Důležitost práce s láskou, mírem a světlem

Nádherná modlitba určená k požehnání vám, vašim blízkým a ku pomoci léčení světa

Dr. Joseph Michael Levry

Nastal čas, abychom z našich nepřátel udělali naše přátele a z našich přátel anděly. Abychom toho dosáhli, je potřeba použít sílu modlitby a odpuštění a vložit do ní celé naše srdce. Modlitba Lásky, Míru a Světla je velmi silná, jakkoli jednoduše může znít, vhodná pro kohokoliv. Sdílejte ji, prosím, s ostatními, abychom mohli rozšířit světlo do celého světa, dodat mír a lásku všem a pomoci harmonizovat současnou situaci ve světě. Ti, kteří každodenně tuto modlitbu praktikují, se stávají součástí legie neviditelných pomocníků, kteří přetvářejí smutek a utrpení tohoto světa chaosu a připravují cestu pro soucit a bratrskou lásku i v rámci těch nejtemnějších okolností. Jsou to oni, kteří vytvářejí prostor pro celosvětový mír, dokud svět nezíská zpět svoji rovnováhu.

Mluva, když je použita s úctou a srdcem, je jako meč představující charakter člověka. Nechte Modlitbu Lásky, Míru a Světla, aby se stala balzámem, který léčí rány Země. Musíme mít soucit pro člověka v tísni, víru v naplnění jeho nejvyššího osudu a palčivou touhu vést lidi zpět ke spirituálnímu zdroji, abychom pak byli schopni obnovit lásku, mír a světlo, které jsme ztratili od pádu člověka. Teď je čas, kdy můžeme vnést elixír lásky, míru a světla do všech směrů ve světě, protože je to na nás, abychom jej přivedli k novému životu.

V modlitbě dlí obrovská síla: každý čin na fyzické úrovni má svůj trvalý morální důsledek tak, jak je díky zprostředkující úrovni existence přenášen vzhůru do Duše samotné. Jakmile se pouštíme do škodlivé nebo zbytečné mluvy, odnímáme naší duši sílu. Když ale odříkáváme Modlitbu Lásky, Míru a Světla, jsme transformováni v pozemské anděly, kteří mohou vyléčit zemi. Země potřebuje cítit, jak život jemně a posvátně cirkuluje v jejích žilách. Vždy je připravena slyšet Modlitbu Lásky, Míru a Světla, což ji podporuje a udržuje jako barikáda proti nepříteli, pánu temnot. Země hledá v nás samých žijící oheň zrozený z božské spirituální moudrosti, která pálí příčinu temnoty. Naše modlitby, speciálně Modlitba Lásky, Míru a Světla, jsou útěchou a pomocí, po které Země touží, aby nás mohla chránit.

Každý z nás může pomoci, aby se tento svět stal lepším, šťastnějším, více spirituálním místem. Každý z nás může vysílat dobré myšlenky do vesmíru a usilovat o to vidět v lidech to nejlepší. Když toto činíme, naše vlastní spiritualita roste a pozitivní energie, která je vytvořena, se nám stonásobně vrací. Jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, je Modlitbou Lásky, Míru a Světla. Je to díky lásce, míru a světlu, kdy vstupujeme do plného vědomí věčnosti a ladíme se na duši vesmíru.

Představte si tu spoustu transformací, které mohou vzniknout na světě díky vaší Modlitbě Lásky, Míru a Světla. Skrze tuto modlitbu vysíláte harmonické vlny, které inspirují bezpočet lidí, aby se zbavili temnoty a zmatku, který je pohltil. Díky síle harmonických vln, které vysíláte, předáváte blahodárné vzkazy přijímané úžasnými bytostmi, které jsou již připravené. Aniž vědí, odkud přišel ten vzkaz, dělají předsevzetí, že budou pracovat pro mír, bratrství a podporu světla pro slávu Boha na planetě Zemi. Pak kdekoli a kdokoli mohou být, jsou tyto bytosti s vámi spojeny, protože je plánem nebes, aby všechny děti Boha byly spojeny pro příchod Jeho království na Zemi. Vězte tedy, že z myšlenek, pocitů a činů, které vznikají z vaší Modlitby Lásky, Míru a Světla, jsou vysílány proudy mocných světelných sil kolem světa a vzhůru ke hvězdám. Postupem času tyto proudy povzbudí lidstvo k transformaci a odstranění negativity, aby se připojilo k nám v lásce, míru a světle.

