Léčení emočního trauma pro zdravý a šťastný život

Proč máme hluboký pocit, že nám něco v našem životě chybí? Proč ti, kteří mají zdánlivě vše, cítí ve svém srdci přesto prázdno? Co je tím záhadným chybějícím elementem, který potřebujeme, abychom se cítili doopravdy naplnění?

To, jak se cítíme, je to zásadní, protože předtím, než dokážeme odpovědět na tyto otázky, je potřeba, abychom porozuměli, že všichni lidé, bez ohledu na to, kde se v životě nacházejí, jsou emoční bytosti. Naše primární, astrální a molekulární těla jsou těla emocí a ať si toho jsme vědomi nebo ne, jsme často závislí na emocích z naší minulosti. Proto předtím, než můžeme odpovědět na otázku proč a co, musíme nejprve pochopit, kdy se to stalo. Kdy se naše emoční citlivost objevila. Odpověď je jasná – v našem dětství. Naše emoční zralost a růst do tohoto dne závisí na kvalitě našich vztahů s matkou a otcem v rámci raného období našeho života. Od okamžiku, kdy jsme se narodili, do věku 11 let dochází mezi dítětem a jeho rodiči a jejich bezprostředním okolím k neustálé výměně emoční a chemické energie.

Proto vztah mezi rodiči a dětmi, společně se vztahy, které si dítě vytváří s kýmkoliv, s kým je v kontaktu, od příbuzných po učitele ve škole, musí být zdravé a naplňující. Pokud je zde během tohoto období z jakéhokoli důvodu nedostatek lásky, musí být v pozdějších letech poskytnuta komplementární láska, aby naplnila tento nedostatek. Chybějící element lásky je pociťován v rámci celého života jako díra, vnitřní pocit odmítnutí, prázdnota v našich srdcích a vede nás k tomu ji hledat po celý život, bez toho, abychom věděli, co hledáme. Protože pokud přesně necítíme, co nám chybí, není to pro nás v dětství snadné vyjádřit a v dospělosti to není o nic snadnější. Je to tento nedostatek lásky, který je zodpovědný za temnou noc duše, kde mnoho lidí nekonečně dlouho trpí depresí, strachem, pochybnostmi, vztekem, únavou, pocity odmítnutí a všemi druhy emoční bolesti. Tento pocit nenaplnění není možné ignorovat, protože ho hluboce cítíme v podvědomé mysli, v tom, co mystikové nazývají Tělo bolesti, v nejhlubších vzorcích naší paměti, kde se v zákoutí naší mysli jako zaseknutá nahrávka neustále opakuje a opakuje. Je to jako hlad, který nemůže uspokojit nic materiálního. Tuto prázdnotu může naplnit pouze nepodmíněná láska.

Dnes, více než kdy jindy, lidé hledají něco, co by zaplnilo prázdno v jejich srdcích. Hledají něco, co jim pomůže najít smysl a význam, něco, co jim dá naději a směr. Toto hledání smyslu často zve do našeho života všechny možné překážky. V procesu, kdy čelíme životním zkouškám, jsme v jeden okamžik přinuceni k tomu obrátit se dovnitř a uvědomit si, že láska je tou odpovědí, kterou jsme celou dobu hledali.  Jakkoli někteří lidé hledají únik ve formě drog nebo alkoholu jako dočasné řešení k zaplnění prázdnoty, jsou zkoušky, se kterými se setkáváme, strážci skryté moudrosti a příležitosti pro náš růst a rozšíření, co transformují naše vnitřní stíny ve světlo. Tento chybějící element lásky se může manifestovat jako závislost na nikdy nekončícím hledání a životní cestě, v rámci které tuto lásku hledáme v různých organizacích, ašrámech, kultech a sektách, které nám ale často nenabízejí čistou zasvěcenou moudrost a jejich podstata může být založená na vymývání mozku. Je potřeba nezapomínat na to, že spirituální svět je plný nástrah, kde předávaná moudrost není vždy autentická nebo univerzální a v souladu s čistou, dávnou, dlouhodobě prověřenou moudrostí zasvěcenců. Skrze tyto zkoušky si postupem času uvědomujeme základ našich problémů a volíme si jim čelit namísto toho, abychom před těmito životními překážkami, které vznikly chybějící láskou, utíkali. V ten okamžik si můžeme uvědomit naši vlastní božskou podstatu a znovu se propojit se zdrojem nekonečné lásky.

