Walking in the Light (Jít cestou světla)

Mantra Walking in the Light (Jít cestou světla) vytváří přímé spojení s fontánou světla, s kosmickým srdcem. Proto zpívejte „Let there be Light“ a stanete se muži a ženami světla, zrozeni k obrazu Boha. V Genesis je psáno „Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo.“

Opakováním tohoto božského výroku manifestujeme božské světlo, které rozptyluje temnotu a odstraňuje zlo z našeho života, abychom si mohli uvědomit Slávu Světla Boha. Díky tomu kamkoli se podíváme, uvidíme pouze nekonečné světlo, bez jakýchkoliv stínů. Opakování slova „světlo“ vytváří kvalitu vibrace, která dovoluje semínku světla, aby začalo růst a projektovalo se do vás, dokud celá vaše bytost není naplněna světlem. Slova jsou zosobněním myšlenek a myšlenky tvoří. První manifestace myšlenky je skrze vyřčené slovo. Zpíváním této mantry světla budete mít zkušenost kontinuálního proudění světla z vaší vnitřní podstaty, který pozitivně transformuje vaše vzorce chování ve vašem každodenním životě.

Manifestaci inteligentního života je možné rozeznat díky přítomnosti světla. Stupeň inteligence lidské bytosti je posuzován jeho stupněm světla. Člověk je znám díky světlu v jeho životě. Náš charakter, inteligence a spirituální výše jsou posuzovány podle kvality a množství světla, které vnímáme a které manifestujeme. Vyšší princip života je to, co vytváří světlo, a světlo samo, jež je principem dokonalosti, vytváří všechny žijící formy v přírodě. Úroveň vývoje všech bytostí závisí na kvalitě a kvantitě světla, které vlastní. Jeden člověk se od druhého liší díky úrovni svého světla. Toto světlo, které září z inteligentní bytosti, čím více zářivější, intenzivnější, jemnější a delikátnější je, tím silněji osvěcuje a dává smysl životu a tím vyšší je inteligence, kterou přináší. Musíme přijmout božské světlo a božskou vřelost. Člověk, který naplnil vůli Boha, bude obklopen krásným světlem, nezměrnou radostí a úžasnými požehnáními, což mu dovolí se cítit chráněný na všech úrovních a vědomí, že je o něj postaráno. Být dítětem světla znamená být dítětem lásky, světla, míru a radosti. Láska, život a světlo vládnou celému vesmíru. Bytost světla, jež rozkvétá k obrazu Boha, je již teď uvnitř nás. Pokud je božský Otec a všemocný Bůh světlo, pak jeho syn je také světlo. Písmo svaté praví: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8:12). Ti, kteří jsou osvíceni tímto světlem, budou požehnáni, chráněni a naplněni.

Díky tomu, že jdeme cestou světla a pracujeme s božskou pravdou, cítíme tajemnou božskou sílu, která k nám přichází, žehná nám nezměrnou magnetickou mocí, která pro nás otevírá nové příležitosti. Walking in the Light dovolí neviditelné síle duše, která je zodpovědná za zdraví, úspěch a spirituální růst, aby se rozšířila a posílila v celém těle, což nám dovolí ovládnout náš svět. Díky tomu se staneme kapitány našeho života a mistry našeho prostředí. Už dále nejsme oběti našich okolností nebo minulosti. Začínáme si uvědomovat pravdu, protože díky našemu spojení s Bohem, zosobňujeme jeho sílu a dobro. V okamžiku, kdy se připoutáme k Bohu, jsme schopni reflektovat jeho sílu. Použitím této síly se stáváme léčivou silou a požehnáním pro celý svět. Připoutání se k Bohu vytvoří základ pro správnou synchronicitu okamžiků, které pak nastávají v našem životě tak, aby se manifestace pravých přání našeho srdce začaly s milostí objevovat v nás samých. Je to ve světle spirituálního porozumění, kdy nacházíme útěchu a posilu v uvědomění, že Bůh je dobrý. Toto uvědomění se postará o všechny situace, které jsou nad rámec našeho dosahu. Můžeme pak začít zosobňovat světlo spirituálního porozumění i pouze tím, že vyjadřujeme naši vděčnost Bohu za dobro, které nám přinesl, jakkoli neadekvátně jsme jej předtím vnímali. Toto nám velmi pomůže. Spojení s Bohem je v konečném důsledku katalyzátorem pro veškerý pokrok, vývoj, harmonii a růst. Očistí to naši mysl, obnoví tělo, zahřeje srdce, vyléčí duši a oživí našeho ducha.

Odevzdáním se silám světla a dobra se stáváme služebníky a pomocníky sil světla, abychom mohli být použiti k manifestaci vůle Boha. Kdykoli čelíme překážkám a zkouškám, jediné, co je potřeba, je invokovat božské světlo spirituálního porozumění, abychom odkryli úžasné věci, které Bůh přináší v hojnosti, která se po určitý čas může zdá skryta za závojem a zmatkem falešných představ. Walking in the Light poskytuje přímé spojení se světlem, které dělá vše světlé a jasné. Musíme přijmout toto světlo, abychom se stali neomezeným zdrojem světla a lásky, síly a vědomostí pro ostatní. Jakmile jdete cestou světla, následujete světlo života. Pokud chcete být chráněni a žít v harmonii, jděte cestou světla a představujte si sami sebe, jak vás toto světlo prostupuje a naplňuje. Tato mantra světa je pro invokaci světla. Musíme se odevzdat silám světla, abychom sjednotili naši osobní vůli s vyšší vůlí Stvořitele. Prací se světlem se stáváme služebníky světla a ochránci tajemství a sil ve vesmíru, které můžete použít ku pomoci těm, co kříží naši cestu a hledají. Díky tomu přispíváme pozitivní evoluci lidstva a podporujeme božský plán pro manifestaci míru, harmonie a věčné lásky. Musíme přijmout naše vlastní božství a veškeré jeho světlo, sílu a moc. Pojďme proto zpívat mantru Walking in the Light, abychom pozvedli světlo našeho ducha a duše, a byli obklopeni láskou a požehnáni světlem dobra.

S láskou, mírem a světlem,

Tým Rootlight