Díky rozvážným činům a slovům, jako je Modlitba Lásky, Míru a Světla, které jsou záměrně konstruktivní a nezatížené sobeckými nebo osobními motivy, můžete dát do pohybu síly, které budou neohroženě jednat ve jménu dobra pro lidstvo. Nenechte se oklamat tím, že slova nebo činy jednoho člověka jsou bezvýznamné. I ony totiž mohou přispívat a přispívají ke změně světa. Jako stále se rozšiřující kruh vln, způsobený vhozením kamene do klidné vodní hladiny, tato slova a činy vyrovnávají náš karmický účet, odčiňují předchozí dluhy a posilují pozitivní výsledky nejenom pro naši karmu, ale i pro karmu celosvětovou.

Znovu se tedy ptáme, proč nepodpořit vytvoření lepšího světa pro nás samé i pro ostatní, díky použití této jednoduché a silné modlitby? Pokud by každá spirituální skupina, lekce jógy a meditující nebo modlící se dospělý i dítě zakončili svoji spirituální praxi Modlitbou Lásky, Míru a Světla, Vesmír by byl naplněn harmonií. Tato harmonie by na oplátku manifestovala slávu Boha na Zemi. Naučte Modlitbu Lásky, Míru a Světla vaše přátele, rodinu a i ty, které neznáte, a uvidíte její mocný efekt.

Spirituální úroveň je strukturována a organizována takovým způsobem, že pouhá myšlenka na někoho, anebo na určitý element, dovoluje tomu, kdo tuto myšlenku posílá, aby se té osoby nebo věci přímo dotkl. Jakmile pracujete na spirituálních a božských úrovních, znalost fyzického místa, kde se nachází, není nutná. Jediné, co je potřeba, je soustředit silně energii mysli a budete vedeni přesně tam, kam chcete jít. Například, pokud myslíte na zdraví, už v tuto chvíli se nacházíte v jeho regionu. Proč tedy nemyslet na lásku, mír a světlo, abychom mohli vstoupit do jejich oblastí? Vaše mentální vibrace a vámi vyřčená slova určují kvalitu vaší projekce. Ano, doopravdy je možné použít tuto jednoduchou modlitbu ke zvýšení vaší frekvence, povzbuzení ostatních a léčení planety.

Použitím této modlitby žehnáte svými slovy. A žehnání je jedním z nejsilnějších způsobů, jak pomoci pozvednutí lidstva. Také je to mocný krok k dokonalému naladění se na neviditelný svět. Pravda je taková, že vyšší síly jsou hluboce pohnuty hodnotami lásky, míru a světla. Proto můžete použít slov k obklopení vás samých touto vibrací tak, abyste byli chráněni od nechtěných vlivů.

Světlo je principem dokonalosti, která přináší milost a mír do životů těch, kteří jej invokují. Světlo je duchem, který přichází ze Slunce. (Pro další informace o léčivých přínosech Slunce a světla, prosím, použijte knihu Léčivý oheň nebes). Láska je matkou světla. Mír je jeho bratrem. Proto kdekoli, kde je světlo, jsou k nalezení i láska a mír. Navíc, pokud se modlíte s trojicí lásky, míru a světla, pracujete s principem Otce, Syna a Ducha Svatého. Toto naplňuje váš život požehnáním. Abyste dosáhli života v milosti, je jen potřeba, abyste rozzářili sami sebe touto mocnou modlitbou a žehnali tak lidstvu. Tímto způsobem můžeme všichni získat naše pravé místo v nebeské hierarchii. Tváří v tvář nepřízni osudu a neštěstí, strachům a nejistotám si vyberte cestu lásky, míru a světla. Toto rozšíří vaše já tak, abyste byli schopni vnímat vaši velikost a stát se vítězi.

