Jak vyléčit sebe i svou rodinu - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

Země v této době prochází velmi složitým obdobím, což způsobuje, že většina lidí má tendenci rychle a neuvědoměle reagovat. Karmická vlna právě čistí Zemi, díky čemuž se dostávají na povrch všechny nevyřešené emoce a karmické vzorce, které jsme zdědili z minulých generací, a mají vliv bez výjimky na každého člověka.

Všude vidíme důsledky vnitřního boje, který způsobuje, že cítíme velmi hluboce, že něco v našich životech chybí. Důsledkem toho procházejí lidé mentálním, emočních a fyzickým stresem, který mý vliv na jejich vztahy s přáteli, milovanými i na vztah k sobě. Mnoha lidem chybí směr v životě, někteří jsou zamotáni do emočních problémů, jiní pak do problémů se zdravím, což jim nedovoluje uvolnit vnitřní potenciál jejich vlastního božství.

Všechny zdravotní problémy, neštěstí a nepřízně osudu jsou spojeny s obrovským vlivem, který na naše životy má naše genetická a mezigenerační karma. Minulost odhaluje budoucnost. Přítomnost a budoucnost opakují minulost. Toto poznání, které s vámi sdílíme, odhaluje sílu lidské intervence v rámci osudu. I jogíni, kabalisté a spirituálně založení lidé jsou předmětem negativního vlivu minulosti. Ať již jste jogínem, kabalistou nebo praktikujete meditaci anebo chodíte do kostela, chrámu anebo synagogy, když se snažíte řešit tyto problémy bez porozumění jejich pravé příčiny, bude to vždy za cenu něčeho jiného ve vašem životě. Důvodem toho je, že v materiálním světě se vše chová dle předurčené série zákonů, které jsou vždy platné. Proto není možné vytvořit trvalou změnu, dokud se nespojíte s vyššími silami, které se skrývají v základech těchto karmických a mezigeneračních vzorců.

Praxe jógy, kabaly a meditace anebo modlitby je pouhým začátkem toho, jak se naučit čelit tomuto problému na základní neboli příčinné úrovni. Pravdou je, že pokud stále bez rozmyšlení reagujete, jste obětí svých emocí, pomluv nebo negativity v jakékoli formě. Znamená to, že jste ještě ani nezačali připravovat půdu pro to, co je potřeba, abyste se mohli s tímto problémem utkat. Prvním znamením toho, že váš základ je správně nastaven, je, že přestanete bez rozmyšlení reagovat. Druhým znamením je, že nikoho jiného už dále za nic neobviňujete, protože jste pochopili, že my všichni jsme pouhým obrazem sebe sama. Na této cestě k sebeléčení je důležité si uvědomit, že lidé, místa a situace, se kterými se setkáváme jsou dokonalým a kompletním obrazem nás samých. Třením znamením je, že se vaše láska stane více spirituální neboli nepodmíněná. Řečeno jinak, z vaši podmíněné lásky, která je zdrojem vzteku a destrukce, se stává láska více spirituální nebo nepodmíněná, která zve milost Boha do vašeho života. Čím více milujete nepodmíněně, tím lehčí se život stává. Dalším znamením je, že nadále nepomlouváte, protože jste si uvědomili, že jak se praví v Písmu svatém, „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.“ Snažíte se nejlépe, jak dovedete, nepouštět do negativity jakékoli formy. Což znamená, že každá minuta vašeho života se stává meditační praxí léčivého uvědomění. Znamená to, že si uvědomujete kvalitu svých myšlenek, pocitů, činů, slov a přístupu. Je zapotřebí uvědomění, aby člověk neměl tendenci reagovat. To samo o sobě zvyšuje úroveň vědomí bez toho, aniž byste museli dělat jakoukoli kriju nebo meditaci.