Celý vesmír je udržován pospolu díky energii lásky, protože Bůh je láska a láska tvoří pro podstatu lásky samotné. Jako lidé, od okamžiku početí, narození a dále, potřebujeme lásku, abychom rostli a prospívali. Láska je základním principem. Každé dítě, které se narodí, musí být vyživované láskou, protože jsou zrozeni jako produkt lásky. Když rodiče tuto lásku dítěti neposkytnou a nestarají se o něj, toto dítě pak stráví celý život tím, že cestuje po celém světě a hledá lásku, kterou nedostalo. Svému dítěti můžete dát všechny materiální věci světa, ale bez lásky, mu něco bude hluboce chybět. Toto platí vždy. Dokonalým příkladem je adopce. Adoptované dítě bude vždy hledat lidi, kteří jej přivedli na svět, aby našlo vnitřní mír. Léčebná technika Harmonyum je jednou z výjimečných spirituálních technik, která může obnovit náš vztah s chybějící láskou a díky tomu se naše cesta na zemi stává nádhernou. Léčebná technika Harmonyum uvolňuje božskou lásku v rámci celé naší bytosti. Jakmile tato energie v rámci našich těl proudí správně, jsme šťastní a zdraví. Naopak, pokud tato energie neproudí a je nahrazena energií ublížených pocitů, emočního zmatku, rozhořčení, strachu nebo frustrace, jsme pak otevření nesouladu a nemocem, které do našeho života přitahují další a další těžkosti.

Naše vnímání, pocity, emoce – vše, s čím se ztotožňujeme a věříme, že jsme to my, je naše omezená identita, která se skládá z vrstev emočního traumatu anebo negativních karmických vlivů, které nám nedovolují si uvědomit pravdu ohledně chybějící lásky. Tyto vrstvy emočních traumatických zkušeností žijí v naší energii i duši a stávají se naším systémem přesvědčení, který nás odděluje od zdroje nepodmíněné lásky. V okamžiku, kdy se objeví podobná situace okolnosti, která vytvořila původní traumatickou emoční zkušenost, toto emoční trauma se v nás aktivuje a způsobuje, že se cítíme touto zkušeností přemoženi a znovu ji prožíváme. Naši reakci můžeme svést na někoho jiného, ale pravdou je, že všechny tyto reakce a vnímání z našeho úhlu pohledu jsou způsobené aktivováním starých emočních traumat. Staré traumatické zkušenosti ve skutečnosti přitahují tyto situace, abychom tato trauma prožívali stále dokola, dokud se sami nerozhodneme je vyléčit. Náš život je vytvořen emočním naprogramováním. Každá bolestivá emoce je mocným signálem, který odhaluje, že uvnitř je něco, co se zoufale snaží upoutat naši pozornost.

Léčebná technika Harmonyum dovoluje člověku, aby se dokázal více otevřít přijímání proudu božské lásky, léčení a milosti, jejíž podstatou je léčit a regenerovat. Harmoynum vyživuje a posiluje život v naší páteři. Podporuje to, co se nazýváno v hebrejštině Chaj, což znamená život v nás. Ve skutečnosti je totiž v naší páteři zaznamenána naše minulost. Tím, že pracujeme na astrální páteři, odstraňuje Harmonyum hluboce zakořeněné negativní vzorce, které jsme si v životě nasbírali a tím pádem uvolňuje jim odpovídající mentální, emoční a fyzické problémy. Jakmile jsou některé z hluboce zakořeněných negativních traumat odstraněny, jsou do té doby zaseknuté emoční energie a jim odpovídající spirituální a emoční centra transformovány do pozitivní životní energie. Astrální úroveň je světem pocitů a emocí. Na fyzické úrovni jsou čakry představovány žlázami, kdy v astrálním těle jsou žlázy představovány čakrami neboli spirituálními a emočními centry. Traumatické emoce vytvářejí emoční bloky a emoční bloky vytvářejí narušení ve spirituálních a emočních centrech, která těmto emocím odpovídají. Důsledkem toho odpovídající žlázy na fyzické úrovni uvolňují do krve nezdravé, jedované hormony, což vede k opakovaným negativním emocím, a to na oplátku vytváří mentální, emoční a fyzické zkoušky v našem životě. Je to proces, který nám bere schopnost vyššího uvědomění a správného vnímání dané situace.

