti, rozsahu a obrovské síly ve vesmíru, velice důležitou, věčnou, nekonečnou, udržující silou.

Když používáte Modlitbu Lásky, Míru a Světla, dovolujete lásce ve vašem srdci růst. Člověk nemůže žít bez srdce a srdce nemůže existovat bez lásky. To je proto, že Bůh je láska a On spočívá v lidském srdci. Člověk tomu porozumí, jakmile pozná opravdovou krásu Boha. Toto poznání nám na oplátku dovoluje uctívat Boha v člověku. Jakmile přijmete filozofii, že Bůh je láska a On spočívá v lidském srdci, budete si vždy vědomi, že v rámci jakékoli myšlenky nebo činu, v jakémkoli momentě, můžete zraňovat nebo ubližovat citům Boha. Neboli pochopíte, že když pomlouváte, kritizujete, nenávidíte nebo ubližujete lidem, jste v nebezpečí rozbití chrámu Boha. Naproti tomu, pokud je vaše srdce oživeno láskou a vy ctíte žijícího Boha, je to láska, která existuje v chrámu srdce druhého člověka, která má sílu jej osvobodit od jeho temných způsobů. Protože jakkoli chladný a bez lásky se člověk může zdát, jakkoli podlý a krutý, i přesto vlastní lásku hluboko ukrytou v zákoutích jeho srdce. Kdekoli je láska, tam je Bůh. Pravou příčinou bolesti a utrpení je nedostatek života. Život je láska a láska je Bůh. Když se podíváme na náš život dnes se vším jeho pokrokem, něco mu chybí. Je to Bůh. Bůh je klíčem k neomezenému množství lásky, která se skrývá v srdci člověka. Kde chybí Bůh, tam není láska.

To, co všichni potřebujeme, co potřebuje celý svět, je Bůh. Vše, co potřebujeme získat, vše, co potřebujeme dostat, abychom požehnali náš život harmonií a dobrem, je Bůh. Bůh je základní strukturou veškerého dobra. Proto si musíme pamatovat, že v našem srdci leží síla k léčení. Pamatujte si, že chrám Boha je v srdci člověka. Bůh je láska a On je k nalezení v srdci člověka.

Díky Modlitbě Lásky, Míru a Světla se vy a Božství stáváte jedním. V tomto spojení jste nekoneční a neomezení. Zde jste schopni rozpoznat, že Božství vám bez omezení otevírá svou náruč a za všechno to, co dává, si neříká o nic nazpět. Veškerá láska, krása, moudrost, milost a světlo Božství jsou neomezené pro všechny Boží děti žijící zde na Zemi. Toto poznání naplňuje srdce vřelostí a činí mysl křišťálově čistou tak, že chápete, že jsme všichni propojeni. Dovolte této krásné modlitbě, aby vás posílila světlem, skrze které září Božství své paprsky dolů na Zemi. Aby vaše vibrace lásky, míru a světla objala každého člena lidské rasy. Dovolte jí, aby vás udělala majákem, který se nestará o zločiny ani o svaté chování ostatních, protože díky světlu jejich duše a jejich božství, vše ostatní bledne.

Meditování nad láskou, mírem a světlem

Zde jsou dva základní způsoby, jak odříkávat tuto modlitbu – jeden nahlas a druhý potichu. Bez ohledu na to, který si vyberete, pamatujte si, že tato modlitba je krásná a silná, jakkoli je jednoduchá. Je to v jednoduchosti, kde nalézáme Božství. Poté, co obklopíte sami sebe vibrací lásky, míru a světla, pošlete tuto energii, která teď ve vás přebývá, do vašeho bez- prostředního okolí, zahrňte jí všechny lidi, které znáte i neznáte, stejně tak jako celý vesmír se všemi hvězdami, Sluncem a Měsícem. Dovolte pozitivní vibraci lásky, míru a světla, aby prostoupila vaše rodiče, děti, sourozence, přátele, kmotřence, neteře, synovce, domov a domácí zvířata, bez ohledu na jejich chování a bez ohledu na to, co vám dávají nebo nedávají. Nechte tuto vibrační energii, aby pronikla vše, o co se staráte a čemu se věnujete, a vše, co hluboce milujete. Vzpomeňte si na problematické části našeho světa, kde trpí neznámé i známé tváře. Když začnete dělat tento rituál rozprostření energie lásky, míru a světla všem, vnímejte pocity lásky, míru a světla, jak vstupují do vašeho srdce a rozrůstají se do povzbuzující přítomnosti skrze vás. A teď přeneste své myšlenky a sou- středění na srdce samotné, s jeho pocitem rozšiřování, lásky, míru a světla.