Všechno, co se nám děje ve fyzickém světě má spirituální esenci. Nikdy neporozumíme skryté moudrosti každé z životních zkoušek, dokud nebudeme mít odvahu čelit její příčině. Vesmír ke každému z nás promlouvá skrze naše problémy. Naslouchání Vesmíru je začátkem procesu, kdy se podíváme sami na sebe. Musíte mít odvahu čelit vaší vlastní skryté temnotě, abyste ji dokázali přeměnit na světlo. Není možné najít světlo, dokud nezačnete čelit své temnotě. Každý člověk bez výjimky musí projít tímto hlubokým procesem sebeléčení, buď v tomto životě anebo v dalším, jinak nikdy neporozumí smyslu života. Existuje určitý důvod, proč je každý z nás právě teď na Zemi. Žádný lékař, terapeut, coach anebo poradce za vás tímto procesem nemůže projít. Především je třeba zdůraznit, že v rámci závislostí a všech dalších problémů, kterým čelíme, je ukryto víc, než si uvědomujeme. Lidské bytosti jsou mnohem složitější, než si dokážeme představit. Božská duchovní moudrost odkrývá velmi přesnou a správnou metodu toho, jak snadno rozpoznat potenciální silné a slabé stránky, určité kvality, vlohy, ctnosti a chyby, stejně tak, jako zvláštnosti, co se týká zdraví a charakteru, které jsou vlastní každému z nás. Což nám umožňuje ušetřit spoustu peněz a let strávených terapií, které jsou jinak nutné, abychom se dostali ke stejnému výsledku. Tato informace je nezbytně důležité v procesu sebeléčení. Pamatujte si, že znalost druhých přináší moc, ale znalost sebe přináší úžasnou moc. Naše genetické, karmické a planetární vlivy nám občas přinášejí překážky, kdy potřebujeme projít zkouškami času a prostoru. Skrze svědomitou aplikaci vaší natální vibrační tabulky, jak je odkryta v rámci božské duchovní moudrosti a také snadno k dispozici online na www.rootlight.com - Akashic Record, můžete vystoupat do vyšší úrovně vědomí. Jediná cesta k trvalým léčivým změnám ve vašem životě je díky tomu, že se zaměříme na problémy, se kterými se setkáváme na kauzální úrovni. Jinak váš život bude dál postrádat smysl a naplnění. Lidé často podceňují sílu vlivu předchozích generací v rámci své rodové linie, neuvědomují si, jak silný tento vliv je v rámci jejich životů. Existuje ale další velmi obsáhlý aspekt, který zde není pokryt, na který se zaměřuje léčebná techniky Harmonyum, a tím je pozitivní nebo negativní vliv, který lidé, jež odešli z tohoto světa, stále mají na naše životy. Je pro nás zásadně důležité pochopit naši minulost, to jak se dotýká naší současnosti, aby tajemství života mohla být povznesena a zodpovědnosti a osudy, které jsme si sebou přinesli do této inkarnace mohly být odkryty a my si je uvědomili. Díky tomu obdržíte vedení, lásku a sílu, abyste přijali vaši pravou cestu a mohli tak začít práci, pro kterou jste byli určeni. Mojí skromnou modlitbou je, abyste si přečetli a zamysleli se nad moudrostí obsaženou v tomto článku, aby vás mohla podpořit na vaší cestě k sebeléčení. 

Většině lidí není známé to, že my všichni zažíváme karmické vlny z předchozích generací, které mají vliv na naše zdraví, milostný život, kariéru a náš vnitřní pocit mentální a emoční spokojenosti. Někteří z nás také nesou zbytky nevyřešených mezigeneračních traumat. Proto je důležité, abychom si uvědomili, že Božská spravedlnost přenáší prohřešky jedné generace na druhou. Generační karma je karma, která je předávána v rámci rodinné linie, z prarodičů, na rodiče, na děti. Pamatujte si, že nečistý zdroj předává tyto nečistoty svému produktu. Neboli pokud člověk spáchá zlo, tato karma je automaticky přenesena na jeho potomstvo. Určité nemoci, potíže a zvyky procházejí rodinami a proto děti, které se narodí rodičům, jež mají mentální, emoční anebo fyzické problémy, pravděpodobně budou mít stejné problémy, až vyrostou. Nové miminko se pak rodí nejenom se svou vlastní karmou z minulých životů, ale bude také ovlivněno částí karmy rodiny, do které se narodilo. Proto je důležité pro každého z nás, aby rozpoznal znaky a symptomy mezigenerační karmy ve svém životě, abychom mohli začít jednat a přerušili tento cyklus pro nás samé i pro naše děti.