Výjimečnost a úspěch v životě jsou založené na harmonii endokrinního systému. Zdravý, vyrovnaný endokrinní systém se rovná pozitivnímu mentálnímu přístupu. Pozitivní mentální přístup vytváří dobrou projekci. V rámci zdravého endokrinního systému máme lepší schopnost uvědomění, porozumění a sebereflexe. Neděláme volby, které sabotují nás ani ostatní, protože máme vyšší úroveň vědomí a zdravé emoční nastavení. Harmonyum pomáhá vytvořit vyšší emoční energii tím, že odstraňuje překážky, které nám brání v synchronizaci astrálního a fyzického těla. Prací na páteři s božskou energií, kterou používá léčebná technika Harmonyum, harmonizujeme spirituální centra a neutralizujeme sedm negativních karmických vlivů. Léčebná technika Harmonyum je darem celému lidstvu.

Teď když jsme se dozvěděli o léčebné technice Harmonyum, máme na výběr. Buď můžeme dál bojovat proti příležitostem v životě, snažit se zbavit omezení, špatného přesvědčení a omezení, které nám nedovolují prožít nepodmíněnou lásku anebo se můžeme uvolnit a nechat léčebnou techniku Harmonyum , aby rozpustila tyto bloky a my jsme se mohli s milostí a jemností znovu spojit se zdrojem veškeré lásky. Ve skutečnosti Harmonyum odstraňuje vše, co nás drží zpátky, díky čemu se nedokážeme vymanit ze sevření karmy. Uvolňuje v nás síly, skrze které v nás mohou být odstraněny negativní karmické vlivy z minulosti, abychom mohli dělat to, co milujeme a milovat to, co děláme.

Když jsme jako dítě vnitřně prožívali emoční bolest, ztotožnili jsme se s tím, že nejsme dost dobří, aby si nás ostatní vážili a dokonale nás milovali. Důsledkem toho jsme se cítili odstrčení, nerespektovaní a neměli jsme pocit bezpečí. Pokud neučiníme aktivní kroky k přeprogramování těchto negativních programů, které jsme si vytvořili v dětství, stávají se naší realitou po zbytek života. Tyto negativní programy ovlivňují celý náš život do té doby, než je přenastavíme.

Léčebná technika Harmonyum vám přináší vřelý pocit objetí ochrany, bezpečí a léčení, který vás osvobodí od řetězů karmy, obklopí vás božskou láskou a nabídne vám světlo v temnotě života. Léčebná technika Harmonyum uvolní zaseknutou energii vaší podstaty a dovolí jí opět plynout. Skrze léčebnou techniku Harmonyum je člověk přenesen do harmonie s přírodou. Pravidelné přijímání léčebné techniky Harmonyum vás propojí s vaším vyšším já. Pak vám vaše intuitivní inteligence dovolí, abyste měli poznání věcí, které potřebujete znát, jež vyžaduje vaše duše, a léčení, které je potřeba iniciovat, ruku v ruce se zdravými myšlenkami, které jsou potřeba v mysli, abyste dokázali být v harmonii s vesmírem.