Modlitba Lásky, Míru a Světla je možná tím nejhlubším požehnáním, jaké můžete použít pro sebe i pro ostatní, protože posiluje kolektivní psyché. A díky tomu bude její odříkávání posilovat vaše jemnohmotné tělo a dovolí vám komunikovat s vyššími silami přírody nesobeckým způsobem. Může být praktikována sama o sobě nebo v závěru vaší praxe jógy či meditace. Můžete ji použít na závěr vaší spirituální praxe k posílení její účinnosti. Každodenní praktikování této modlitby vám dovolí cestovat do těchto krásných, léčivých částí vesmíru. Láska je tou nejsilnější léčivou vibrací. Mír je to, co svět tak nutně potřebuje. A světlo zajišťuje cokoli, co bychom kdy mohli potřebovat k naplnění. Tím, že zaséváme semínka lásky, míru a světla, navrátí se nám desetinásobně zpět. Toto je spirituální zákon desetinásobného návratu. Následujte cestu všech pravých učedníků posvátné vědy. Věnujte část každého svého dne k praktikování Modlitby Lásky, Míru a Světla, díky které můžete navštívit říše neviditelného světa. Pokud tak budete činit, zajisté získáte jejich dary, které můžete použít pro vaše naplnění. Pokud můžete, věnujte jí pár minut každý den a obklopte se vibracemi lásky, míru a světla. Postupně vnímejte energii těchto slov kolem vás a rozšiřujte ji do vesmíru.

Láska je tou nejvyšší dostupnou vibrací, která přetavuje všechna neštěstí v radost. Láska léčí a uzdravuje naši duši. Láska je podstatou života, mír je výsledkem života a světlo je způsobem, jakým život dosahuje svého účelu, a jehož nepřítomnost je důsledkem zkázy. Bůh je láska. On ze Své lásky stvořil člověka. Láska je mnohem vyšší, než si myslíme. Láska je jediná síla se schopností tvořit. Láska je dokonce jedinou silou, která kdy tvořila a která kdy bude tvořit. Život, který byl očištěn ohněm lásky, je změněn jednou pro vždy. Ti, kteří prošli ohněm lásky, se stávají magnety, které si k sobě přitahují jak moudré, tak nerozumné. Dokonce i zvířata cítí sílu jejich vlivu. Jakmile byl jednou člověk očištěn, spálen ohněm lásky, každá duše a všechny bytosti, ať viditelné nebo neviditelné, jsou k němu přitahovány. Existuje však druhá strana lásky a tou je sobectví. Všichni, kdo jsou sobečtí, jsou vedeni silou a věděním, které jsou přímými nepřáteli lidstva. Temné bytosti zde pracují a nedovolují takovýmto lidem dosáhnout radosti, kterou přináší očistný oheň lásky. Pýcha dělá člověka náchylného k temnotě. Je to pyšný muž, vedený pánem temnot, který se stává egoistickým, sobeckým a chladným. V jeho přítomnosti všichni mrznou. Ti, kteří neposkytují svoji lásku otevřeně, se stávají zátěží sami sobě i ostatním. Jejich přítomnost se stává nepříjemnou pro okolí.