Je důležité, abyste si uvědomovali, že slova jsou mocná. Jsou žijícími bytostmi, služebníky a otroky naší vůle, kteří hledají způsob, jak se mani- festovat ve tvaru a formě. Musíme si být vědomi naší magické schopnosti a kreativního dědictví a přijmout zodpovědnost za to, co říkáme, dáváme najevo a děláme. Více, než kdy jindy, je toto velice důležité. Jak odříkáváte Modlitbu Lásky, Míru a Světla a odčiňujete napáchané, léčíte sami sebe a pomáháte světu.

Pokud modlitbu neznáte zpaměti, opakujte slova, která jsou uvedená na konci této kapitoly.

1. metoda (nahlas):

Posaďte se a ztište se. Zavřete oči, abyste měli příležitost se sjednotit
s vaším středem, a jakmile se cítíte připraveni, odříkejte Modlitbu Lásky, Míru a Světla. Můžete u toho mít ruce v Pozici modlitby nebo v jakékoli jiné pozici.

2. metoda (potichu):

Použijte váš dech. Jak pracujete s touto modlitbou, zkuste následující dechové cvičení na tři doby. Veškerý dech by měl být nosem.

Část 1: Nádech

Jak se nadechujete, vnitřně opakujte první verš o lásce. Celý nádech by měl trvat po dobu, po kterou vám trvá vnitřně odříkat tento verš.

Část 2: Zádrž dechu

Poté, co jste vdechli lásku, zadržte dech. Se zádrží dechu vnitřně opakujte druhý verš o míru.

Část 3: Výdech

Jak začnete jemně uvolňovat zadržený dech, vnitřně opakujte třetí verš o světle. Celý výdech by měl trvat po dobu,
co odříkáte třetí verš.

Délka: Pokračujte po dobu 3 až 11 minut.

POZNÁMKA

Praktikování Modlitby Lásky, Míru a Světla tímto způsobem vám dovoluje vnímat a prožít tyto tři principy, zatímco zpomalujete dech. Toto cvičení byste měli dělat tak pomalu, jak je to jen možné. Postupem času zpomalíte dech asi tak na jeden dech za jednu minutu, kdy každý z veršů budete odříkávat dvacet vteřin. Jakmile děláte toto cvičení, nesoustřeďte se ale pouze na délku času. Zpomalení dechu přijde přirozeně a zároveň s tím i zlepšení vašeho zdraví. (Co se týká zdraví a léčení díky dechu, použijte knihu Božský lékař: Léčení za hranicí medicíny).

Navíc samotné poslouchání Modlitby Lásky, Míru a Světla, tak jak byla uvedena, má velký účinek. Vytvořte v tiché místnosti přítmí a zapalte svíčku. Položte se pohodlně na záda a úplně se uvolněte. Pusťte si
3. skladbu na CD Pranic Power, které obsahuje Modlitbu Lásky, Míru a Světla. Nechte ji opakovaně hrát a poslouchejte minimálně po dobu 11 minut. Mnoho léčitelů hraje tuto modlitbu svým pacientům, když je léčí, protože vypozorovali, že zvyšuje účinek různých terapií. Je zde velice důležité dodat, že je to stavba této modlitby, která dovoluje, aby fungovala. Je v ní přesný pořádek a struktura, které vytváří její dokonalý léčivý účinek.