Proč je pro nás tak těžké otevřít naše srdce a jednoduše dát prostor lásce? Znovu se v tomto případě musíme vrátit na začátek, protože jakkoli jsme spirituální bytosti, které jsou schopny soucitu, laskavosti, vřelosti, jemnosti a lásky, můžeme je zosobnit pouze do té míry, kam nás pustí naše mysl. Anebo se na to můžeme podívat tak, že prožíváme lásku do té míry, do jaké jsme schopni vyčistit naši mysl. Lidská mysl se nerozvinula nad rámec toho, že si automaticky interpretuje vše buď jako bolest anebo jako potěšení. Proto jakákoli zkušenost, kterou procházíme, zanechává v naší mysli svoji stopu, a její síla závisí na intenzitě bolesti anebo potěšení, které s ní bylo spojené. Tento záznam se stává základem, ze kterého vycházejí naše každodenní myšlenky. Díky opakování je zde vytvořen zvyk a v konečném důsledku otroctví. Jakmile je určitá zkušenost emočně náročná, vše ostatní se dostává do pozadí, logická mysl přestává fungovat a nové impulsy míjejí logickou, ochrannou a kritickou mysl a spojují se přímo s podvědomím. Tyto nezhojené rány v nás pak pomáhají vytvořit bolestivé zkušenosti.

Mozek je tvořen buňkami, které nazýváme neurony. Tyto neurony vytvářejí odnože, které se propojují s jinými neurony, aby vytvořili nervovou síť. V každém místě, kde se spojí, je integrováno do myšlenky nebo vzpomínky. Mozek vytváří své myšlenky na základě schopnosti se učit a pamatovat si vztahy mezi věcmi, jež spolu nesouvisejí. Například myšlenka a pocit vzteku jsou uloženy v obrovské nervové síti. Naše porozumění vzteku je ale vytvořeno mnoha dalšími různými myšlenkami. Někteří si například vztek spojují s tím, že prohráli v soutěži, zatím co jiní, když prohrají, vztek vůbec necítí. Jiní budou reagovat ve vzteku, když oni sami nebo jiný přijde někam pozdě anebo je chaotický a tak dále. Zde je důležité si zapamatovat, že spojujeme vzteklou reakci s minulou zkušeností. Pokud nám rodiče vyhubovali, když jsme doma nechali nepořádek, je velká šance, že v dospělosti nebudeme nepořádek tolerovat. A tak si začínáme uvědomovat, kolik z toho, kdo jsme, vůbec nejsme my, ale spojení v naší mysli, které vytváří určité myšlenky a koncepty na základně zkušeností z dětství, které v dospělosti formují naši osobnost. Neboli jakákoli informace, jež přijímáme z našeho okolí, kterou zpracováváme, je vždy zabarvena zkušeností, kterou jsme měli v minulosti a naše následná emoční reakce je spojena s emocemi, které si spojujeme se stejnou zkušeností.

Zamysleli jste se někdy nad tím, že člověk, který má ke vzteku tendenci, se často nachází v situacích, které mu možnost vzteklé reakce vytvářejí? To samé můžeme říct i v případě lidí, kteří jsou smutní, osamělí, bojácní a o celé řadě dalších projevů. Je to jako když vytváříme vzorec, který přitahuje do našeho života stejnou energii, abychom měli stále stejnou zkušenost. To je ale samozřejmě pak hodně těžké změnit a vystoupat nad naše nejistoty a staré vzorce chování. Tento fascinující fenomén je možné si ukázat v rámci našeho biochemického systému. Jakmile máme emoční prožitek, hypothalamus uvolňuje do krevního oběhu neuropeptidy neboli chemické signály používané neurony ke komunikaci. Je zajímavé, že neuropeptid máme v každé emoci. Vnější obal buněk má milióny přijímačů, které dostávají nové informace. Neuropeptidy se spojují s přijímači a aktivují celou sérii biochemických reakcí v rámci buňky, z nichž některé dokáží změnit jádro buňky.