Slova jsou neobyčejně mocná. Pokud si uvědomíme nebo pocítíme, že jsme mluvili negativně o někom v momentu hněvu, odsouzení, strachu, nenávisti, bolesti, žárlivosti nebo vzteku, pak musíme tyto temné energie neutralizovat paprskem lásky, míru a světla. Díky tomu se chráníme před důsledky myšlenkové karmy, které se mohou objevit, jak jdeme na cestě světla a stáváme se tak více zodpovědní za své činy. Pochopte, že když jednáme z pozice negativity, jako v případě vzteku nebo žárlivosti, náš záměr je nezdravý a negativní. Dle zákona univerza jsme pak nuceni zaplatit za důsledek, který jsme dali do pohybu. Neboli musíme karmicky zaplatit za škodu, kterou jsme způsobili. Pokud ale učiníme vše, co je v našich silách, abychom neutralizovali tato temná slova, osvobozujeme se od karmy, kterou jsme jimi vytvořili. Tento čin osvobozuje jak toho, kdo použil toto slovo, tak toho, kdo pocítil jeho bodnutí.

Proto nechť Modlitba Lásky, Míru a Světla stoupá do astrální sféry a neutralizuje, léčí, transformuje a odčiní všechna temná semínka zasazená vaším jménem. Nechť urovná všechny smutky nebo potíže, které jsme zaseli nebo způsobili ve vzteku nebo strachu. Nechť zajistí, aby tato energie, promarněná díky bezohlednosti a činům v emocích, byla odčiněna ve jméně Božím. Modlitbu Lásky, Míru a Světla můžete také použít, abyste jimi obklopili jakéhokoli člověka, o kterém víte, že trpí temnotou nebo skličujícími energiemi těch, kteří jim nevědomě nebo bezděčně posílají temnotu skrze svá slova. Jakmile invokujete Modlitbu Lásky, Míru a Světla, posíláte léčivou energii těm, o kterých víte, že ji potřebují. Dosáhne jak k těm blízko vás, k místům a situacím ve světě, které potřebují léčení. Díky ní podporujeme evoluci lidstva na Zemi.

Nikoho nemůžete zlepšit bez lásky. Nekonečný nebeský zdroj, jež někteří nazývají Bůh, je dokonalým příkladem nepodmíněné lásky. Když budete odříkávat Modlitbu Lásky, Míru a Světla, Božství dovolí, abyste se stali zdrojem nepodmíněné lásky a nádobou, ze které proudí elixír, který nás osvobozuje. Bohužel, protože mnoho lidí nikdy nepoznalo nepodmíněnou lásku, zůstává to nad rámec jejich pochopení.

Lidstvo má velký problém vnímat nebo vysvětlit něco, co nepoznalo na vlastní kůži. Proto je většina lásky, která existuje v našem světě, podmíněná a závislá na reakci, kterou vytváří, a na tom, zda je anebo není oplácená, na radosti a smíchu, který vytváří, a stejně tak i na ohledu a starostech z nich plynoucích. Nepodmíněná láska je naproti tomu propojena s vyšší částí našeho srdečního centra. Má sílu uskutečnit zázraky a transformaci, sílu znovu stvořit věci a zcelit to, co bylo roztrháno na kusy. Dovoluje minulosti, aby byla zapomenuta, a budoucnosti, aby byla vytvořena. Je totiž opravdovou silou, která očišťuje každého muže a ženu. Zprošťuje je od toho, kým nebo čím byli, a vyzdvihuje je v očích božského Zdroje jako dokonalé a milované. Nepodmíněná láska je tedy hlavní silou vykoupení. Když přivoláváme lásku, aby byla přišla do našich bytostí, přivoláváme světlo, které léčí veškerou temnotu. Ti, kteří přijímají nepodmíněnou lásku, rozkvétají a dozrávají v jejím světle, protože tomu, kdo ji přijímá, dovoluje, aby se stal tím, kým byl zamýšlen být. Nepodmíněná láska je nad rámec mentálního porozumění její nezměrnosti, rozsahu a obrovské síly ve vesmíru, velice důležitou, věčnou, nekonečnou, udržující silou.