Je psáno, že jak člověk zaseje, tak sklidí. Ti, kteří zasazují to, co posiluje jejich animální podstatu, budou sklízet zkázu, zatímco ti, co zasazují to, co posiluje jejich andělskou podstatu, sklidí věčný život. Pokud zasazujete dobré věci ve vašem životě, sklidíte dobré věci. Pokud ale zasadíte hřích, díky negativním myšlenkám, pocitům, slovům, činům a přístupu, sklidíte důsledky tohoto hříchu. Ale nejste to pouze vy sami, na koho je potřeba se zaměřit, protože zákon generační sklizně praví, že jsou to především vaše děti a vaše bezprostřední rodina, kdo bude ovlivněn vašimi volbami v dobrém anebo ve zlém.

Vaše minulost je základem vašeho života, má vliv na to, kdo jste, ale vy se na ni nemusíte navěky vázat. Důvod, proč mnoha lidem chybí v životě v tuto chvíli směr, je díky skutečnosti, že nikdy nebudeme vědět, kam jdeme, dokud neporozumíme tomu, odkud jsem přišli. Čas toto pochopit je právě teď. Prvním krokem k dosažení svobody je uvědomění si našich genetických a karmických vazeb. Lékařská věda začíná rozumět spojení mezi genetickou linií a nemocemi, které se projevují v našich životech. V dalších letech začne vědecká komunita vidět paralelu mezi některými mezigeneračními traumaty a jejich vlivem na naše emoční a mentální životy. Uvolnění se z naší minulosti začíná naší kapacitou rozvíjet plné uvědomění. Buď můžeme být vědomí anebo se stát obětí našeho Těla bolesti. Jakmile jste uvědomělí, převládá vaše vědomí. Jakmile nejste uvědomělí, převládá vaše Tělo bolesti. Znamená to, že musíme sami sebe trénovat v uvědomění si svých myšlenek, pocitů, slov, činů a přístupu v každém okamžiku. Spiritualita představuje sebe realizaci a realizaci Boha, ale není možné najít Boha, dokud nenajdeme sami sebe. 

Nedovolte vaší minulosti, aby vás vymezovala. Můžete ji ale použít k tomu, aby vás vedla k lepšímu životu. Nemůžeme nechat naši genetickou linii, aby nás předurčovala a abychom se stali obětí okolností. Musíme použít minulost jako vedoucí vektor. Harmonyum je transcendentální léčivý systém, který se zaměřuje na astrální tělo způsobem, který nám dovoluje odpoutat se od minulosti. Dovoluje vám přinést uvědomění do vašich myšlenek, pocitů, slov, činů a přístupu. Harmonyum nás nutí se na sebe podívat a pochopit, kdo doopravdy jsme. Nacházíme se teď v období, kdy všechny emoce našich karmických vlivů a mezigenerační karmy stoupají na povrch, aby dali lidem šanci s nimi něco udělat. Jediný způsob, jak vyléčit minulost je začít si být vědom síly, jakou minulost má a převést ji směrem k našemu nejvyššímu dobru.