Neuropeptidy jsou velmi mocné chemické sloučeniny, které vytvářejí silnou závislost. Pravda je taková, že chemické sloučeniny, které si v sobě vytváříme, jsou mnohem silnější a vyvolávají mnohem větší závislost než syntetické drogy. Člověk může být stejně tak závislý na vzteku, strachu, depresi, smutku, ovládání ostatních nebo nejistotě, jako může být závislý na alkoholu, opiátech, heroinu nebo kokainu. Buňky ve vašem těle se stávají závislé na tomto konkrétním neuropeptidu a doslova volají do vašeho mozku, aby uspokojil jejich chutě. Stejně tak se stáváme závislí na lidech nebo prostředí, které v nás aktivují tyto emoce. Když si vezmeme příklad vzteku nebo deprese, kdy se člověk začal cítit vztekle nebo v depresi a pak začal přemýšlet, proč se tak cítí a způsobil tím, že jeho mozek bude uvolňovat ještě více neuropeptidů vzteku a deprese, které jsou hladově vstřebány buňkami našeho těla. Pokaždé, když se tyto buňky dělí a štěpí, vytvářejí nové buňky s větším množstvím vzteku nebo s depresí souvisejících receptorů neuropeptidů, což vytváří ještě větší touhu po vzteku nebo depresi. Zde vidíme, jak jsou vytvářeny a udržovány opakující se cykly emočních závislostí.

Čím víc má buňka negativních neuropeptidových přijímačů, tím méně místa je zde pro pozitivní přijímače. S každou další replikací se buňky těla stávají slabší, dokud to nevyústí v nemoc. Každý člověk je doslova závislý na své minulosti. Naše minulost je jediné, co máme jako referenci, která nám diktuje naše emoce. Proto nevědomě neustále prožíváme a znovu vytváříme naši minulost. Jakmile určitou emoci prožíváte stále znovu a znovu, vaše nervové buňky s touto emocí začnou mít dlouhodobý vztah. Například, pokud je vztek anebo úzkost vaším každodenním zvykem, mění se chemické složení vašeho mozku tak, abyste toužili po těchto stavech. Vaše neurony budou očekávat, že budou krmeny negativními emocemi a postupem času je vaše osobnost přijme jako charakterové zvyky.

Jako lidé jsme vedeni našimi emocemi. Máme tendenci si znovu přehrávat traumata, které se objevily v našem životě. Tímto způsobem jsme na negativních emočních vzorcích minulosti závislí stejným způsobem, jako se alkoholici stanou závislí na alkoholu. Bohužel do té doby, co budeme na negativních emočních vzorcích minulosti závislí, nemůžeme mít úspěšnou a šťastnou budoucnost. Jak se cítíme, určuje, jak přemýšlíme. Jak přemýšlíme, určuje, jak se chováme. Proto, abychom změnili naše každodenní konání, musíme změnit způsob, jak přemýšlíme. Abychom změnili to, jak přemýšlíme, musíme změnit to, jak se cítíme. Abychom změnili naše pocity, musíme změnit naše emoce. Pocity jsou nevědomé myšlenky a emoce jsou nevědomé pocity. Vaše emoce určují, jak se budete cítit. A jak jsme viděli, abychom změnili naše emoce, musíme změnit naše biochemické procesy.

Ale do té doby, dokud budeme závislí na negativních emočních vzorcích minulosti, náš štěstí bude míjet. Budeme chyceni ve smyčce přehrávání stejných emočních stavů, jakkoli se lidé, místa a okolnosti budou měnit. Můžeme se ale rozhodnout, že již dál nechceme být obětí těchto opakujících se cyklů. Musíme si uvědomit, že stejně tak, jako negativní myšlenky zaplavují tělo jim odpovídajícími negativními emočními signály, pozitivní myšlenky vytvářejí neuropeptidy, které posílají krásné pocity a emoce do celého těla. Čím více milující, povznášející a pozitivní myšlenky a pocity máme, tím více neuronů se spojuje do pozitivních a úspěšných nervových sítí, roste a rozšiřuje se naše vědomí a přitahujeme si pozitivní okolnosti v našem životě. Způsob, jakým je náš mozek propojen, tvoří a znovu vytváří naši realitu s každým západem a východem Slunce. Pokud dlouhodobě přemýšlíme negativně, musíme začít pracovat na tom, abychom odstranili škodu, kterou jsme si v životě způsobili, tím, že přenastavíme náš mozek. Abychom transformovali náš omezený emoční systém přesvědčení, a nastavili tak velké množství souborů neuronů na pozitivní myšlenky, potřebujeme negativní nervové sítě doslova odpojit.