Když používáte Modlitbu Lásky, Míru a Světla, dovolujete lásce ve vašem srdci růst. Člověk nemůže žít bez srdce a srdce nemůže existovat bez lásky. To je proto, že Bůh je láska a On spočívá v lidském srdci. Člověk tomu porozumí, jakmile pozná opravdovou krásu Boha. Toto poznání nám na oplátku dovoluje uctívat Boha v člověku. Jakmile přijmete filozofii, že Bůh je láska a On spočívá v lidském srdci, budete si vždy vědomi, že v rámci jakékoli myšlenky nebo činu, v jakémkoli momentě, můžete zraňovat nebo ubližovat citům Boha. Neboli pochopíte, že když pomlouváte, kritizujete, nenávidíte nebo ubližujete lidem, jste v nebezpečí rozbití chrámu Boha. Naproti tomu, pokud je vaše srdce oživeno láskou a vy ctíte žijícího Boha, je to láska, která existuje v chrámu srdce druhého člověka, která má sílu jej osvobodit od jeho temných způsobů. Protože jakkoli chladný a bez lásky se člověk může zdát, jakkoli podlý a krutý, i přesto vlastní lásku hluboko ukrytou v zákoutích jeho srdce. Kdekoli je láska, tam je Bůh. Pravou příčinou bolesti a utrpení je nedostatek života. Život je láska a láska je Bůh. Když se podíváme na náš život dnes se vším jeho pokrokem, něco mu chybí. Je to Bůh. Bůh je klíčem k neomezenému množství lásky, která se skrývá v srdci člověka. Kde chybí Bůh, tam není láska.

To, co všichni potřebujeme, co potřebuje celý svět, je Bůh. Vše, co potřebujeme získat, vše, co potřebujeme dostat, abychom požehnali náš život harmonií a dobrem, je Bůh. Bůh je základní strukturou veškerého dobra. Proto si musíme pamatovat, že v našem srdci leží síla k léčení. Pamatujte si, že chrám Boha je v srdci člověka. Bůh je láska a On je k nalezení v srdci člověka.

Díky Modlitbě Lásky, Míru a Světla se vy a Božství stáváte jedním. V tomto spojení jste nekoneční a neomezení. Zde jste schopni rozpoznat, že Božství vám bez omezení otevírá svou náruč a za všechno to, co dává, si neříká o nic nazpět. Veškerá láska, krása, moudrost, milost a světlo Božství jsou neomezené pro všechny Boží děti žijící zde na Zemi. Toto poznání naplňuje srdce vřelostí a činí mysl křišťálově čistou tak, že chápete, že jsme všichni propojeni. Dovolte této krásné modlitbě, aby vás posílila světlem, skrze které září Božství své paprsky dolů na Zemi. Aby vaše vibrace lásky, míru a světla objala každého člena lidské rasy. Dovolte jí, aby vás udělala majákem, který se nestará o zločiny ani o svaté chování ostatních, protože díky světlu jejich duše a jejich božství, vše ostatní bledne.

Meditování nad láskou, mírem a světlem

Zde jsou dva základní způsoby, jak odříkávat tuto modlitbu – jeden nahlas a druhý potichu. Bez ohledu na to, který si vyberete, pamatujte si, že tato modlitba je krásná a silná, jakkoli je jednoduchá. Je to v jednoduchosti, kde nalézáme Božství. Poté, co obklopíte sami sebe vibrací lásky, míru a světla, pošlete tuto energii, která teď ve vás přebývá, do vašeho bez- prostředního okolí, zahrňte jí všechny lidi, které znáte i neznáte, stejně tak jako celý vesmír se všemi hvězdami, Sluncem a Měsícem. Dovolte pozitivní vibraci lásky, míru a světla, aby prostoupila vaše rodiče, děti, sourozence, přátele, kmotřence, neteře, synovce, domov a domácí zvířata, bez ohledu na jejich chování a bez ohledu na to, co vám dávají nebo nedávají. Nechte tuto vibrační energii, aby pronikla vše, o co se staráte a čemu se věnujete, a vše, co hluboce milujete. Vzpomeňte si na problematické části našeho světa, kde trpí neznámé i známé tváře. Když začnete dělat tento rituál rozprostření energie lásky, míru a světla všem, vnímejte pocity lásky, míru a světla, jak vstupují do vašeho srdce a rozrůstají se do povzbuzující přítomnosti skrze vás. A teď přeneste své myšlenky a sou- středění na srdce samotné, s jeho pocitem rozšiřování, lásky, míru a světla.