Naše minulost se skládá z mnoha vrstev. Jakmile naši předci prošli nesnesitelnými traumaty, ta se pak zobrazují jako mezigenerační traumata, a to buď na úrovni rodinné anebo společenské. Například zneužívání předávané z generace na generaci je rodinné trauma. Také je zde důležité poznamenat, že tato karmická zátěž a utrpení mohla být přespříliš silná pro první generaci, aby se s ní hned vypořádala. Děti pak mají příležitost vyřešit zděděnou karmu a osvobodit budoucí generace od této bolesti. Společenská traumata představují systematická zneužívání a týrání zaměřená na určitou skupinu lidí, jejichž vliv je přenášen z generace na generaci. V dějinách světa vidíme příklady sociálních traumat skrze válku, genocidu, chudobu, utlačování, otroctví a nemoc. Ať postižený anebo újmu působící, každý kontinent, každá země, rasa, každé náboženství a skupina lidí procházejí bolestí a traumatickými událostmi své kolektivní minulosti. Americké otroctví je jasným příkladem mezigeneračního traumatu sociální úrovně. Holokaust je dalším příkladem. Pronásledování Indiánů, masová genocida ve Rwandě, ukrajinský hladomor – jsou pouhými zlomky bolesti, kterou lidstvo prožilo, a my můžeme jasně vidět doznívající efekt těchto traumatických událostí v rámci praktických i psychických životů současných generací. Každá civilizace nese jizvy předsudku a rasismu, které byly způsobeny jednou částí populace na druhé. To je kolektivní mezigenerační trauma lidské rasy. Ale co se tohoto týká, může nám být pomoženo. Tím, že přineseme uvědomění a porozumění do původu našeho utrpení, můžeme vyléčit a vyřešit naši individuální i kolektivní mezigenerační karmu.

Jak již bylo zmíněno, pocity spojené se zkušeností traumatu mohou být tak zdrcující, že jsou nad rámec toho, co dokáže snést jeden člověk. V okamžiku, kdy se bolest stane příliš silnou, někteří lidé ji zablokují tím, že se emočně uzavřou. Díky tomu také zablokují proces nutný k vyléčení a bolest je potlačena namísto toho, aby byla uvolněna. Potlačená bolest musí najít alternativní způsob, jak být vyjádřena a vyřešena. Jako taková je pak velmi často přenesena na další generaci, v rámci které se objeví symptomy, které není možné ignorovat. Je jasné, že stále neseme fragmenty emočního traumatu, které bylo příliš silné, než aby bylo vyřešeno v jedné generaci. Neboli důsledky traumatu, ať rodinného nebo sociálního, jsou předávány z generace na generaci jak biologicky tak behaviorálně stejným způsobem, jako jsou předávány fyzické rysy. Studie potvrzují, že trvalé mezigenerační trauma je pevně usazeno v jádrech našich buněk, a jako takové mění určité kontrolní mechanismy. Jakmile je toto necháno bez povšimnutí, tyto adaptace jsou předávány z generace na generaci. Tímto způsobem pak můžeme zdědit emoční trauma, závislé chování, strachy a mentální onemocnění stejným způsobem, jako zdědíme určitý nos nebo barvu očí. Tyto kvality anebo podmínky jsou pak posíleny stylem výchovy stejně tak, jako faktory týkajícími se prostředí a kultury. Jsou tak integrovány do našich životů, jakkoli nezačaly s námi. Výše zmíněné je důvodem, proč lidé občas mohou vypadat fyzicky velmi zdravě, ale mentálně a emočně zdraví nejsou. Fyzické léčení samo o sobě nestačí k vyřešení těchto problémů. Jediná cesta k trvalému řešení těchto problémů je skrze astrální tělo, což je přesně to, na co se zaměřuje Harmonyum.