Přesvědčení ovládá naše biologické a chemické procesy. Naše vnitřní pozitivní přesvědčení vytváří pozitivní biochemii, která nám přináší pozitivní, úspěšný a šťastný život. Negativní přesvědčení extrémně ovlivňuje naši biologii negativním způsobem. Máme tendenci si stále znovu přehrávat traumata, která se objevily v našich životech. Čím více negativních zkušeností vnímáme, tím více z našich neuronů vytváří více negativních sítí. Proto je tak důležité, abychom vychovávali naše děti v pozitivním prostředí, i v průběhu těhotenství. Je důležité zde poznamenat, že některé z traumatických emočních vzorců jsou napsány v naší páteři. Určité oblasti naší páteře odpovídají psychologickým a fyzickým vzpomínkám, které máme z doby před, během a po porodu. Uvolněním energetických uzlů v páteři uvolňuje léčebná technika Harmonyum vnitřní konflikty, které pocházejí z emočních traumat, jež jsme prožili před narozením, během doby, kdy jsme byli v děloze, a po narození. Vše je spojené s mozkem a páteří. Bez mozku nemůžeme pracovat, pohybovat se, udržovat si naše zdraví, štěstí a mír. Mozek a páteř jsou klíčovými faktory ve stavu našeho fyzického, emočního a spirituálního bytí. Páteř je plná elektřiny a je zde uložena životní síla.

Vaše páteř je osou vesmíru a schopnost prožít zkušenost vesmíru se nachází v páteři. Máme spirituální a fyzickou páteř. Fyzická páteř je jedna ze základních nosných struktur těla a mysli. Je také základem našeho individuálního vědomí, které se nachází v míše. Nervové buňky v páteři nesou všechny nervové signály, kterých je třeba k udržení stavu, když jsme vzhůru, sníme anebo spíme. Různé oblasti páteře vstřebávají a hromadí různé typy energií. Léčebná technika Harmonyum nám dovoluje probudit spirituální páteř a skrze její rozvíjení jsme schopni použít energii a schopnosti v rámci jednotlivých čaker k tomu, abychom se léčili, posílili a vyrovnávali. Veškerá síla, kterou můžeme použít k tomu proniknout do vyšších dimenzí přírody se nachází v páteři. Moc, síla a energie v páteři vám dovolí rozvinout vaši vnitřní sílu.

Odstranění traumatu v jeho základu je jediná cesta, jak jej odstranit trvale. Prací s páteří nám Harmonyum dovoluje se dostat k těmto starým traumatickým emočním vzorcům a uvolnit jejich omezující naprogramování v našem životě. To automaticky vede ke zlepšení našich životů, které se děje díky fyzickým změnám a změně přístupu. V určitém okamžiku se všichni snažíme přijít na to, proč se určité okolnosti v našem životě opakují. Naše staré negativní traumatické zkušenosti jsou nervovými sítěmi, a jak jsme viděli, velmi reálnými znovu se opakujícími scénáři, které mohly být vytvořeny v začátku našeho života. Některé z nich nám byly předány skrze naši genetickou linii anebo zkušenost našich předků a jsou neseny genetickou podstatou našeho těla. Některé z nich se k nám dostaly skrze sedm karmických vlivů, které jsou sedmi hlavními zdroji karmy, které čelíme v našich životech. Jak znovu přehráváme tyto negativní emoční zkušenosti stále dokola, pokračujeme ve vytváření dalších a dalších vrstev náročných reakcí, čímž vytváříme další aspekty přispívající k našemu původnímu emočnímu traumatu. Mozek vidí věci pouze černobíle, jako požitek anebo trauma. Trauma znamená, že je k minulým traumatům přidána další vrstva.