Je důležité, abyste si uvědomovali, že slova jsou mocná. Jsou žijícími bytostmi, služebníky a otroky naší vůle, kteří hledají způsob, jak se mani- festovat ve tvaru a formě. Musíme si být vědomi naší magické schopnosti a kreativního dědictví a přijmout zodpovědnost za to, co říkáme, dáváme najevo a děláme. Více, než kdy jindy, je toto velice důležité. Jak odříkáváte Modlitbu Lásky, Míru a Světla a odčiňujete napáchané, léčíte sami sebe a pomáháte světu.

Pokud modlitbu neznáte zpaměti, opakujte slova, která jsou uvedená na konci této kapitoly.

1. metoda (nahlas):

Posaďte se a ztište se. Zavřete oči, abyste měli příležitost se sjednotit
s vaším středem, a jakmile se cítíte připraveni, odříkejte Modlitbu Lásky, Míru a Světla. Můžete u toho mít ruce v Pozici modlitby nebo v jakékoli jiné pozici.

2. metoda (potichu):

Použijte váš dech. Jak pracujete s touto modlitbou, zkuste následující dechové cvičení na tři doby. Veškerý dech by měl být nosem.

Část 1: Nádech

Jak se nadechujete, vnitřně opakujte první verš o lásce. Celý nádech by měl trvat po dobu, po kterou vám trvá vnitřně odříkat tento verš.

Část 2: Zádrž dechu

Poté, co jste vdechli lásku, zadržte dech. Se zádrží dechu vnitřně opakujte druhý verš o míru.

Část 3: Výdech

Jak začnete jemně uvolňovat zadržený dech, vnitřně opakujte třetí verš o světle. Celý výdech by měl trvat po dobu,
co odříkáte třetí verš.

Délka: Pokračujte po dobu 3 až 11 minut.

POZNÁMKA

Praktikování Modlitby Lásky, Míru a Světla tímto způsobem vám dovoluje vnímat a prožít tyto tři principy, zatímco zpomalujete dech. Toto cvičení byste měli dělat tak pomalu, jak je to jen možné. Postupem času zpomalíte dech asi tak na jeden dech za jednu minutu, kdy každý z veršů budete odříkávat dvacet vteřin. Jakmile děláte toto cvičení, nesoustřeďte se ale pouze na délku času. Zpomalení dechu přijde přirozeně a zároveň s tím i zlepšení vašeho zdraví. (Co se týká zdraví a léčení díky dechu, použijte knihu Božský lékař: Léčení za hranicí medicíny).

Navíc samotné poslouchání Modlitby Lásky, Míru a Světla, tak jak byla uvedena, má velký účinek. Vytvořte v tiché místnosti přítmí a zapalte svíčku. Položte se pohodlně na záda a úplně se uvolněte. Pusťte si
3. skladbu na CD Pranic Power, které obsahuje Modlitbu Lásky, Míru a Světla. Nechte ji opakovaně hrát a poslouchejte minimálně po dobu 11 minut. Mnoho léčitelů hraje tuto modlitbu svým pacientům, když je léčí, protože vypozorovali, že zvyšuje účinek různých terapií. Je zde velice důležité dodat, že je to stavba této modlitby, která dovoluje, aby fungovala. Je v ní přesný pořádek a struktura, které vytváří její dokonalý léčivý účinek.