Karmická zátěž špatných myšlenek, pocitů, slov, činů a přístupu může trvat sedm generací po nás. Toto je zátěž, kterou sdílejí všichni rodiče a děti. Proto kombinace božské duchovní moudrosti, léčebné techniky Harmonyum a Naam dokáže na tomto problému pracovat na kauzální úrovni. Musíme si uvědomit, že Božská spravedlnost může postihnout děti skrze jejich rodiče, stejně tak může očistit rodiče skrze děti. Musíme se rozhodnout a vymanit se z cyklu stejných hříchů našich rodičů. My všichni jsme sami zodpovědní za naše vlastní volby a činy. Proto můžeme vést náš život směrem, který nám dovolí vyjít z cyklu této generační karmy. Správným použitím svobodné vůle, máme moc nebýt obětí kolektivních důsledků hříchů rodičů. Jakkoli jste se mohli narodit s nevýhodou na úrovni rodinné anebo mezigenerační karmy, nemusíte být definováni omyly vašich rodičů, komunity, kultury anebo společnosti. Pouze pokud si tak sami zvolíte, jste předurčeni k tomu opakovat chyby a pokračovat v negativním cyklu. Není snadné přenastavit zvyky, speciálně ty, které jsou skryty v podvědomí, ale je to možné. Je možné přinést stíny kolektivního podvědomí vaší rodiny a společnosti do Světla tak, aby mohly být integrovány pro vaše vyšší dobro a pro nejvyšší dobro vašich potomků.

Pamatujte si, že rodiče předávají tendence, ne podmínky. To je dobrá zpráva, jelikož indikuje, že nemusíme následovat cestu hříchu našich rodičů. Naopak můžeme použít naši svobodnou vůli a odolat vlivu těchto negativních tendencí. Fakt, že zákon trestá děti za hříchy rodičů ,nám neubírá osobní zodpovědnost za změnu způsobu, jakým se rozhodneme myslet, cítit, mluvit, jednat a chovat ode dneška po zbytek života. Jsme zodpovědní Bohu za naše činy a toto obvinění nemůžeme přenést na naše rodiče ani nikoho jiného. My všichni musíme čelit důsledkům generačních karmických hříchů a zvolit si přerušit tento cyklus. Je důležité podívat se alespoň tři generace zpět v rámci rodinné historie, abychom porozuměli mechanismu skrytému za opakujícími se vzorci utrpení. Znovu opakuji, že většina z nás si neuvědomuje, že ve skutečnosti trpíme více z chyb našich předků než našich vlastních. Musíme získat pochopení toho, jak je možné, že můžeme nevědomě prožívat aspekty životů našich příbuzných. Zděděná traumata jsou často posílena příběhy, které nám naši rodiče vyprávěli, nad rámec jejich skutečných soužení. Abychom zpracovali trauma, může být nápomocno, když jeden rodinný člen měl přímou zkušenost s pocity a vnímáním, které byly skryté v těle. Někteří lidé, kteří si přejí se zničit, mohou být hluboce propojení se členy rodiny, kteří odešli z tohoto světa. Často, pokud si uvědomíme, že některá z traumat, kterými procházíme, jsou pohřbena v nevyřčené rodinné historii, je to prvním krokem v rámci procesu léčení. 

Tento článek je pouhým úvodem k tématu, které je široké jako život sám. To je to, co činí božskou duchovní moudrost tak fascinující. Božská duchovní moudrost je chybějícím článkem v našich životech, protože má schopnost zaplnit prázdnotu v nás, kterou prožíváme. Jakmile jsme oddáni Božské duchovní moudrosti, máme vliv nejenom na budoucnost světa, máme vliv na minulost díky vymazání hříchů a očištění temné paměti. Božská duchovní moudrost a Harmonyum mohou znovu vystavět stěny, které podporují a obnovují proud neomezené lásky v našich rodinách. Harmonyum a Božská duchovní moudrost jsou jedinečnými léčebními technikami. Pracují na očištění karmy rodičů skrze jejich děti stejně tak, jako nám dovolují se léčit tím, že nám pomáhají čelit původu rodinných traumat a zaměřit se na dlouhodobé negativní rodinné vzorce. Toto je jedno z hlavních témat, které bude probíráno podrobně v rámci nadcházejících kurzů léčebné techniky Harmonyum. Božská duchovní moudrost ruku v ruce s Naam vytváří léčivou atmosféru uvědomění, která aktivuje naše vědomí a způsobuje, že postupně myslíme, cítíme, mluvíme, jednáme a máme přístup tak léčivý, že se stává požehnáním pro nás, naše okolí i budoucí generace.

S láskou, mírem a světlem

Rootlight Tým