Lidská mysl se neustále dožaduje toho se připoutávat, a jakmile se zbavíme jednoho zvyku, nahradíme jej jiným. Léčebná technika Harmonyum nám dovoluje porozumět celému mechanismu formování zvyků, tím, že pozvedneme naši úroveň vědomí, abychom dokázali vidět její aktuální fungování. Důsledkem toho začínáme věnovat pozornost našim myšlenkám – první krok k tomu, abychom se byli schopni osvobodit od destruktivních zvyků. Vědomá mysl je vždy zaměstnaná různými problémy. Harmonyum nám dovoluje sledovat, co se děje, bez jakéhokoli zkreslení anebo rozhořčení na základě minulých asociací. Harmonyum nás vede k mentálnímu odpojení a klidu, dovoluje projekci hlubokých vrstev podvědomé mysli, aby vyšly do vědomí a byly přenastaveny, abychom mohli porozumět našim skrytým motivům, reakcím, myšlenkám a pocitům. Do té doby, co se zabýváme našimi předsudky a připoutáním, nemůžeme vnímat pravdu. V tomto okamžiku začíná být jasné, že to, co potřebujeme změnit, je ve skutečnosti uvnitř nás. Teprve tehdy můžeme doopravdy změnit náš život.

Léčebná technika Harmonyum je procesem neutralizace našich emočních traumat u zdroje, aby již dál nemohly být aktivovány. Důsledkem toho je, že jak každé z nich neutralizujeme, opouští nás opakující se bolest a my znovu získáváme opravdovou svobodu, protože již nejsme zaseknuti v nezdravém kolečku jejího opakování. Jak se trauma léčí, vyplavuje se s tím související mentální, emoční a fyzická bolest. Nervové sítě, kde jsou uloženy negativní vzorce související s našimi minulými nezdravými zkušenosti, se začínají uvolňovat a osvobozují naši mysl, abychom mohli přijmout více pozitivní náhled na život plný naděje a optimismu. Tento proces může nejprve způsobit léčebnou krizi, ze které bychom neměli utéct. Léčebná krize je procesem prolomení síly, kterou nad námi mají emoční vzorce. Jak je neutralizována každá stará negativní zkušenost, získáváme neuvěřitelně jasný vhled do fungování těchto starých emočních vzorců, a toho jak nás pronásledovaly, kdy se skrze pozvednutí našeho vědomí stáváme jednou pro vždy volní. Díky tomu získáváme v procesu seberealizace a sebeuvědomění neuvěřitelnou moudrost.

Jak jsme si právě ukázali, naše staré negativní emoční zkušenosti jsou uloženy v našem energetickém systému. Proto Harmonyum a Naam meditace pracují na energetické úrovni tak, aby očistily tyto staré traumatické emoční zkušenosti v jejich zárodku. Jak neutralizujeme a léčíme každé staré emoční trauma, čistíme cestu pro naši vlastní duši, naši božskou podstatu, aby zářila skrze nás. Harmonyum neutralizuje tyto traumatické vzorce a dovoluje naší duši, aby skrze nás zářila své čisté a jasné světlo. Díky tomu je propast v lásce, která byla kořenem naší bolesti a pocitu bezmoci naplněna a my již dál nejsme odděleni od proudu božské lásky. Spojením se se zdrojem veškeré lásky se naše mysl začne rozšiřovat a srdce otevírat, protože i oni byly pouze zablokovány aktivními traumatickými emocemi. Uvědomte si, že jsme těly, které žijí z emocí a většina z nás má staré traumatické emoční zkušenosti, které jsou v nás uloženy. Jak neutralizujeme a léčíme každou traumatickou zkušenost, objevuje se další úroveň těchto starých bloků, abychom se na ní mohli zaměřit. Díky neutralizování a léčení každého starého emočního trauma stoupáme a získáváme naši svobodu.

Čelení a zaměření se na každý traumatický a emoční vzorec je spirituální cesta, která vás vede ke stoupání skrze různá období léčení ve vašem životě. Program, který získáte v prvních 11 letech života je více méně tím, co formuje charakter vašeho života. Pokud je váš program negativní, budete mít negativní zkušenost. Jakýkoli program získáte, je v podstatě vzorcem vašeho života, který se bude v rámci vašeho života rozvíjet. Všechno, co do vašeho života přichází, co si užíváte a milujete, přichází jako důsledek programu, který jej podporuje. Všechno, co vás nutí tvrdě pracovat a prožívat bolesti se objevuje, pokud je program vaší podvědomé mysli v rozporu s cílem vašeho života. Proto je důležité, abyste vyvinuli aktivní snahu k tomu přeprogramovat to, co jste přijali v prvních 11 letech, jinak je to vaším osudem po celý zbytek vašeho života. Když v životě procházíme těžkostmi, je to proto, že je v nás vnitřní naprogramování, které nám zabraňuje dostat to, co chceme. Změňte ten program a změníte svůj život.

Harmonyum má přístup k nevědomým mentálním vzorcům a přístupům, které se nacházejí za všemi narušeními, kterým v životě čelíme. Tím, že uvolňujeme tyto traumatické emoční vzorce, které vytvářejí naše negativní naprogramování, se přirozeně stáváme více pozitivní, soucitní, milující a laskaví. Díky božské lásce, která je v rámci Harmonya uvolňována, je lidem příjemné, když se pracuje na jejich páteři a velmi rychle reagují na tuto transcendentální léčebnou techniku. Všechny děti, které projevují známky hyperaktivity, emočních problémů, potíží s učením, fyzickými problémy atd. budou mít z Harmonya prospěch.

Mnoho lidí žije v tichém zoufalství a bojuje o přežití bez toho, aby si uvědomili nekonečnou sílu, kterou v sobě mají ke změně celého života. Léčebná technika Harmonyum vám dovoluje obrátit se dovnitř pro léčení, vnitřní sílu a vedení. Harmonyum vám dovoluje přijmout zodpovědnost za váš život, abyste se mohli spojit s vaším duchem a vytvořit si takový život, jaký si doopravdy přejete. Harmonyum vám dovoluje si uvědomit, že nejste obětí světa kolem vás, ale ve skutečnosti jste mocným stvořitelem a můžete svůj život nastavit do souladu s pravým vyjádřením vás samých. Naše spokojenost je obrazem našeho vědomí. Naše vědomí je naším emočním stavem, který tvoří náš vnitřní systém přesvědčení. Proto je naší největší zodpovědností učinit změnu uvnitř tím, že pracujeme na emočních traumatech a bolestivém přesvědčení. Musíme se vždy soustředit na to, abychom zosobnili to, co chceme prožívat, protože naše energie je přímým zdrojem naší každodenní zkušenosti.

Harmonyum se dívá na život jako na neustálé vyjádření nekonečného já. Jsme inteligentní žijící bytosti v inteligentním vesmíru s tělem, které řídí vyšší, nekonečná inteligence. Harmonyum nám dovoluje vědomě fungovat v souladu se spirituální podstatou našeho bytí takovým způsobem, že to pro nás vytvoří nové tělo a šťastný život. Harmonyum je prostředkem, který můžete použít k přesunutí se z negativního nastavení do pozitivního. Léčebná technika Harmonyum v těle obnovuje přirozený proud lásky, kdy zvyšuje zásobu prány ve všech buňkách a vyživuje všechny orgány. Toho je dosaženo proto, že Harmonyum rozpouští fyzický tlak a pnutí a spirituální tělo tak může uvolnit léčivou pránu. Pokaždé, když přijímáte Harmonyum, čistí vás Bůh. Jak je obnoven náš vztah ke světlu, dovoluje nám to pohybovat se v rámci času a prostoru s milostí a lehkostí. Harmonyum probouzí a posiluje naše uvědomění a vztah s Bohem. Harmonyum dovoluje duchu lásky, aby vstoupil do našeho srdce. Všechny trhliny v nás vytvořené chybějící láskou, které se nám nedostalo v dětství, jsou uzavřeny božským ohněm lásky, který Harmonyum uvolňuje, kdy do nás žádná temnota již nemůže proniknout. Tato nepodmíněná láska je jako oheň, který osvěcuje a dává teplo, jako pramen vody, který dokáže uhasit žízeň, jako strom, který chrání a poskytuje stín.

Harmonyum dokáže podnítit plamen pozitivity, zapálit oheň srdce, aby spálil temnotu noci a stal se jasným světlem nového rána. Zpomaluje naše hektické tempo, abychom dokázali slyšet naše srdce a měli dostatek síly, kterou potřebujeme ke kultivování milosti. Harmonyum vás naplní božskou láskou, která vám přináší radost, abyste dokázali sami sebe vidět jasně a prožili zkušenost nekonečného daru života.